Adatvédelemi tájékoztató és felhasználási feltételek

2018. május 24. 18:56

Adatkezelési tájékoztató és az érintett adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatai
https://rtl.huhttps://rtlmost.hu  weboldalakkal kapcsolatos regisztrációs adatok kezelése

 

Adatkezelési tájékoztató és az érintett adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatai

https://rtl.hu, https://rtlmost.hu weboldalakkal kapcsolatos regisztrációs adatok kezelése

 

Adatkezelési tájékoztató

 

A jelen adatkezelési tájékoztató a személyes adatoknak az M-RTL Zrt. által üzemeltetett https://rtl.hu és https://rtlmost.hu weboldalakkal kapcsolatos regisztrációs adatok kezelése tárgyában ad tájékoztatást az érintettek részére.

 

(Jelen tájékoztatóban a GDPR rövidítés az Európai Parlament és a Tanács 2016/679/EU rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló jogszabályt jelenti.)

 

Adatkezelő

Adatkezelőnek minősül az M-RTL Zrt. (székhely: 1222 Budapest, Nagytétényi út 29.; cégjegyzékszám: 01-10-043422, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság), internetes elérhetőség: www.rtl.hu.

Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az M-RTL Zrt. által üzemeltetett https://rtl.hu és https://rtlmost.hu weboldalakkal kapcsolatosan

 • a honlapok felhasználásához feltétlenül szükséges regisztráció kapcsán megadott személyes adatainak kezelése;
 • a honlapok használata során keletkezett személyes adatok kezelése;
 • opcionálisan megadható személyes adatok tekintetében a felhasználói élmény növelése;
 • külön hozzájárulás alapján reklám, célirányos reklám, egyéb marketing célok;
 • külön hozzájárulás alapján hírlevelek küldése;
 • külön hozzájárulás alapján honlap böngésző tevékenység feltérképezése.

 

Kezelt személyes adatok

Az M-RTL Zrt. a következő személyes adatokat kezeli:

A honlapok használatához szükséges regisztráció személyes adatai:

-          név

-          kor

-          születési dátum

-          felhasználónév

-          nem (férfi/nő)

-          jelszó

-          e-mail cím

 

A honlapok használatához opcionálisan megadható személyes adatok:

-          születési dátum

-          cím

-          foglalkozás

-          telefonszám

-          használói preferenciák

-          [egyéb]

-          a 16. életévét be nem töltött érintett esetén a szülői felügyeleti jog gyakorlójának neve, lakcím vagy egyéb értesítési címe, e-mail címe, telefonszáma

 

A honlapok használata során kezelt személyes adatok:

-          IP cím

-          látogatás időpontja

-          cookie -k, „sütik”

 

Az rtl.hu és az rtlmost.hu weboldalt látogatók számítógépeinek egyes adatai és IP címei a weblap látogatottsági adatok generálása, az esetlegesen felmerülő hibák és támadási kísérletek detektálása céljából naplózásra kerülnek. Ehhez az RTL a Gemius Hungary (https://www.gemius.hu) mérőrendszer mérőkódjait használja (további információkért kattintson a fenti url-re). Az IP-címeket az RTL semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a látogató személye azonosítható lenne.

 

„Sütikkel” kapcsolatos tájékoztatás

Az M-RTL Zrt. az alábbi „sütiket” használja az alábbi célból:

 

1.            Munkamenet sütik

 

Ezek a sütik biztosítják honlapjaink működését, ezért alkalmazásuk szükséges ahhoz, hogy Ön böngészhesse honlapjainkat. Ezen sütik az aktuális munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek számítógépéről.

 

2.            Látogatás elemző sütik

 

A látogatáselemző sütik feladata, hogy anonimizált weboldal felhasználási statisztikákat gyűjtsenek, és ezáltal hozzájáruljanak ahhoz, hogy weboldalunkat az oda látogatók elvárásainak megfelelően alakítsuk ki.

 

Nyilvántartjuk a honlapunkra látogatók számát, a megtekintett oldalak számát, a látogatók honlapunkon kifejtett tevékenységét (pl.: mely oldalakra és fejlécekre kattintottak a legtöbben), illetve, hogy milyen gyakran látogatnak vissza weboldalunkra.

