Közönségszolgálattal kapcsolatos adatkezelési tájékoztatóRTL.hu – Közönségszolgálattal kapcsolatos adatkezelési tájékoztató

Közönségszolgálattal kapcsolatos adatkezelési tájékoztató

2021. november 24. 14:24

Közönségszolgálattal kapcsolatos

adatkezelési tájékoztató és az érintett adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatai

Adatkezelési tájékoztató

A jelen adatkezelési tájékoztató a személyes adatoknak az M-RTL Zrt. közönségszolgálata elérhetőségeinek igénybevételével kapcsolatban megvalósuló adatkezelés tárgyában ad tájékoztatást az érintettek részére.

(Jelen tájékoztatóban a GDPR rövidítés az Európai Parlament és a Tanács 2016/679/EU rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló jogszabályt jelenti.)

 

Adatkezelő

Adatkezelőnek minősül az M-RTL Zrt. (székhely: 1222 Budapest, Nagytétényi út 29.; cégjegyzékszám: 01-10-043422, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság), internetes elérhetőség: www.rtl.hu.

Adatkezelés célja

Az Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől információt kérjenek, levelet írjanak, észrevételeket tegyenek.

Érintettek köre

 Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett

Kezelt személyes adatok

Az M-RTL Zrt. a következő személyes adatokat kezeli:

-              név

-              kapcsolattartáshoz használt lakcím vagy egyéb értesítési cím

-              kapcsolattartáshoz használt e-mail cím

-              kapcsolattartáshoz használt telefonszám

-              az érintett által megadott egyéb információ

-              a 16. életévét be nem töltött érintett esetén a szülői felügyeleti jog gyakorlójának neve, lakcím vagy egyéb értesítési címe, e-mail címe, telefonszáma

Adatkezelés jogalapja

Az infórmációkérés önkéntes, melynek okán, az adatkezelés jogalapja az érintett (azaz a szereplőválogatáson részt venni szándékozó természetes személy) hozzájárulása, amelyet az érintett a közönségszolgálattal való kapcsolatfelvétellel megad.

 

Adatkezelés időtartama

Az adatkezelés az adatkezelési cél megszűnéséig, illetve az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig tart.

Az érintettet megillető jogok

Az M-RTL Zrt. biztosítja az érintetteket megillető alábbi jogok érvényesülését, a jogok gyakorlása során együttműködve az érintettekkel:

a)            tájékoztatáshoz való jog:

az M-RTL Zrt. ‑ a tisztességes és átlátható adatkezelés elvének megfelelően – a jogszabályokban meghatározottak szerint az érintett rendelkezésére bocsátja a jogszabályokban előírt információkat,

b)            hozzáférési jog:

az érintett jogosult arra, hogy az M-RTL Zrt.-től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a jogszabályban meghatározott információkhoz hozzáférést kapjon. Az M-RTL Zrt. az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az M-RTL Zrt. az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat az M-RTL Zrt.  – az érintett eltérő kérdése hiányába ‑ széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre,

c)            hozzájárulás visszavonásának joga:

ha az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, akkor az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az M-RTL Zrt. a hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti a személyes adatokat jogi kötelezettségeik teljesítése vagy jogos érdekei érvényesítése céljából, ha az érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll,

d)            helyesbítéshez való jog:

az érintett kérheti, hogy az M-RTL Zrt. indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetőleg a hiányos személyes adatait egészítse ki,

e)            törléshez való jog:

az érintett kérheti, hogy az M-RTL Zrt. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, amely kérelem teljesítésének megtagadására csak a jogszabályok által meghatározott esetekben van lehetőség,

f)             elfeledtetéshez való jog:

ezen, a törléshez való jog online környezetben történő megerősítését szolgáló jog arra kötelezi az M-RTL Zrt.-t, hogy ha nyilvánosságra hozta a személyes adatot és azt a törléshez való jog érvényesítése következtében törölni köteles, akkor az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével tegye meg az ésszerűen elvárható lépéseket (ideértve technikai intézkedéseket) annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését,

g)            korlátozáshoz való jog:

az érintett jogosult arra, hogy kérésére az M-RTL Zrt. korlátozza az adatkezelést, ha

-              az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az M-RTL Zrt. ellenőrizze a személyes adatok pontosságát),

-              az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,

-              az M-RTL Zrt.-nak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy

h)            a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről, az adatkezelés korlátozásáról tájékoztatott címzettekről történő tájékoztatáshoz való jog:

az M-RTL Zrt. minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok érintett kérésre történő helyesbítéséről, törléséről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az M-RTL Zrt. tájékoztatja e címzettekről,

i)             adathordozhatósághoz való jog:

ha az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása és a személyes adatok kezelése automatizált módon történik, akkor az érintett jogosult arra, hogy

-              a rá vonatkozó, általa az M-RTL Zrt. rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,

-              ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az M-RTL Zrt.-t,

-              ha ez technikailag megvalósítható, kérheti az M-RTL Zrt.-tól a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását,

j)             jogorvoslathoz való jog:

ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a jogszabályi előírásokat, panaszt tehet egy adatvédelmi felügyeleti hatóságnál, illetve hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult. Az érintettnek lehetősége van arra, hogy a panasz benyújtása vagy a bírósághoz fordulást megelőzően az M-RTL Zrt. adatvédelmi tisztviselőjéhez forduljon és az M-RTL Zrt. adatkezelését érintő problémát nála is jelezze.

