iPad nyereményjáték szabályzat

2022. január 1. 0:00

Részvételi Szabályzat

az M-RTL Zrt. (székhely: 1222 Budapest, Nagytétényi út 29.; a továbbiakban: „Szervező”) által szervezett, 2022. november 16. 00:01 - 2023. január 01. 23:59 között lebonyolításra kerülő  nyereményjátékhoz (a továbbiakban: „Nyereményjáték”).

A Nyereményjátékban való részvétel feltétele:

A Nyereményjátékban automatikusan részt vesz minden, Magyarországon tartósan letelepedett természetes személy, aki 2022. november 16. napja előtt az RTL Most szolgáltatásba regisztrált és mindemellett 2022. november 16. és 2022. november 30. között az RTL+ szolgáltatás próbahónapjára is regisztrált, majd közvetlenül a próbahónap lejártát követően az RTL+ szolgáltatásra előfizetett, ha a megszakíts nélküli előfizetése még 2023. január 01. napján is él (a továbbiakban együttesen: „Résztvevő”). A Nyereményjáték szabályait jelen részvételi szabályzat (a továbbiakban: Részvételi Szabályzat) tartalmazza. 16 és 18 év közötti kiskorú kizárólag törvényes képviselőjének hozzájárulásával vehet részt a Nyereményjátékban.

A Résztvevők a Nyereményjátékban való részvétellel minden külön nyilatkozat nélkül elfogadják a jelen Részvételi Szabályzatot, valamint a Szervező adatvédelmi elveit és gyakorlatát, adatkezelési szabályzatát, amelyeket itt érnek el: https://www.rtlmost.hu/adatkezeles.

A Nyereményjátékon nem vehetnek részt:

o a Szervező, valamint a nyereményfelajánló partner vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói;

o a Szervező megbízásából a Nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek, a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott, közeli hozzátartozói;

o akit a Szervező a Nyereményjáték során a jelen Részvételi Szabályzat megsértése miatt kizárt.

A Nyereményjáték időtartama:

A Nyereményjáték 2022. november 16. napján 00:01-kor kezdődik és 2023. január 01. napján 23:59-ig tart.

A Nyereményjáték menete:

Szervező a Résztvevők közül sorsolással választja ki a nyerteseket. Szervező azon Résztvevők közül sorsolja ki a nyerteseket, akik 2022. november 16. napja előtt regisztráltak az RTL Most szolgáltatásban, és 2022. november 16. 00:01 – 2022. november 30. 23:59  közötti időszakban kezdték meg az RTL+ szolgáltatás próbahónapját, majd a próbahónap lejártát követően előfizetnek az RTL+ szolgáltatásra, és ezen megszakítás nélküli előfizetésüket nem törlik 2023. január 01. 23:59-ig.A félreértések elkerülése végett az RTL Most szolgáltatásba beregisztrált Résztvevőnek az minősül, aki a www.rtlmost.hu weboldalon a „Profilom” menüpontra kattintással elvégzi a regisztrációs folyamatot. Tehát az, aki Facebook felhasználói fiókkal, Google fiókkal vagy Apple ID megadásával használja az RTL Most szolgáltatást nem vesz részt a Nyereményjátékban.

Résztvevő az RTL Most és az RTL+ szolgáltatásokban történő regisztrációra és azok felhasználására vonatkozó előírásokat a következő linkeken érheti el: https://www.rtlmost.hu/altalanos-felhasznalasi-feltetelek.

Nyeremény:

A Nyereményjáték 8 fő nyertese 1-1 db Apple iPad mini (2021) típusú tablet-et kaphat.

A nyeremények másra át nem ruházhatóak, készpénzre át nem válthatóak.

A nyertesek sorsolásának helyszíne: RTL Székház; 1222 Budapest, Nagytétényi út 29.

A nyereményekhez kapcsolódó valamennyi közterhet a Szervező fizeti meg.

A Nyereményjátékban való részvétellel, a nyeremény átvételével kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek a nyerteseket terhelik.

 

Nyertes meghatározása

Nyertesnek ismeri el Szervező a Nyereményjáték időtartama alatt azt a 8 fő Résztvevőt, akik megfelelnek a Nyereményjátékban való részvétel feltételeinek, továbbá akiknek nevét a 2023. január 10. napján tartott sorsoláson kisorsolják.

Nyertesek értesítése, a nyeremény átvétele

A Nyereményjáték nyerteseit a Szervező az RTL+ vagy RTL Most regisztrációja során megadott elérhetőségeinek valamelyikén értesíti. Amennyiben a nyertes a kiértesítő üzenet kézbesítését követően 3 napon belül nem jelentkezik válaszüzenetben vagy a visszaigazolt nyereményt 30 napon belül nem veszi át, úgy a nyertes elveszíti jogosultságát a nyeremény átvételére.

Adatvédelem

A jelen Részvételi Szabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében Szervező adatvédelmi elvei és gyakorlata az irányadók, amelyeket a Résztvevő a Nyereményjátékban való részvétellel automatikusan elfogad. Szervező adatvédelmi elvei és gyakorlata az alábbi internet címen érhetők el: https://rtl.hu/adatvedelem

Résztvevő a Nyereményjátékban való részvételével és adatai megadásával engedélyezi, hogy a Nyereményjáték szervezése és eredményes lebonyolítása céljából Szervező személyes adatait a jogszabályoknak, így különösen az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (továbbiakban: Infotörvény), és a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 2016/679/EU rendeletének (továbbiakban: GDPR) megfelelően kezelje.

Tekintettel arra, hogy a Nyereményjátékban való részvétel a feltételeknek való megfelelés esetén automatikus a személyes adatok kezelésére az RTL+ és az RTL Most szolgáltatások adatvédelmi szabályai az irányadók, amelyek az alábbi címeken érhetők el: https://www.rtlmost.hu/adatkezeles .

Egyéb rendelkezések:

Szervező nem vállal felelősséget a Résztvevő által az RTL+ és RTL Most szolgáltatásokban történő regisztráció során tévesen vagy hibásan, hiányosan megadott adatokkal okozott következményekért, mely a Nyereményjátékból való kizárást is eredményezheti.

Szervező jogosult kizárni a Nyereményjátékból azt a Résztvevőt, aki tisztességtelen módon, a jelen Részvételi Szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.

Szervező kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Nyereményjáték során, a jelentkezés esetleges hibáiból, hiányosságaiból, a Nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve a Szervező által szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, a Résztvevőnél felmerülő károkért való felelősséget.

Résztvevők elfogadják, hogy a jelen Részvételi Szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével Szervező részére okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen Részvételi Szabályzatot vagy magát a Nyereményjátékot kiegészítse, vagy módosítsa. Szervező jogosult a Nyereményjátékot bármikor visszavonni. Szervező a Nyereményjátékkal kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását a https://rtl.hu/rtlplusz/nyeremenyjatek oldalon teszi nyilvánossá.

Résztvevő tudomásul veszi, hogy Szervező a Nyereményjáték során bekövetkező technikai problémákért, illetve a rendszer, szerver túlterheltségéből eredő leállásokért, nehézségekért nem vállal felelősséget.

Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása, vagy bármely más, Szervezőnek fel nem róható technikai hiba, akadály miatt a Nyereményjátékban való részvétel késedelmet szenved, vagy nem valósul meg.

Szervező fenntartja a Nyereményjáték szabályai és mechanizmusa, nyereményei és a jelen Részvételi Szabályzat megváltoztatásának jogát.

Amennyiben a Nyereményjáték során visszaélés vagy sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjátékot szüneteltesse, vagy törölje.

Budapest, 2022. november 16.