 

A felhasználók interaktivitását Google Analytics sütik segítségével mérjük. A Google Analytics sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében kérjük, látogasson el erre a honlapra.

 

3.            Nyomon követési és hirdetési sütik

 

Ezek a sütik teszik lehetővé, hogy jobban megismerjük az Ön érdeklődési körét (azáltal, hogy feltérképezzük böngésző tevékenységét honlapunkon) és így személyre szóló hirdetési tartalmakat tudunk megjeleníteni az Ön számára, amelyek érdeklődésére tarthatnak számot.

 

Az ilyen típusú sütik használatához az Ön előzetes hozzájárulása szükséges. A honlapunkhoz való hozzáférést nem befolyásolja, ha esetleg úgy dönt, hogy Ön ezen sütik használatához nem járul hozzá.

 

A harmadik fél által küldött sütik (Google AdWords, Facebook) ugyanezen célt szolgálják. Ezen sütik révén a harmadik fél statisztikákat készít, és személyre szabott ajánlatokat jelenít meg, amikor Ön más weboldalakra látogat. Az ilyen típusú sütik használatakor a harmadik fél adatvédelmi szabályzata az irányadó.

  A Google hirdetési sütikkel kapcsolatban további információkat itt talál[BL1] : Amennyiben a személyre szabott Google reklámokkal kapcsolatban beállításait módosítani szeretné, kérjük, kövesse az Google Ads Preferences Manager oldalon található utasításokat.

A Facebook reklám sütikről további információkat itt [BL2] talál.

 

Harmadik fél weblapjának hirdetési helyén találkozhat a honlapunkra irányító reklámokkal. Ezeket a reklámokat a M-RTL Zrt. partnerei helyezik el a felhasználói felületen. Ezek a partnerek kezelik az ilyen reklámfelületről küldött sütik által gyűjtött információkat.

 

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az érintett (azaz a regisztrálni szándékozó használó) hozzájárulása.

 A 16. életévét be nem töltött érintett esetében az adatkezelés jogalapja az érintett felett szülői felügyeleti jogot gyakorlónak az adatkezeléshez való hozzájárulása vagy engedélye.

Külön hozzájárulás szükséges személyes adatok marketing célú felhasználásához és a hírlevél küldéséhez.

Adatkezelés időtartama

Az adatkezelés az adatkezelési cél megszűnéséig, illetve az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig tart.

 

Az érintettet megillető jogok

Az M-RTL Zrt. biztosítja az érintetteket megillető alábbi jogok érvényesülését, a jogok gyakorlása során együttműködve az érintettekkel:

a)       tájékoztatáshoz való jog:

az M-RTL Zrt. ‑ a tisztességes és átlátható adatkezelés elvének megfelelően – a jogszabályokban meghatározottak szerint az érintett rendelkezésére bocsátja a jogsz abályokban előírt információkat,

b)      hozzáférési jog:

az érintett jogosult arra, hogy az M-RTL Zrt.-től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a jogszabályban meghatározott információkhoz hozzáférést kapjon. Az M-RTL Zrt. az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az M-RTL Zrt. az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat az M-RTL Zrt. – az érintett eltérő kérdése hiányába ‑ széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre,

c)       hozzájárulás visszavonásának joga:

ha az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, akkor az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az M-RTL Zrt. a hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti a személyes adatokat jogi kötelezettségeik teljesítése vagy jogos érdekei érvényesítése céljából, ha az érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll,

d)      helyesbítéshez való jog:

az érintett kérheti, hogy az M-RTL Zrt. indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetőleg a hiányos személyes adatait egészítse ki,

e)      törléshez való jog:

az érintett kérheti, hogy az M-RTL Zrt. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, amely kérelem teljesítésének megtagadására csak a jogszabályok által meghatározott esetekben van lehetőség,

f)        elfeledtetéshez való jog:

ezen, a törléshez való jog online környezetben történő megerősítését szolgáló jog arra kötelezi az M-RTL Zrt.-t, hogy ha nyilvánosságra hozta a személyes adatot és azt a törléshez való jog érvényesítése következtében törölni köteles, akkor az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével tegye meg az ésszerűen elvárható lépéseket (ideértve technikai intézkedéseket) annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését,

g)       korlátozáshoz való jog:

az érintett jogosult arra, hogy kérésére az M-RTL Zrt. korlátozza az adatkezelést, ha

