RTL.hu Felhasználási feltételek

2021. december 8. 13:54

RTL.HU videós hírportál és RTL.HU mobilalkalmazás
Felhasználási Feltételei
2022. szeptember 9.

I. Általános rendelkezések  

1. A jelen RTL.HU videós hírportál és RTL.HU mobilalkalmazás Felhasználási Feltételei (a továbbiakban: Felhasználási Feltételek) határozzák meg a www.rtl.hu internetes honlap (a továbbiakban: Honlap) és az RTL.HU mobilalkalmazás (a továbbiakban: Alkalmazás; Honlap és Alkalmazás együttesen: Felületek) tartalomszolgáltatójának a Magyar RTL Televízió Zrt. (székhely: 1222 Budapest, Nagytétényi út 29., cégjegyzékszám: 01-10-043422; adószáma: 12254392-2-44; telefonszám: +36 1 382 8283; elektronikus levelezési cím: online@rtl.hu; továbbiakban: M-RTL) és a Felületeket használó természetes személyek (a továbbiakban: Felhasználó) között a Felületek használata során keletkező jogokat és kötelezettségeket.  

2. A Felületek használatával – regisztrációtól függetlenül – a Felhasználó elfogadja jelen Felhasználási Feltételeket és az Adatvédelmi Szabályzatot, valamint elfogadhatja és beállíthatja a Felületekhez kapcsolódó cookie beállításokat.

3. M-RTL fenntartja a jogot, hogy az esetleges jogszabályi változások, illetve a Felületeken kínált szolgáltatások megváltozása kapcsán a jelen Felhasználási Feltételeket folyamatosan frissítse, illetve azt egyoldalúan bármikor módosítsa. Jelen Felhasználási Feltételek mindenkor aktuális verziója a https://rtl.hu/felhasznalasi-feltetelek internetes címen érhető el. M-RTL a lényeges módosításokról a Felületeken közzétett értesítés formájában és/vagy (regisztrált Felhasználó esetén) e-mail üzenetben tájékoztatja a Felhasználót. Amennyiben az ilyen frissítések hatályba lépése után Felhasználó továbbra is használja a Felületeket, az egyet jelent az említett módosítások elfogadásával. Amennyiben Felhasználó nem kívánja elfogadni a frissítéseket, úgy lehetősége van a regisztrációja törlésére a III./6. pontban foglaltaknak megfelelően. A Felhasználási Feltételek időnkénti áttekintése javasolt.

4. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Felületek internetes sajtótermékek, amelyek tulajdonosa és üzemeltetője az M-RTL.

II. Felhasználási Feltételek  

1. A Felületek látogatása és használata ingyenes, azokhoz személyes adatok megadása nem szükséges, azonban Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Felületeknek bizonyos, jelen Felhasználási Feltételekben meghatározott extra funkcióinak igénybevételéhez regisztráció szükséges.

2. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Felületeket kizárólag saját kockázatára használja, tudomásul veszi továbbá, hogy M-RTL nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért. A Felhasználó köteles minden elvárható intézkedést megtenni a személyes adatainak védelme érdekében.

3. M-RTL fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon Felhasználók regisztrációját, akik más személy nevével, képmásával, e-mail címével vagy egyéb személyes adatával visszaélnek. A Felhasználó Felületekről történő kitiltásának/törlésének jogalapja M-RTL jogos érdeke. Jogos érdek megnevezése: a Felületek megfelelő, jogsértő tartalmaktól mentes működtetéséhez fűződő üzemeltetői érdek.

4.  M-RTL kizár  minden  felelősséget  a  Felhasználók  által  tanúsított magatartásért.  M-RTL  kizárja  felelősségét  a  Felhasználó  téves,  pontatlan  vagy  hiányos adatszolgáltatásából  (pl.  név,  e-mail  cím  elírás,  téves  vagy  nem  valós  adat  feltüntetése)  eredő,  a Felhasználó  vagy  bármely  harmadik  személy  által  elszenvedett  károk  tekintetében.

