Műsorújság
RTL Most

Sztár kvíz

2018.05.24.

A Magyar RTL Televízió Zrt. által szervezett Sztár kvíz szolgáltatás leírása és szabályai.

I. ALAPFOGALMAK:

Sztár kvíz játék

Alapdíjas SMS alapú szolgáltatás: Sztár kvíz.
 
A szolgáltatás lényege, hogy a résztvevőknek lehetősége van az RTL Klub televízió által hétköznapokon sugárzott Story extra című műsor alatt kvízjáték keretében a megadott alapdíjas számra SMS küldésével válaszolni a feltett kérdésekre.

A televíziósszpotban elhangzott kérdésekre (hétköznapokon) szabad szavas választ kell adniuk a játékosoknak.
 
A Sztár kvíz szolgáltatás szervezője a Magyar RTL Televízió Zrt.; technikai szolgáltató Telekom New Média Zrt.
 
Résztvevők: Az alapdíjas SMS alapon működő kvízjátékot igénybevevő személyeket a későbbiekben résztvevőkként definiáljuk.

II. A SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA:

1. A játék általános bemutatása:

A Sztár kvíz szolgáltatás célja, hogy időről időre népszerűsítse az RTL Klubon futó, napi szórakoztató-sztármagazint, a Story extrát.

2. A szolgáltatás igénybevételének menete és megvalósulása

A játékban részt vehet bármely hazai Távközlési Szolgáltató előfizetői szerződéssel rendelkező bármely ügyfele, aki olyan előfizetői vagy kártyás csomaggal rendelkezik, melyből Alapdíjas SMS küldésére van lehetőség és elfogadja a jelen szabályzatot.
 
 
A műsor szabályzata a következő Txt. oldalon: 624-es oldal, valamint az RTL KLUB honlapján található meg: (//rtl.hu/rtlklub/storyextra/sztar-kviz)
 
A nyereményjátékban nem vehetnek részt:
  • a Szervező valamintnyereményfelajánló partner(ek) vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói;
  • a Szervező megbízásából a játék előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek, a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott, közeli hozzátartozói;
  • akit a Szervező a játék során a jelen Részvételi Szabályzat és/vagy a felhasználási feltételek megsértése miatt kizárt.
 
A résztvevők a nyereményjátékban való részvétellel, azaz a megadott SMS-számra való SMS elküldésével minden külön nyilatkozat nélkül elfogadják a jelen szabályzatot.


 
A résztvevő számára igénybe vehető szolgáltatás menete:
A résztvevők a televíziós spotból értesülnek a kérdésről, amelyre szabad szavas válasz formájában megküldik a helyesnek vélt megfejtést a 06 30 555 5443-as telefonszámra SMS-ben (Alapdíjas).


A napi nyereményre azon résztvevők válnak jogosulttá, akik az adott adásnapon, a Sztár kvízben feltett kérdésre helyes megfejtést küldtek a megadott telefonszámra SMS-ben. Heti nyereményre jogosultak azok, akik az adott hét minden napján helyes választ küldtek be ugyanarról a telefonszámról. Havi nyereményre azon résztvevő jogosult, aki a tárgyhónapban minden héten legalább 1 helyes megfejtést küldött be ugyanarról a telefonszámról. A nyertes tehát azon résztvevők közül kerül kisorsolásra, akik a fent leírtak alapján kizárólag helyes választ küldtek el a játék kérdéseire ugyanazon telefonszámról a megadott SMS-számra. 

III. NYEREMÉNYEK, AZ EREDMÉNYEK KÖZZÉTÉTELE, NYERTES
 

1. A nyeremények


A Sztár kvíz kisorsolt nyertesét a Telekom New Média Zrt. ügyfélszolgálata telefonon kiértesíti nyereményük tárgyáról, illetve a nyeremény átvételének feltételeiről.

Azok között a résztvevők között, akik ugyanazon telefonszámról csak és kizárólag helyes választ adtak meg a játék kérdéseire adott adásnapon, vagy adott adáshéten vagy adott hónapban (a televíziós spotban felsorolt nyeremények tekintetében) a Telekom New Média Zrt. kisorsolja a nyereményeket. A nyeremények folyamatosan; naponta, hetente vagy havonta változnak. A nyereményekről a felhívó televíziós spotból lehet értesülni.

A nyertes hiteles és teljes körű azonosítását követő 30. naptól a Magyar RTL Televízió Zrt. megkezdi a nyeremények átadását.2. A nyertes definiálása

Nyertesnek ismeri el a Magyar RTL Televízió Zrt. azt a résztvevőt, aki az alábbi három információ közül legalább kettővel rendelkezik:
  • ismeri az adott telefonszámot, ahonnan a szolgáltatást igénybe vette, illetve ezzel a telefonszámmal tudja igazolni, hogy ő vette igénybe a Szolgáltatást;
  • ismeri az előfizető vagy a kártyatulajdonos nevét, illetve ezzel a névvel tudja igazolni, hogy ő vette igénybe a Szolgáltatást;
  • ismeri a nyertes hívás időpontját, illetve ezzel tudja igazolni, hogy ő vette igénybe a szolgáltatást.