-          az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az M-RTL Zrt. ellenőrizze a személyes adatok pontosságát),

-          az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,

-          az M-RTL Zrt.-nak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy

-          az érintett a tiltakozáshoz való jogával élve tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az M-RTL Zrt. jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben),

h)      a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről, az adatkezelés korlátozásáról tájékoztatott címzettekről történő tájékoztatáshoz való jog:

az M-RTL Zrt. minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok érintett kérésre történő helyesbítéséről, törléséről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az M-RTL Zrt. tájékoztatja e címzettekről,

i)        adathordozhatósághoz való jog:

ha az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása és a személyes adatok kezelése automatizált módon történik, akkor az érintett jogosult arra, hogy

-          a rá vonatkozó, általa az M-RTL Zrt. rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,

-          ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az M-RTL Zrt.-t,

-          ha ez technikailag megvalósítható, kérheti az M-RTL Zrt.-tól a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását,

j)        jogorvoslathoz való jog:

ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a jogszabályi előírásokat, panaszt tehet egy adatvédelmi felügyeleti hatóságnál, illetve hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult. Az érintettnek lehetősége van arra, hogy a panasz benyújtása vagy a bírósághoz fordulást megelőzően az M-RTL Zrt. adatvédelmi tisztviselőjéhez forduljon és az M-RTL Zrt. adatkezelését érintő problémát nála is jelezze.

 

Az érintett kérelmei benyújtásának módja

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeit benyújthatja

-          postai úton a 1222 Budapest, Nagytétényi út 29. címen,

-          elektronikus úton az adatvedelem@rtl.hu e-mail címen,

-          telefonon a 382-8245-ös számon.

 

Az érintett kérelmeinek kezelése

Az M-RTL Zrt. az érintett által benyújtott kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az M-RTL Zrt. a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az M-RTL Zrt. írásban vagy az érintett ezirányú kérelme esetén elektronikus úton adja meg, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Szóbeli tájékoztatás az érintett személyazonosságának igazolása esetén adható.

Ha az M-RTL Zrt. nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

Gyermekek nyilatkozatai

A 16. életévét be nem töltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez a felette szülői felügyeleti jog gyakorlójának az adatkezeléshez való hozzájárulása vagy engedélye szükséges. A jogszabályok értelmében az M-RTL Zrt.  a 16. életévét be nem töltött kiskorúak önálló regisztrációját törli.

 

A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének az adatkezeléshez való hozzájárulása vagy engedélye nem szükséges.

 

Az adatok megismerésére jogosultak

Az adatok megismerésére az M-RTL Zrt. műsorszerkesztő munkavállalói, illetve az Egyéb Adatkezelők, valamint az Adatfeldolgozók munkavállalói, megbízottai a munkakörükbe, megbízásukba tartozó feladatok teljesítéséhez szükséges mértékben jogosultak.

 

A személyes adatok címzettje

 

A személyes adatok címzettjei az M-RTL Zrt. és az Egyéb Adatkezelő megbízottai, valamint ezek Adatfeldolgozói.

 

Egyéb vagy Közös adatkezelők

Az M-RTL Zrt. a személyes adatokat más Adatkezelőknek nem továbbítja.

 

Adatfeldolgozók

Az M-RTL Zrt. az adatkezeléssel összefüggésben adatfeldolgozót vehet igénybe. Ebben az esetben az adatkezelést az M-RTL Zrt. nevében és utasítása szerint az adatfeldolgozó végzi.

 

Az M-RTL Zrt. kizárólag olyan adatfeldolgozót vesz igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezeléssel szemben jogszabályi követelményeknek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

 

Az adatfeldolgozó az M-RTL Zrt. előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe.

 

Az M-RTL Zrt. az alábbi adatfeldolgozókat, a következő feladatok ellátására és az alábbi időtartamra vesz igénybe:

 

 

Adatfeldolgozó

Milyen személyes adatokhoz férhet hozzá?

 

Milyen módon használhatja fel az adott személyes adatot (milyen tevékenységet végez a Társaság részére)?

 

Mennyi ideig biztosított a hozzáférés?