5.  A  Felhasználó  nem  módosíthatja  a  Felületek megjelenését,  működését,  illetve  tilos  bármilyen  módon beavatkoznia,  vagy  megzavarnia  a  Felületek,  a  szerverek,  a  Felületekhez  kapcsolódó  hálózat  működését, továbbá  tilos  figyelmen  kívül  hagynia  a  Felületekhez  kapcsolódó  hálózat  működésére  vonatkozó előírásokat  vagy  szabályzatokban  foglaltakat.  Az  erre  vonatkozó  kísérletek  a  Felületekről történő  kizárást és  egyéb jogi következményeket  vonhatnak  maguk  után.

III. Regisztráció

1. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Felületek bármelyikén lehet regisztrálni, amelyet követően elérhetők a Honlap és az Alkalmazás extra funkciói.

Ezen extra funkciók a következők:

• élő műsorokhoz kapcsolódó közönségszavazás
• részvétel nyereményjátékokban
• személyre szabott hírlevél
• a Felületeken megjelenő cikkekben elhelyezett kvízen, szavazáson való véleménynyilvánítási lehetőség

2. A Felületeken való regisztráció történhet egyrészt új felhasználói fiók (a továbbiakban: Profil) létrehozásával a www.rtl.hu/auth/regisztracio weboldalon, amely során Felhasználó köteles megadni az e-mail címét, használni kívánt jelszavát, nemét, születési idejét és irányítószámát. Felhasználó a Felületeken történő regisztráció során hozzájárulhat ahhoz, hogy ezen regisztrációja a https://rtlplusz.hu weboldalra és az RTL+ mobilapplikációra is érvényes regisztrációt hozzon létre. Ezt követően Felhasználó jogosult beállítani a Profiljához kapcsolódó adatainak használatát, amelyről bővebb információkat az Adatvédelmi Szabályzat tartalmaz.

3. Másrészt a regisztráció történhet a már létező Facebook profil, Google fiók, Apple fiók, valamint https://rtlplusz.hu felhasználói fiók (a továbbiakban: RTL+ Profil) bejelentkezési adatainak – tehát e-mail cím és az ahhoz tartozó jelszó – megadásával is, amennyiben a Felhasználó ehhez a https://rtlplusz.hu honlapon történő regisztráció során hozzájárult.

Az Alkalmazás a korábban az X-Faktor és a Való Világ élő műsorok közönségszavazásaira használt RTL24 mobilapplikációt váltotta fel, így az RTL24 regisztrált felhasználóinak a regisztrációja érvényes az Alkalmazás és a Honlap használata során is.

4. A Felhasználónak a Felületeken történő regisztrációval egyidejűleg lehetősége van feliratkozni a hírlevélre. A hírlevél az abban található leiratkozás linken keresztül vagy a Felületeken található „Profilom” menüpontban mondható le. Felhasználó a „Profilom” menüpontban egyúttal a https://rtlplusz.hu (és az RTL+ mobilapplikáció) hírleveléről is leiratkozhat.

5. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hatályos Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) értelmében a 16. életévet be nem töltött Felhasználó számára a regisztrációhoz a törvényes képviselő hozzájárulása vagy engedélye szükséges. A jogszabályoknak megfelelően a 16. életévét be nem töltött kiskorú Felhasználók önálló regisztrációját a Felületek nem engedélyezik. A Felhasználó a regisztráció során köteles az életkorát igazoló kérdésre a valós választ megadni. Bármilyen életkorra vonatkozó valótlan adatmegadás esetén M-RTL a Felhasználó regisztrációját és fiókját jogosult törölni.

M-RTL kizárja felelősségét a regisztráció során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Felhasználótól. A Felhasználónak bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. M-RTL jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult a Felhasználó valódiságát ellenőrizni.

6. M-RTL fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó regisztrációját visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a regisztráció során a megadott adatokkal történő bármilyen visszaélés gyanúja esetén.

7. Amennyiben M-RTL tudomást szerez arról, hogy a Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételeket, valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon a Felületek használata, illetve a regisztráció során más személy vagy nem létező személy személyes adatait adja meg, vagy hamis, nem valós adatokat ad meg, M-RTL jogosult a Felhasználóval fennálló szerződését azonnali hatállyal felmondani.