Az érintett kérelmei benyújtásának módja

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeit benyújthatja

-              postai úton a 1222 Budapest, Nagytétényi út 29.címen,

-              elektronikus úton az adatvedelem@rtl.hu e-mail címen,

-              telefonon a 382-82-45ös telefonszámon.

Az érintett kérelmeinek kezelése

Az M-RTL Zrt. az érintett által benyújtott kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az M-RTL Zrt. a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az M-RTL Zrt. írásban vagy az érintett ezirányú kérelme esetén elektronikus úton adja meg, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Szóbeli tájékoztatás az érintett személyazonosságának igazolása esetén adható.

Ha az M-RTL Zrt. nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Gyermekek nyilatkozatai

A 16. életévét nem betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez a felette szülői felügyeleti jog gyakorlójának beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szükséges. Az M-RTL Zrt. - figyelembe véve az elérhető technológiát - ésszerű erőfeszítéseket tesz, hogy ilyen esetekben ellenőrizze, a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeleti jog gyakorlója adta meg, illetve engedélyezte.

A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

Az adatok megismerésére jogosultak

Az Adatkezelő és az esetleges Adatfeldolgozó erre felhatalmazott munkavállalói.

A személyes adatok címzettje

A személyes adatok címzettjei az M-RTL Zrt. és az Adatkezelő megbízottai, valamint ezek Adatfeldolgozói.

Adatfeldolgozók

Az M-RTL Zrt. az adatkezeléssel összefüggésben adatfeldolgozót vehet igénybe. Ebben az esetben az adatkezelést az M-RTL Zrt. nevében és utasítása szerint az adatfeldolgozó végzi.

Az M-RTL Zrt. kizárólag olyan adatfeldolgozót vesz igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezeléssel szemben jogszabályi követelményeknek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

Az adatfeldolgozó az M-RTL Zrt. előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe.

 

Az M-RTL Zrt. az alábbi adatfeldolgozót vesz igénybe

 

Adatfeldolgozó neve és elérhetősége (pl. székhely)

Milyen módon használhatja fel az adott személyes adatot (milyen tevékenységet végez a Társaság részére)?

Milyen személyes adatokhoz fér hozzá?

MULTICOM Contact Kft.

1121 Budapest, Zsigmondy Vilmos u. 8/b.

Közönségszolgálat munkaidőn kívüli üzemeltetése

Név, email cím, telefonszám, cím

 

 

Az adatok védelme

Az M-RTL Zrt. az általa kezelt személyes adatokat technikai és szervezési intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Jogorvoslat, panasz megtételének lehetősége

Az adatkezelés jogszerűsége kapcsán az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9, honlap: www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, központi e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetőleg választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes törvényszékhez fordulhat.

Az érintettet megilleti a felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog, amely alapján jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság érintettre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, illetőleg ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

Az érintettet megilleti az M-RTL Zrt.-vel, illetve az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.

Javasoljuk, hogy mielőtt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a bírósághoz fordulna, keresse meg az M-RTL Zrt. adatvédelmi tisztviselőjét.

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Az M-RTL Zrt. adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei:

-              postai úton a 1222 Budapest, Nagytétényi út 29.címen,

-              elektronikus úton az adatvedelem@rtl.hu e-mail címen,

-              telefonon a 382-82-45-ös telefonszámon.

 

Az érintett nyilatkozatai

 

Nyilatkozat az adatkezelési tájékoztatás megtörténtéről

Kijelentem, hogy az adatkezelés megkezdése előtt a személyes adataim kezelésére vonatkozóan egyértelmű és részletes tájékoztatást kaptam, amelyet megértettem és elfogadtam.

 

Nyilatkozat a hozzájárulások megadásának körülményeiről

Kijelentem, hogy az adatkezeléshez történő, alábbi hozzájárulások vagy a hozzájárulások elutasítása tárgyában hozott döntéseimet a fenti Adatkezelési tájékoztató alapján hoztam meg.

Hozzájárulásom a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulásom önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű nyilatkozat.

 

Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

Az M-RTL Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.