Imagine Communications Ltd. REGIONAL MAIN OFFICE Ferry Works Summer Road Thames Ditton KT7 0QJ, UK

Support tevékenységet végeznek az M-RTL Zrt. részére. Az általuk támogatott rendszerek (filmjog, reklámértékesítő) adataihoz férnek hozzá, support/fejlesztés céllal. A rendszerekben tárolt adatokat láthatja, rendszerhiba/adatbázishiba megkereséséhez használja. Ezek az adatok filmek/sorozatok metaadatai, lejátszáshoz kapcsolódó adatok, reklám értékesítéshez kapcsolódó adatok, illetve felhasználónevek. A hibabejelentő rendszerében a hibajegyekhez kapcsolódóan tárol adatokat. Ki jelentette le a hibát(kontakt infó), illetve a hiba leírása.

 

határozatlan idő

ABESSE Informatikai Tanácsadó Zrt CÍM: 1118 Budapest, Rétköz u. 7. Cégj.sz. / Váll.ig.sz 01-10-044885

Support tevékenységet végeznek az M-RTL Zrt. részére. Az általuk támogatott rendszerek (filmjog, reklámértékesítő) adataihoz férnek hozzá, support/fejlesztés céllal. A rendszerekben tárolt adatokat láthatja, rendszerhiba/adatbázishiba megkereséséhez használja. Ezek az adatok filmek/sorozatok metaadatai, lejátszáshoz kapcsolódó adatok, reklám értékesítéshez kapcsolódó adatok, illetve felhasználónevek. A hibabejelentő rendszerében a hibajegyekhez kapcsolódóan tárol adatokat. Ki jelentette le a hibát(kontakt infó), illetve a hiba leírása.

 

határozatlan idő

Mind-Diák Iskolai Szövetkezet székhely: 1075 Budapest, Holló u. 1. cégjegyzékszám: Cg. 01-02-053457, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

 

bérmunka

határozatlan idő

Konzorcia Kft.
Székhely: 1012 Budapest, Pálya utca 9. 2. em.
Cégjegyzékszám: 01-09-703816

 

weboldalfejlesztés, szerkesztőségi tartalomkezeléshez szükséges adminisztrációs rendszer (admin vagy CMS) fejlesztés, adatmigráció

határozatlan idő

Arteries Studio Kft.
Cím: 1138 Budapest, Váci út 175.
Cégjegyzékszám: 01-09-299564

 

applikáció és weboldalfejlesztés, user adatok

 

M6 Group
89 avenue Charles de Gaulle

Neuilly-Sur-Seine, 92575

France

rtlmost.hu platform üzemeltető

 

 

Gigya Inc.
2513 Charleston Rd, Mountain View, CA 94043, United States

 

rtlmost.hu login felület üzemeltető

Az M-RTL Zrt. tájékoztatja az érintettet, hogy a GIGYA székhelye az Európai Unión kívüli harmadik országban található, szerverei ugyanakkor az Európai Unión belül helyezkednek el.

 

 

EDIMA.email Korlátolt Felelősségű Társaság

1061 Budapest, Káldy Gyula utca 4. 3. em. 7.

Cégjegyzékszám: 01-09-727387

 

Hírlevelek küldése,

(név, felhasználónév, emailcím)

határozatlan idő

Next Wave Europe Kft.

Székhely:                    1122 Budapest, Csaba u. 24. a.

Cégjegyzékszám:        01-09-909776

 

weboldal karbantartói, fejlesztői, üzemeltetési szolgáltatás

 

határozatlan idő

Sendgrid Inc.
1801 California Street, 1801 California St, Denver, CO 80202, United States

A hírlevél küldő rendszer üzemeltetése, hírlevelek listái, és a rendezvények meghívotti listái (nevek, emailcímek) kerülnek itt kezelésre

határozatlan idő

 

 

Az adatok védelme

Az M-RTL Zrt. az általa kezelt személyes adatokat technikai és szervezési intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

Jogorvoslat, panasz megtételének lehetősége

Az adatkezelés jogszerűsége kapcsán az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1534 Budapest, Pf.: 843, honlap: www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, központi e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetőleg választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes törvényszékhez fordulhat.

 

Az érintettet megilleti a felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog, amely alapján jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság érintettre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, illetőleg ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

 

Az érintettet megilleti az M-RTL Zrt.-vel, a Közös Adatkezelővel, illetve az Adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.