8. A regisztráció során megadott személyes adatok nem nyilvánosak és harmadik személy számára nem hozzáférhetőek. A jelszó elvesztése, elfelejtése esetén a Felhasználó kérésére M-RTL reprodukálja, illetve módosítja azt.A Felhasználót teljes körű felelősség terheli a Felületek regisztrációjához tartozó felhasználónév és jelszó párossal, illetve azon keresztül történő mindennemű tevékenységgel kapcsolatban. A Felhasználó vállalja, hogy haladéktalanul értesíti M-RTL ügyfélszolgálatát adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén. A jelszó tárolásából vagy a felhasználónév és a jelszó harmadik személy részére való átadásából fakadó károkért a M-RTL nem felel.

9. Felhasználó a www.rtl.hu/fiok oldalon bármikor jogosult külön a Profilját vagy az RTL+ Profilját vagy akár a teljes fiókját törölni. Utóbbi mindkét profil törlését eredményezi. A Felületekhez kapcsolódó Profil törlése nem jelenti automatikusan az RTL+ Profil törlését is, és az RTL+ Profil törlése nem valósítja meg automatikusan a Profil törlését. Minden esetben a Felhasználó kifejezett hozzájárulása szükséges a profilok törléshez. Csak a teljes fiók törlése eredményezi a Felhasználó regisztrált adatainak törlését. Felhasználó tudomásul veszi, hogy adatai törlésének szabályait az Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza.

IV. A Felületek karbantartása

1. M-RTL a Felületeket a saját döntési jogkörében, általa meghatározott időközönként, módon, tartalommal és gyakorisággal tartja karban és frissíti. M-RTL a Felületek frissített, új verziójának kiadásáról a Felhasználó regisztrált e-mail címén tájékoztatja a Felhasználót.

2. Felhasználó tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy az előző bekezdésben meghatározott karbantartás, frissítés során M-RTL távoli on-line eléréssel kapcsolatot teremthet a Felhasználó Felületeket használó és futtató Mobileszközeivel és hálózatával és ezen eszközökkel és hálózattal adatkommunikációt folytat, amely során személyes és üzleti adatokat nem tartalmazó adatok kerülhetnek átvitelre a Felhasználó eszközeiből és hálózatából a Felhasználói eszközök azonosítása céljából. Felhasználó ezen adatkommunikációt és adatátvitelt kifejezetten elfogadja és vállalja, hogy azt folyamatosan lehetővé teszi. M-RTL vállalja, hogy a fenti módon birtokába került adatokat csak és kizárólag a karbantartási tevékenysége végzéséhez használja fel, azokat illetéktelen harmadik személynek nem adja ki és ahhoz ilyen személyeknek hozzáférést nem enged, azokat szigorúan titokban tartja és gondoskodik ezen adatok titokban maradásáról, továbbá vállalja, hogy ezen adatokat haladéktalanul törli, amennyiben az adatkezelés célja megvalósult.

3. A jelen Felhasználási Feltételek alkalmazásában frissítésnek minősül minden olyan, a Felületek bármely részét, elemét érintő módosítás, amelynek célja a Felületek naprakészen tartása, karbantartása, valamely már létező funkciójának előnyösebben működő biztosítása, frissítése az adott Felületek rész, illetve rendszer elem módosítása, illetve kijavítása útján, ideértve különösen a Felületek környezetét képező egyéb szoftverek (pl.: operációs rendszer) módosulása folytán szükséges módosításokat.

4. Nem tartozik M-RTL karbantartási tevékenységéhez, ha a hiba az alábbi események, magatartások következtében következett be a Felületekben:

a) elemi kár közvetlen károkozása,
b) a felhasználás alatt keletkezett töréskár,
c) rendeltetésellenes használat, gondatlanság, vagy szándékos károkozás
d) harmadik fél által elvégzett munka
e) a Felületeket futtató hardveres infrastruktúra rendeltetésellenes, gondatlan használata vagy bármilyen meghibásodása.

5. M-RTL saját döntési jogkörében meghatározott gyakorisággal, módon, időpontban,tartalommal tetszőlegesen bármikor upgradelheti a Felületeket. A jelen Felhasználási Feltételek alkalmazásában upgrade a Felületek egészének, illetve bármely részének, elemének olyan módosítása,amelynek célja valamely még nem létező rendszerfunkció biztosítása

V. A  Felületek  tartalmára  vonatkozó  szerzői  jogok,  magáncélú  felhasználás,  átvétel

1.  A Felületekre történő regisztrációval és az Alkalmazás letöltésével a Felhasználó a Felületek alábbi nem kizárólagos, területi és nyelvbéli korlátozástól mentes, harmadik személyekre át nem ruházható, át nem engedhető felhasználására válik jogosulttá:

a) az Almazás futtatása, működtetése,

b) a Honlap képernyőn való megjelenítése.

