Műsorújság
RTL Most

RTL Magyarország jelentkezéssel kapcsolatos adatvédelmi tájékoztatója

Adatkezelési tájékoztató és az érintett adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatai munkavállalói álláspályázatra jelentkezők adatainak kezelése

 

Ön a jelentkezésének elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az M-RTL Zrt. az álláspályázatával összefüggő személyes adatait- a kiválasztási folyamat során kapcsolattartás céljából, illetve munkaerő-kiválasztási célból nyilvántartsa és kezelje.

 

Adatkezelési tájékoztató

 

A jelen adatkezelési tájékoztató a személyes adatoknak az M-RTL Zrt. munkavállalói álláspályázatra jelentkezők adatok kezelése tárgyában ad tájékoztatást az érintettek részére.

Adatkezelő

Adatkezelőnek minősül az M-RTL Zrt. (székhely: 1222 Budapest, Nagytétényi út 29.; cégjegyzékszám: 01-10-043422, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság), internetes elérhetőség: www.rtl.hu.

Adatkezelés célja, jogalapja és az időtartama

 

Kezelt adatok köre:

 

Állásra jelentkezők neve, kapcsolattartási adatai (telefonszám, e-mail cím, önéletrajzhoz mellékelt fénykép, idegen-nyelv ismeret, korábbi munkatapasztalatra, illetve munkahely(ek)re, végzettségre, egyéb szakmai tapasztalatra, képzettségre, képességre, tanulmányokra vonatkozó adatok, preferált szakterület, továbbá elvárt havi bruttó fizetés, az önéletrajz és a motivációs levél esetleges egyéb tartalma.

 

Jogalapok:

 

A GDPR 6. cikk (1) a) pontja  (hozzájárulás),

a pályázati eljárás lezárását vagy a hozzájárulás visszavonását követően a GPDR 6. cikk (1) a) pontja (külön hozzájárulás)

 

Adatkezelés ideje:

Amennyiben a pályázó és a Munkáltató között a pályázat eredményeként munkaviszony jön létre, úgy az Mt. 286. § (1) bekezdésével összhangban a munkaviszony megszűnésétől számított 3 év, a Munkavállalóval szembeni munkaviszonyból származó követelés érvényesítése, illetve a Munkavállaló esetleges munkaviszonyból származó követelésével szembeni védekezés céljából. Egyéb esetben a pályázat megszűnésekor/lezárásakor,  vagy az érintettnek az adatok kezeléséhez történő külön hozzájárulása esetén a hozzájárulás visszavonásáig vagy tiltakozásig.

 

Az érintettet megillető jogok

Az M-RTL Zrt. biztosítja az érintetteket megillető alábbi jogok érvényesülését, a jogok gyakorlása során együttműködve az érintettekkel:

tájékoztatáshoz való jog:

az Zrt. ‑ a tisztességes és átlátható adatkezelés elvének megfelelően – a jogszabályokban meghatározottak szerint az érintett rendelkezésére bocsátja a jogszabályokban előírt információkat,

hozzáférési jog:

az érintett jogosult arra, hogy az Zrt.-től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a jogszabályban meghatározott információkhoz hozzáférést kapjon. Az M-RTL Zrt. az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az M-RTL Zrt. az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat az M-RTL Zrt.  – az érintett eltérő kérdése hiányába ‑ széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre,

hozzájárulás visszavonásának joga:

ha az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, akkor az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az M-RTL Zrt. a hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti a személyes adatokat jogi kötelezettségeik teljesítése vagy jogos érdekei érvényesítése céljából, ha az érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll,

helyesbítéshez való jog:

az érintett kérheti, hogy az indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetőleg a hiányos személyes adatait egészítse ki,

törléshez való jog:

az érintett kérheti, hogy az indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, amely kérelem teljesítésének megtagadására csak a jogszabályok által meghatározott esetekben van lehetőség,

elfeledtetéshez való jog:

ezen, a törléshez való jog online környezetben történő megerősítését szolgáló jog arra kötelezi az M-RTL Zrt.-t, hogy ha nyilvánosságra hozta a személyes adatot és azt a törléshez való jog érvényesítése következtében törölni köteles, akkor az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével tegye meg az ésszerűen elvárható lépéseket (ideértve technikai intézkedéseket) annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését,

korlátozáshoz való jog:

az érintett jogosult arra, hogy kérésére az korlátozza az adatkezelést, ha

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az M-RTL Zrt. ellenőrizze a személyes adatok pontosságát),
az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
az M-RTL Zrt.-nak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
az érintett a tiltakozáshoz való jogával élve tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az M-RTL Zrt. jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben),
a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről, az adatkezelés korlátozásáról tájékoztatott címzettekről történő tájékoztatáshoz való jog:

az M-RTL Zrt. minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok érintett kérésre történő helyesbítéséről, törléséről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az M-RTL Zrt. tájékoztatja e címzettekről,

adathordozhatósághoz való jog:

ha az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása és a személyes adatok kezelése automatizált módon történik, akkor az érintett jogosult arra, hogy

a rá vonatkozó, általa az M-RTL Zrt. rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az M-RTL Zrt.-t,
ha ez technikailag megvalósítható, kérheti az M-RTL Zrt.-tól a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását,

jogorvoslathoz való jog:

ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a jogszabályi előírásokat, panaszt tehet egy adatvédelmi felügyeleti hatóságnál, illetve hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult. Az érintettnek lehetősége van arra, hogy a panasz benyújtása vagy a bírósághoz fordulást megelőzően az adatvédelmi tisztviselőjéhez forduljon és az M-RTL Zrt. adatkezelését érintő problémát nála is jelezze.

