Műsorújság
RTL Most

Részvételi és jelentkezési feltételek

Jelentkező (a továbbiakban: Felhasználó) ezennel a Polgári törvénykönyv (Ptk.), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint az EU Általános 2016/679. számú Adatvédelmi Rendelet (GDPR) vonatkozásában a következő NYILATKOZATOT teszem:

I.

Felhasználóként a jelentkezésem megadott felületeken (sms, instagram, viber, WhatsApp  – továbbiakban: jelentkezésre megadott felületek) való elküldésével (továbbiakban: jelentkezés) automatikusan elfogadom a jelen nyilatkozat tartalmát, az adatkezelési tájékoztatót és az azokban foglalt feltételeket.

Kijelentem, hogy a jelentkezés során megadott személyes adatokat kifejezetten abból a célból bocsátottam a Magyar RTL Televízió Zrt. (továbbiakban: M-RTL) rendelkezésére, hogy egy esetleges szereplőválogatás alkalmával felhasználásra kerüljenek az M-RTL vagy az UFA Magyarország Kft. által gyártott X-Faktor című műsorral összefüggésben.

Felhasználóként köteles vagyok hiteles adatokat megadni a jelentkezés során, és ezeket aktualizálni, amennyiben bármely adat tekintetében változás következik be. Amennyiben hamis vagy hiányos adatokat adtam meg, az M-RTL a jelentkezést minden értesítés nélkül törölheti. A jelentkezésem feltétele a 2019. október 1-ig betöltött 14. életév.

Felhasználóként a jelentkezésre megadott felületeken írásban, vagy video formájában kell elküldenem a bemutatkozásomat és/vagy az előadásomat. Amennyiben kiskorú vagyok, meg kell adnom a törvényes képviselő /szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy gyám/ adatait is.

II.

A jelentkezéssel elismerem, hogy adatszolgáltatásom önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapul.

Kijelentem, hogy az Infotv. és a GDPR rendelkezéseiről szóló III. pontban rögzített adatkezelési tájékoztatót elolvastam, megértettem és elfogadom az abban foglaltakat.

Elfogadom, hogy az M-RTL bármikor változtathat a jelen nyilatkozaton, a változásról pedig értesítést küld e-mail-en, vagy feltünteti a változást a www.rtl.hu honlapon.

Tudomásul veszem, hogy jelentkezésem M-RTL-re – az adatkezeléssel rárótt kötelezettségeket ide nem értve – nem származtat semmilyen kötelezettséget, nem jelenti automatikusan, hogy M-RTL vagy más médiaszolgáltató, illetve azok alvállalkozója engem megkeres, bármilyen casting-ra behív/visszahív vagy, hogy szerepeltet bármely műsorban.

Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat tartalmának meg nem ismerése nem mentesít a betartásra vonatkozó kötelezettség alól.

M-RTL külön felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy a jelentkezés az adatbázisba való bekerülés feltétele.

A felhasználók által megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), és az ebből adódó problémákért (e-mail kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért) M-RTL felelősséget nem vállal. M-RTL-t tehát nem terheli semmilyen felelősség, ha a Felhasználó szándékos, vagy gondatlan magatartásából eredően helytelen vagy hiányos adatot, vagy más személy azonosítására alkalmas adatot adott meg.

III. Adatkezelési tájékoztató

 

1.         Általános rendelkezések és elérhetőségek

 

A jelen adatkezelési tájékoztató („Tájékoztató”) azon személyes adatokra vonatkozik, amelyeket a Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1222 Budapest, Nagytétényi út 29.; cégjegyzékszám: 01-10-043422, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék mint Cégbíróság) („Társaság”) Önnel kapcsolatban az EU Általános 2016/679. számú Adatvédelmi Rendelete („GDPR”) 4. cikk 1. pontja szerint „személyes adatnak” minősülő információk vonatkozásában kezel. Erre tekintettel a jelen Tájékoztató ezen személyes adatok kezeléséről, és az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről ad tájékoztatást.