A felhasználási engedély kiterjed a Felületek használatára, továbbá az M-RTL  által kijavított, módosított, frissített Felületek felhasználására.

2. A Felhasználó nem jogosult a Felületek átdolgozására, feldolgozására, fordítására, a Felületek bármilyen módosítására, ideértve a hiba kijavítását is, nem jogosult a Felületek semmilyen többszörözésére és a jelen Felhasználási Feltételekben meghatározott felhasználási engedélyt meghaladó mértékű és terjedelmű semmilyen egyéb felhasználására sem. Felhasználó nem jogosult a Felületek nyelvét más nyelvre lefordítani, illetve harmadik személlyel lefordíttatni. Felhasználó nem jogosult továbbá M-RTL hozzájárulása nélkül saját maga vagy harmadik személy által készített más nyelvi verziójú Felületeket felhasználni.

3. A Felhasználó a Felületeket a Felhasználó tulajdonában vagy jogszerű használatában álló eszközön jogosult telepíteni, futtatni és felhasználni. A Felületek karbantartását kizárólag M-RTL végezheti. E rendelkezés megsértése esetén M-RTL felelőssége a Felületek vagy a Felhasználó adataiban, állományában, eszközeiben bekövetkezett kárért kizárt.

4. A Felhasználó mindig csak a Felületek legutolsó frissített verziójának felhasználására jogosult, a legutolsó frissített verziót megelőző verziók felhasználására az új verzió Felhasználónál történő telepítését vagy frissítését követően a Felhasználó már nem jogosult.

5. A Felületek forráskódja nem kerül átadásra Felhasználónak, az M-RTL kizárólagos birtokában és tulajdonában marad.

A Felhasználó nem jogosult a forráskód megismerésére. A Felhasználó nem jogosult a Felületek vagy annak bármely részének módosítására, a forráskód többszörözésére és fordítására még annak biztosítása érdekében sem, hogy a Felületek a Felhasználó meglévő számítástechnikai rendszereivel megfelelően kompatibilis legyen és együttműködjön.

A Felhasználó nem jogosult arra, hogy a Felületek forráskódját visszafejtse, visszafordítsa, átdolgozza, feldolgozza, többszörözze, feltörje és nem jogosult a Felületek működésének és belső felépítésének elemzésére sem.

6. A Felületek hibátlan működése csak jogtiszta és vírusmentes környezetben garantált. M-RTL kizárja felelősségét a jogosulatlan hozzáférésből, nem rendeltetésszerű használatból, hardver hibából, vagy nem megfelelő üzemeltetési környezetből (ideértve az áramkimaradást is) eredő következményekért, meghibásodásokért.

7. A  Felületeken  közzétett  minden  tartalom  szerzői  jogi  védelem  alatt  áll,  amely  M-RTL  szellemi alkotását  képezi  a  szerzői  jogról  szóló  1999.  évi  LXXVI.  törvény  szerint.

8.  A  Felhasználó  a  Felületek  tartalmáról,  azok  egyes  részeiről  kizárólag  magán  célból  készíthet másolatot.  A  Felületek  tartalmának  magán célból,  akár  digitális,  akár  fizikai adathordozón  rögzített  másolatának  további  felhasználására  (különösen,  de  nem  kizárólag többszörözésére,  terjesztésére,  adatbázisban  tárolására,  letölthetővé  tételére,  kereskedelmi  forgalomba  hozatalára, átdolgozására)  nem  jogosult.  A  magáncélú  felhasználás  jövedelemszerzést  vagy  jövedelemfokozás  célját közvetve  sem  szolgálhatja.