 

Javasoljuk, hogy mielőtt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a bírósághoz fordulna, keresse meg az M-RTL Zrt. adatvédelmi tisztviselőjét.

 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Az M-RTL Zrt. adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei:

-          postai úton a 1222 Budapest, Nagytétényi út 29.címen ,

-          elektronikus úton az adatvedelem@rtl.hu e-mail címen,

-          telefonon a 382-8245-ös számon.

 

 

Az érintett nyilatkozatai

 

Nyilatkozat az adatkezelési tájékoztatás megtörténtéről

 

Kijelentem, hogy az adatkezelés megkezdése előtt a személyes adataim kezelésére vonatkozóan egyértelmű és részletes tájékoztatást kaptam, amelyet megértettem és elfogadtam.

 

Nyilatkozat a hozzájárulások megadásának körülményeiről

 

Kijelentem, hogy az adatkezeléshez történő, alábbi hozzájárulások vagy a hozzájárulások elutasítása tárgyában hozott döntéseimet a fenti Adatkezelési tájékoztató alapján hoztam meg.

 

Hozzájárulásom a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulásom önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű nyilatkozat.

 

Nyilatkozat az adatok rendelkezésre bocsátásának céljáról

Kijelentem, hogy a jelentkezés során megadott személyes adataimat kifejezetten abból a célból bocsátottam az M-RTL Zrt. rendelkezésére, hogy az M-RTL Zrt. által üzemeltetett https://rtl.hu és https://rtlmost.hu weboldalakkal kapcsolatosan

 •  a honlapok felhasználásához feltétlenül szükséges regisztráció kapcsán megadott személyes adataimat kezelje
 • a honlap használat során keletkezett személyes adataimat kezelje
 • opcionálisan megadható személyes adatok tekintetében a felhasználói élmény növelése érdekében a megadott személyes adataimat kezelje,
 • külön hozzájárulásom esetén reklám, célirányos reklám, egyéb marketing tevékenységet végezzen, valamint
 • külön hozzájárulásom esetén hírleveleket küldjön.

 

Nyilatkozat a személyes adatok aktualizálásáról

Tudomással bírok arról, hogy köteles vagyok hiteles adatokat megadni a jelentkezés során, és ezeket aktualizálni, amennyiben bármely adat tekintetében változás következik be.

 

 

16. életévét betöltött érintett esetén

  Az általam elolvasott, megértett és elfogadott Adatkezelési tájékoztató megismerését követően hozzájárulok, hogy az M-RTL Zrt. rendelkezésére, hogy az M-RTL Zrt. által üzemeltetett https://rtl.hu és https://rtlmost.hu weboldalakkal kapcsolatosan:

—        a honlapok felhasználásához feltétlenül szükséges regisztráció kapcsán megadott személyes adataimat, a honlap használat során keletkezett személyes adataimat kezelje,

—        opcionálisan megadható személyes adatok tekintetében a felhasználói élmény növelése érdekében a megadott személyes adataimat kezelje,

—        reklám , célirányos reklám, egyéb marketing tevékenységet végezzen, valamint

—        hírleveleket küldjön

—        nyomon követési és hirdetési sütiket alkalmazzon.

 

16. életévét be nem töltött érintett esetén

 A 16. életévét be nem töltött kiskorú érintett feletti szülői felügyeleti jog gyakorlójaként az általam elolvasott, megértett és elfogadott Adatkezelési tájékoztató megismerését követően hozzájárulok, hogy az M-RTL Zrt. rendelkezésére, hogy az M-RTL Zrt. által üzemeltetett https://rtl.hu és https://rtlmost.hu weboldalakkal kapcsolatosan az általam képviselt 16. életévét be nem töltött kiskorú tekintetében:

—        a honlapok felhasználásához feltétlenül szükséges regisztráció kapcsán megadott személyes adatait, a honlap használat során keletkezett személyes adatait kezelje,

—        opcionálisan megadható személyes adatok tekintetében a felhasználói élmény növelése érdekében a megadott személyes adatait kezelje,

—        reklám , célirányos reklám, egyéb marketing tevékenységet végezzen, valamint

—        hírleveleket küldjön

—        nyomon követési és hirdetési sütiket alkalmazzon.