 

Az érintett kérelmei benyújtásának módja

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeit benyújthatja

postai úton a 1222 Budapest, Nagytétényi út 29.címen,
elektronikus úton az adatvedelem@rtl.hu e-mail címen,
telefonon a a 06-1-3828268-as számon.

 

Az érintett kérelmeinek kezelése

Az M-RTL Zrt. az érintett által benyújtott kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az M-RTL Zrt. a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az M-RTL Zrt. írásban vagy az érintett ezirányú kérelme esetén elektronikus úton adja meg, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Szóbeli tájékoztatás az érintett személyazonosságának igazolása esetén adható.

 

Ha az M-RTL Zrt. nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

Gyermekek nyilatkozatai

A 16. életévét nem betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez a felette szülői felügyeleti jog gyakorlójának beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szükséges. Az M-RTL Zrt. - figyelembe véve az elérhető technológiát - ésszerű erőfeszítéseket tesz, hogy ilyen esetekben ellenőrizze, a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeleti jog gyakorlója adta meg, illetve engedélyezte.

 

A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

 

Az adatok megismerésére jogosultak

Az adatok megismerésére az M-RTL Zrt. munkavállalói, valamint az Adatfeldolgozók munkavállalói, megbízottai a munkakörükbe, megbízásukba tartozó feladatok teljesítéséhez szükséges mértékben jogosultak.

 

A személyes adatok címzettje

 

A személyes adatok címzettjei az M-RTL Zrt. és Adatfeldolgozói.

 

Egyéb vagy Közös adatkezelők

Az M-RTL Zrt. a személyes adatokat más Adatkezelőknek nem továbbítja.

 

Az adatok védelme

Az M-RTL Zrt. az általa kezelt személyes adatokat technikai és szervezési intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

Jogorvoslat, panasz megtételének lehetősége

Az adatkezelés jogszerűsége kapcsán az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1534 Budapest, Pf.: 843, honlap: www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, központi e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetőleg választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes törvényszékhez fordulhat.

 

Az érintettet megilleti a felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog, amely alapján jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság érintettre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, illetőleg ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

 

Az érintettet megilleti az M-RTL Zrt.-vel, illetve az Adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.

 

Javasoljuk, hogy mielőtt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a bírósághoz fordulna, keresse meg az M-RTL Zrt. adatvédelmi tisztviselőjét.

 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Az M-RTL Zrt. adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei:

postai úton a 1222 Budapest, Nagytétényi út 29.címen,
elektronikus úton az adatvedelem@rtl.hu e-mail címen,
telefonon a 382-8245-ös számon.

 

Az érintett nyilatkozatai

 

Kijelentem, hogy az adatkezelés megkezdése előtt a személyes adataim kezelésére vonatkozóan egyértelmű

és részletes tájékoztatást kaptam, amelyet megértettem és elfogadtam.

 

 

 

 

Pályázaton való részvételre vonatkozó adatkezelési hozzájárulás:

A pályázatom elküldésével hozzájárulok ahhoz, hogy a M-RTL Zrt. a személyes adataimat a pályázat

lezárultát követő  napig kezelje a pályázat elbírálása, munkaviszony létesítése céljából.

 

Talent-poolban való részvételre vonatkozó adatkezelési hozzájárulás:

 

A pályázatom elküldésével hozzájárulok ahhoz, hogy a M-RTL Zrt. a személyes adataimat

a pályázat lezárulta után, vagyis egy kiválasztott jelölttel munkavállalói szerződés megkötéséről szóló döntést

követően 3 évig kezelje későbbi munkaviszony létesítése céljából.

 

Kijelentem, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulás vagy a hozzájárulás elutasítása tárgyában hozott

döntésemet a személyes adataim kezelésére vonatkozóan egyértelmű és részletes tájékoztatás, az Adatkezelési

tájékoztató alapján hoztam meg.

 

Hozzájárulásom esetén kijelentem, hogy a személyes adatok kezeléséhez általam adott hozzájárulás önkéntes,

konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű nyilatkozat.

 

Tudomással bírok arról, hogy a fenti adatkezelési tájékoztatóban ismertetett jogaimon kívül az adatkezeléshez adott

 hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson

alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Legnézettebb videók