9.  Amennyiben  a  Felhasználó  a  saját  weboldalára,  közösségi  oldalára  cikk-típusú tartalmat  kíván  átvenni  a Felületekről,  azt  kizárólag  oly  módon  teheti  meg,  hogy  a  cikk címét  és  tartalmának  rövid  összefoglalóját (Lead-et),  változatlan  tartalommal  és  hiánytalanul  átveszi  a  Felületekről,  és  a  forrást megjelölve  a  cikk  teljes  tartalmára mutató  hiperhivatkozást  (közvetlen  linket)  helyez  el  a  címben vagy a Lead alá. Az  átvétel semmilyen esetben  sem  történhet  üzletszerűen.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Felületekről átvett videós tartalmak weboldalba vagy közösségi oldalba történő ún. embed kódos beágyazással történő átvétele során a videólejátszó nem képes lekezelni a cím és a Lead átadását, így azt Felhasználónak manuálisan kell megtennie.

10.  Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Felületekről átvett tartalmak saját weboldalán, közösségi oldalán történő elhelyezéséért és az átvett tartalom kategorizálásáért kizárólag Felhasználó felelős. A  Felhasználó általi nem megfelelő kategorizálás miatt felmerülő károkért és bírságokért fennálló felelősségét  M-RTL  kizárja.

11. A  fent meghatározott  felhasználási  jogok  kiterjednek  a  Felületeken található  szerzői  jogi, szabadalmi, védjegy  vagy  egyéb  törvényi oltalomban  részesülő  tartalomra is,  amelynek  jogosultja M-RTL.

12.  A  Felhasználó  tudomásul  veszi,  hogy  a  fentiektől  eltérő  módon  vagy  mértékben  történő  átvétel szerzői  jogot  sért,  és  minden  esetben  jogi  következményeket  von  maga  után,  továbbá  minden  egyéb  a törvényi  korlátozást  átlépő  felhasználás csak  M-RTL  előzetes,  írásbeli  engedélyével lehetséges.

13.  A  Felhasználó  hozzájárul  ahhoz,  hogy  az  általa  a  Felületeken történő megjelenés céljából M-RTL-nek megküldött szöveges  és  képi  tartalomra  a megküldéssel  egyidejűleg,  kizárólagos,  határozatlan  időre  szóló,  területi  korlátozástól  mentes, ellenszolgáltatás  nélküli,  harmadik  személyekre  átruházható  felhasználási  jogot  enged  M-RTL részére.  M-RTL  a  megküldött tartalmakat  a  felhasználási  joga  keretében  jogosult  területi  és  időbeli korlátozás  nélkül,  részben  vagy  egészben  felhasználni,  többszörözni,  átdolgozni,  átruházni, vagy bármely  egyéb  ismert  felhasználási  módon  használni. A Felhasználó  a felhasználási  díjról  a  tartalom feltöltésével  egyidejűleg  a  jelen Felhasználási Feltételek  elfogadásával  kifejezetten  lemond.

14.  A  Felhasználó  szavatolja,  hogy  az általa beküldött tartalmak nem  ütköznek  jogszabályba,  továbbá  nem  sértik harmadik  személy személyiségi  jogait,  illetve  harmadik  személynek  nincs  olyan  joga,  amely  a felhasználást  korlátozza,  megakadályozza,  különösen  nem  áll  fenn  rajta  harmadik  személy  szerzői szomszédos  jogi  oltalomban  részesülő  joga,  vagy  ha  igen,  akkor  az  oltalomban  részesülők  a  nyilvános közzétételhez,  felhasználáshoz  a  szükséges  engedélyeket  és  hozzájárulásokat  megadták.

15.  A  Felhasználó  hozzájárul  ahhoz,  hogy  M-RTL  külön  értesítés  nélkül  eltávolítsa  azon  anyagokat, melyek megsértik  bármely személy szellemi  alkotáshoz  fűződő jogát,  szerzői  és  szomszédos  vagy  egyéb tulajdonosi  jogát  vagy  a  jelen  Felhasználási  Feltételekben  foglalt  rendelkezéseket.  Ezekben  az esetekben M-RTL  minden értesítés nélkül  törölheti a Felhasználót.

VI.  Szavatosság  és  felelősség

1. M-RTL a Felületek használatának lehetőségét adott állapotban nyújtja („AS IS”). Az M-RTL a Felületek – ideértve a Felületek üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Felületeken elérhető valamennyi tartalmat és regisztrációs lehetőséget is – hibamentes működése érdekében minden lehetséges erőfeszítést megtesz. Az M-RTL ugyanakkor a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákat és ezek következményeit (ilyen lehet különösen, de nem kizárólag az internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, információs rendszerek biztonságát sértő magatartások, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok, például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek) nem, vagy nem minden esetben tudja kizárni vagy elhárítani. A regisztráció vagy belépés meghiúsulásából, a  Felületek  letöltéséből vagy  elérhetetlenségéből eredő  bármilyen  kár  megtérítését  M-RTL  kizárja.