A Társaság telefonszáma: +36 1 3828282

A Társaság email címe: online@rtl.hu

A Társaság weboldala: //rtl.hu

A Társaság képviselője és elérhetőségei: Verebély Marcell, elérhetőségeit lásd fent

Ha Önnek bármilyen kérdése vagy észrevétele van ezzel a Tájékoztatóval kapcsolatban, mielőtt valamilyen személyes adatot a Tájékoztató szerint megadna, kérjük lépjen kapcsolatba Társaságunkkal a fenti elérhetőségek valamelyikén.

2.         A Tájékoztató frissítése és elérhetősége

 

A Társaság fenntartja a jogot, hogy az alkalmazandó jogszabályok és szabályozások rendelkezéseire figyelemmel a Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa. Ha az Ön e-mail címe rendelkezésünkre áll, kérésére a módosításokról e-mailben értesítést küldünk. Kérésére megküldjük továbbá Önnek a mindenkor hatályos Tájékoztató egy példányát.

3.         A Tájékoztató megismerése és elfogadása

 

Az adott személyes adat vagy információ rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy a jelen Tájékoztatónak az adat vagy információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja.

4.         A kezelt adatok köre és adatkezelési célok

 

Bizonyos szolgáltatásokkal kapcsolatban Önnel kapcsolatos adatokat kérhetünk, valamint Ön a Társasággal való kommunikációja során is önkéntesen rendelkezésünkre bocsáthat vagy (például közösségi oldalakon) nyilvánosságra hozhat bizonyos adatokat.

A kezelt adatok köre, az adatkezelési célok, az adatkezelés jogalapja, valamint az adatkezelés időtartama és az adatokhoz való hozzáférésre jogosultak köre az alábbiak szerint kerül bemutatásra.

Az adatkezelés megnevezése és célja: A Társaság műsoraival kapcsolatos szereplőválogatáson (castingon) történő részvétel, kapcsolatfelvétel.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk § (1) a) pontja (az érintett hozzájárulása). Az érintett hozzájárulása személyes adatainak a szereplőválogatás, illetve a kapcsolatfelvétel céljából történő kezeléséhez az adott műsor szereplőválogatására történő jelentkezéssel megadottnak tekintendő.

A kezelt adatok köre: Az érintett neve, e-mail címe, lakcíme vagy egyéb értesítési címe, telefonszáma, a szereplőválogatáson készült kép- és hangfelvétel, a műsor jellege szerinti egyéb adata, illetve az érintett által kifejezetten megadott további, a műsor tematikájához kapcsolódó információ.

Az adatkezelés időtartalma: A Ptk. 6:22. § (1) bekezdésével összhangban a szereplőválogatás megszűnésétől vagy – ezt megelőzően – az érintettnek az adatok kezeléséhez történő hozzájárulása visszavonásától számított 5 év, az érintett esetleges későbbiekben – személyiségi jogsértésre vagy egyéb jogalapra hivatkozással – támasztott polgári jogi és egyéb követeléseivel szembeni védekezés, illetve általa esetlegesen kezdeményezett bírósági vagy hatósági eljárásban történő védekezés céljából.

Az érintett előzetes tájékoztatása és hozzájárulása esetén a szereplőválogatáson készült felvételek televíziós közvetítés vagy interneten, illetve egyéb médiumon történő videómegosztás, publikáció céljából is felhasználhatók. Ez esetben az adott felvételre és az abban rögzített személyes adatokra a Társaság műsoraiban történő szerepeléssel kapcsolatos adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések irányadók az alábbiak szerint.

Ki férhet hozzá az adatokhoz a Társaság szervezetén belül: műsorszerkesztő munkavállalók, produkciós társaság

5.         Gyermekekkel és harmadik személyekkel kapcsolatos személyes adatok

 

A 16. éven aluli személyek nem adhatnak meg magukról személyes adatot, kivéve, ha ehhez a felettük szülői felügyeletet gyakorló személyek hozzájárulásukat adták, illetve engedélyezték. Kérjük, hogy amennyiben 14 és 16 év közötti jelentkező vagy, úgy az x-faktor@rtlklub.hu címre küldd el törvényes képviselőd hozzájárulását a jelen nyilatkozat szerinti adataid kezeléséhez.

6.            Személyes adatok rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti és szavatolja, hogy a fentiekre figyelemmel jár el, cselekvőképessége az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban nem korlátozott.