2.  A  Felületeken  található  külső  hivatkozások  követésével  letöltött  tartalom  nem  áll  M-RTL befolyása alatt, így az azokra történő kattintásból eredő bármilyen kárért M-RTL-t felelősség nem terheli. Amennyiben  azt az arra jogosult  kéri, a  linket  M-RTL  törli  vagy  módosítja.

3. A Felületek biztonságos működése érdekében M-RTL az alábbi intézkedéseket teszi:

a) M-RTL Mindenre kiterjedő részletes információbiztonsági szabályzattal rendelkezik az általa kezelt adatok, információk biztonságának biztosítása érdekében, amely M-RTL valamennyi munkavállalójára kötelező, és amelyet valamennyi munkavállalója ismer és alkalmaz. M-RTL a munkavállalóit az adat- és információbiztonság követelményeire vonatkozóan rendszeresen oktatja.

b) A személyes adatokat M-RTL saját központi szerverén tárolja, amelyhez szigorú jogosultságkezelési szabályok alapján csak nagyon korlátozott személyi, alkalmazotti kör férhet hozzá. M-RTL informatikai rendszereit időről időre, visszatérően és rendszeresen tesztelik és ellenőrzi az adat- és IT biztonság megteremtése és fenntartása érdekében.

c) Az irodai munkaállomások jelszóval védettek, idegen adathordozó használata korlátozott és csak biztonságos körülmények között, ellenőrzést követően megengedett.

d) M-RTL valamennyi rendszerére, rendszerelemére kiterjedő, rendszeres és folyamatos kártékony szoftverek elleni védelem biztosított. M-RTL programok, alkalmazások és eszközök tervezése, fejlesztése, tesztelése és üzemeltetése során a biztonsági funkciókat kiemelten és elkülönítetten kezeli. Az információs rendszer hozzáférési kulcsait (pl. jelszó) M-RTL titkosítva tárolja és továbbítja, az információs rendszer biztonságát érintő adatok (pl. jelszavak, jogosultságok, naplók) védelméről a hozzáférési jogosultságok kiosztásánál gondoskodik.

e) M-RTL az elektronikus úton továbbított üzenetek, állományok tekintetében a Kulcs Kezelés szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

f) A biztonságos adatcsere követelményének teljesítéséhez M-RTL biztosítja az adatok integritását mind a (kommunikáció) vezérlő, mind a felhasználói adatokra.

g) Az adatvesztés és sérülés elkerülése céljából M-RTL hibadetektáló és javító eljárásokat alkalmaz.

h) Az alkalmazások tekintetében a jelszavak, a jogosultságok és a biztonsággal kapcsolatos más paraméterek, adatok csak titkosítva továbbíthatók.

i) M-RTL a hálózaton alkalmazza a végpont-végpont szintű jogosultság ellenőrzés, az elszámoltathatóság és auditálhatóság biztosítása védelmi funkciókat. Az M-RTL által alkalmazott védelem detektálja az illetéktelen módosítás, a beékelődés, valamint az ismétlő adás előfordulását. M-RTL az adatvesztést és -sérülést hibadetektáló és javító eljárásokkal akadályozza meg, és gondoskodik a le nem tagadhatóság biztosításáról. Az adattovábbításra használt hálózat esetében a biztonsági szintnek megfelelő módon biztosítja M-RTL az illegális rácsatlakozás és a lehallgatás megakadályozását.

j) M-RTL a fejlesztések során már a tervezési folyamatba beépíti az adatvédelem és adatbiztonság követelményeit, amelyet a fejlesztés során folyamatosan biztosít. A szoftverfejlesztés során M-RTL elválasztja egymástól a fejlesztői/teszt környezetet és az éles környezetet, teszt és éles adatokat, a tesztelés során a személyes adatokat lehetőség szerint deperszonalizálja.

k) A programozás során M-RTL betartja a biztonságos kódolás alapvető követelményeit, platform- és programnyelv függő technikákat alkalmaz a jellemző sérülékenységek kiküszöbölésére, M-RTL követi a legújabb iparági ajánlásokat a kódok átvizsgálására (például OWASP Top 10 Guide, SANS CWE Top 25, CERT Secure Coding). M-RTL folyamatos követést alkalmaz az újonnan felfedezett sebezhetőségek azonosítására. M-RTL fejlesztőit rendszeresen oktatja az adatbiztonsági követelményekkel kapcsolatban, valamint programozási technikákat standardizálását alkalmaz a tipikus hibák elkerülésére. M-RTL az elkészült kódok ellenőrzését a biztonságos kódolás alapelvei szerint elvégezi és változáskövetéssel biztosítja a megfelelő dokumentálást.

l) M-RTL az iratkezelés során is betartja az adatbiztonság követelményeit, amelyet szabályzatban is rögzített. M-RTL az iratkezelést írásban meghatározott jogosultsági szintek szerint, az egyes iratok bizalmas jellegéhez mérten alkalmazott biztonsági előírások szerint végezi. M-RTL részletes és szigorú szabályokkal rendelkezik az iratok megsemmisítésére, tárolására, kiadmányozására vonatkozóan.

m) A fizikai adatbiztonság megteremtése érdekében M-RTL biztosítja nyílászáróinak megfelelő záródását és védelmét, szigorú látogatási és belépési előírásokat alkalmaz a látogatókra vonatkozóan. M-RTL székhelyének őrzés-védelme 7/24-ben biztosított.  A papír alapú, személyes adatokat tartalmazó dokumentumok zárt, tűz- és vagyonvédelmet biztosító szekrényben kerülnek elhelyezésre, amelyhez csak meghatározott személyzeti kör fér hozzá megfelelő jogosultságkezeléssel. Az adathordozó eszközök elhelyezésére szolgáló helyiségeket M-RTL úgy alakította ki, hogy elegendő biztonságot nyújtsanak illetéktelen vagy erőszakos behatolás, tűz vagy természeti csapás ellen. Az adatátvitelre, valamint mentésre, archiválásra használt adathordozók tárolása pedig csak megbízhatóan zárt helyen történhet. M-RTL a mentési adathordozókat megbízhatóan zárt helyiségben tárolja.

VII. Technikai és egyéb feltételek

1. A Felületekkel összefüggésben panasszal az alábbi elérhetőségek valamelyikéhez fordulhat:

Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Cím: 1222 Budapest, Nagytétényi út 29.
Telefon: +361 382 8283

Technikai jellegű panasz-/hibabejelentés:
help@rtl.hu 

Közönségszolgálati panaszbejelentés:
kozonsegszolgalat@rtl.hu 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.
Telefon: +36 (1) 457 7100
honlap: www.nmhh.hu 

2. A Felületek kompatibilitásával és interoperabilitásával kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk:

Rtl.hu iOS környezetben futtatás esetén:

iPhone
iOS 12.0 vagy újabb verzió szükséges

iPad
iPadOS 12.0 vagy újabb verzió szükséges

iPod Touch
iOS 12.0 vagy újabb verzió szükséges

Mac
macOS 11.0 vagy újabb verzió és Apple M1 chippel vagy újabbal rendelkező Mac szükséges

Rtl.hu androidos környezetben futtatás esetén:

Mobiltelefon
Android 5.0 vagy újabb verzió szükséges

Asztali- és laptop számítógépek esetén:

- Böngészők, melyeket átlagosan többen használnak, mint 1%.
- Az adott böngésző típusból két utolsó verzió
- Böngészők, melyek még LTS támogatás alatt vannak.

VIII.  Hirdetések

1. A Felületeken megjelenő hirdetésekre a M-RTL Zrt. által a honlapokra történő hirdetésértékesítésre vonatkozó mindenkor hatályos online általános szerződési feltételek vonatkoznak.

2. Online megjelenési lehetőségekkel kapcsolatban a https://www.r-time.hu/ weboldalon található bővebb tájékoztatás.

IX. A  Felhasználási  Feltételek hatálya

1.  Jelen  Felhasználási  Feltételek  2022. szeptember 9.  napján  lépnek  hatályba  és  határozatlan  időre  szólnak.