Amennyiben Ön bármely személyes adat rendelkezésre bocsátására jogilag önállóan nem jogosult, Ön köteles az érintett harmadik személyek (pl. törvényes képviselő, gondnok, egyéb személy – például fogyasztó – akinek a nevében eljár) beleegyezését megszerezni, vagy az adatok rendelkezésre bocsátásához más jogalapot biztosítani. Ezzel összefüggésben Ön köteles mérlegelni, hogy az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával összefüggésben szükség van-e valamely harmadik személy hozzájárulására. Előfordulhat, hogy a Társaság Önnel személyes kapcsolatba nem kerül, így a jelen pontnak való megfelelést Ön köteles biztosítani, és a Társaságot ezzel összefüggésben felelősség nem terheli. Ettől függetlenül, a Társaság mindenkor jogosult ellenőrizni, hogy valamely személyes adat kezelésére a megfelelő jogalap rendelkezésre áll-e.

 

Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy töröljünk valamennyi információt, amelyet jogosulatlanul bocsátottak rendelkezésünkre, és biztosítjuk, hogy ezen információ más számára nem kerül továbbításra, sem általunk történő felhasználásra (sem reklámozási, sem egyéb célból). Kérjük, közölje velünk haladéktalanul, ha azt tapasztalja, hogy egy gyermek önmagáról, vagy egy harmadik személy Önről jogosulatlanul bocsátott rendelkezésre személyes adatot. A Tájékoztató elején kiemelt elérhetőségeinken kapcsolatba léphet velünk.

7.         Az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei

 

7.1          Adatvédelmi jogok és jogorvoslatok

Az Ön adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79., 80. és 82. cikkei) tartalmazzák. Az alábbi összefoglalás tartalmazza a legfontosabb rendelkezéseket, illetve a Társaság ennek megfelelően nyújt tájékoztatást az Ön részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről.

A Társaság indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az Ön joggyakorlással (lásd: GDPR 15-22. cikkei) kapcsolatos kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt.

A Társaság az érintett által kért információkat írásban, vagy – az Ön elektronikus úton benyújtott kérelme, illetve ezirányú kérelme esetén – elektronikusan adja meg. Az Ön részére szóbeli tájékoztatás is adható, amennyiben Ön a személyazonosságát a Társaság részére igazolja.

7.2          Az Ön hozzáférési joga

(1)Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon a Társaságtól arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 

a)az adatkezelés céljai;

b)az érintett személyes adatok kategóriái;

c)azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat a Társaság közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d)adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e)az Ön arra vonatkozó joga, hogy kérelmezheti a Társaságtól az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f)valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és

g)ha az adatokat nem Öntől gyűjtöttük, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h)automatizált döntéshozatal (GDPR 22. cikk (1) és (4)) ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

 

(2)Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

 

(3)Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Társaság az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért a Társaság az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha Ön másként kéri.

 

7.3          A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy a Társaság kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Ön jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

7.4          A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 

(1)Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 

a)a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Társaság gyűjtötte vagy más módon kezelte;

b)Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c)Ön tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

d)a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre;

e)a személyes adatokat a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy

f)a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

(2)Ha a Társaság nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentebb írtak  értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

(3)Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges, többek között:

 

a)a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b)a személyes adatok kezelését előíró, a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;

c)a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

d)jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

7.5          Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

(1)Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 

a)Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b)az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c)a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d)Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

 

(2)Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

(3)Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról a Társaság előzetesen tájékoztatja Önt, amennyiben kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést.

 

7.6          A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

 

A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Ön kérésére a Társaság tájékoztatja e címzettekről.

7.7          A tiltakozáshoz való jog

(1)Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatokat a Társaság nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

(2)Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

 

(3) Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

(4)Az (1) és (2) bekezdésben említett jogra legkésőbb az Önnel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten felhívjuk a figyelmet, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve jelenítjük meg az Ön számára.

 

(5)Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 

7.8          A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

 

Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (weboldal: http://naih.hu/; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

 

7.9          A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

(1)Ön jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

 

(2)Ön jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Önt a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

 

(3)A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

 

7.10       A Társasággal vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

(1)Ön a rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.

 

(2)A Társasággal vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást a Társaság vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

 

 

 

Legnézettebb videók