3. A nyertes kiértesítése:

A Sztár kvíz kisorsolt nyertesét a Telekom New Média Zrt. telefonon, azon a telefonszámon, amelyről az SMS-t küldték, kiértesíti nyereményük tárgyáról, illetve a nyeremény átvételének feltételeiről. Amennyiben a nyertes telefonon nem elérhető (nincs térerő, külföldön tartózkodik, ki van kapcsolva, nem veszi föl, stb.), a kiértesítést a Telekom New Média Zrt. ügyfélszolgálata három alkalommal kísérli meg azon a napon, amikor a sorsolás történt.

4. A nyeremények átadásának feltétele:

A sikeres kiértesítés alkalmával beazonosított nyertes a személyes adatait az alábbiak szerint köteles megadni:
  • név;
  • cím; e-mail cím;
  • adóazonosító jel (ha nem kiskorú a nyertes)

A beazonosított nyertes személyesen vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással ellátott személy útján egyeztethet a nyeremény átvételéről a Bp. 1222. Nagytétényi út 29 sz. alatt, a Magyar RTL Televízió Zrt. székhelyén.

A nyeremény átvételekor (az első havi fizetés kifizetése előtt) igazolnia kell a nyertesnek, hogy az általa a játékban használt telefonszám egyenlege (számlája) rendezve lett, díjtartozása az operátor felé nem áll fenn.
 
A nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók.
 
A nyereményhez kapcsolódó valamennyi közterhet a játék szervezője fizeti meg.
 
A nyereményjátékban való részvétellel, a nyeremény átvételével kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a nyertest terhelik.
 
5. A nyeremény-igény érvényesítésének időtartama:

A nyeremények érvényessége 30 nap, azaz amennyiben a kisorsolást követő 30 napon belül a Magyar RTL Televízió Zrt. nem tudja elérni a nyertest, vagy az elért és értesített nyertes az értesítést követő 30 napon belül nem veszi át nyereményét, úgy az alábbi szabályok érvényesek: a nyertes nyereménye át nem vett nyereménynek minősül, a nyereményt a Telekom New Média Zrt. újra kisorsolja
 
6. Adatvédelem
 
A játékban való részvétel önkéntes. A szervező minden személyes adatot, amelyhez a felhasználás során jut hozzá, a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően bizalmasan kezel. A technikai szolgáltató azt kizárólag a játék szervezőjének lebonyolítójának, a Magyar RTL Televízió Zrt.-nek adja át. Szervező, és technikai lebonyolító azokat a játék lebonyolítása érdekében kezeli, nyilvántartja, feldolgozza.
 
A játékban való részvétel az adatkezeléshez és az adatok tárolásához és továbbításához történő hozzájárulásnak minősül.
 
A résztvevő kijelenti, hogy a kvíz játék feltételeit megismerte, azokat elfogadta, a kvíz játékhoz kapcsolódó adatkezelés célját megértette és minderre tekintettel, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa a kvíz játékhoz megadott személyes adatokat a szervező a kvíz játék lebonyolítása érdekében nyilvántartsa, kezelje és feldolgozza, azt 3. személy részére továbbítsa, illetve adatfeldolgozóval feldolgoztassa.
 
Az adatkezelési tájékoztató az alábbi linken érhető el: //www.rtl.hu/kviz-adatvedelem
 
A játékok technikai lebonyolítója, a Telekom New Média Zrt. adatkezelési szabályzata az alábbi internetes linken érhető el: http://www.telekomnewmedia.hu/doc/adatvedelmi_tajekoztato.pdf

7. Felelősség kizárása

A hibás (pl. rossz név, kódtévesztés) vagy a szolgáltatás időtartamán kívül beérkezett szavazatokért a Magyar RTL Televízió Zrt. valamint Telekom New Média Zrt. semmilyen felelősséget nem vállal. A jelen szabályzatban foglalt feltételeknek meg nem felelő szavazatok érvénytelenek, és azok a kvíz játékból kizárásra kerülnek, a nyereménysorsoláson részt nem vehetnek.

A Magyar RTL Televízió Zrt. valamint Telekom New Média Zrt. a nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával, forgalmazójával, illetve a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti.

IV. A SZOLGÁLTATÁS technikai kivitelezése; SZAVATOSSÁG, GARANCIA

A kvíz játék önálló számítástechnikai rendszeren fut. A rendszer a mobil szolgáltatóktól bérelt vonalakon bonyolítja a be-, és kimenő SMS forgalmakat.

A TELEKOM NEW MÉDIA ZRT. a hívások feldolgozását, azok tartalmát saját hardware, és software rendszerén belül kezeli.

A szolgáltatáshoz kapcsolódó nyereményjáték előírásoknak megfelelő lebonyolítását a TELEKOM NEW MÉDIA ZRT. a mindenkori hatályos törvények és jogszabályok betartásával szavatolja.

A résztvevő a szavazással és a játékkal kapcsolatban jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszi, elfogadja, és egyben kijelenti, hogy abban saját akaratából, saját felelősségére vesz részt.

A szervező fenntartja a Szabályzat módosításának jogát. Az esetleges módosításokat a Honlapon közzéteszi.

Ügyfélszolgálat, információk, elérhetőségek

A szolgáltatással kapcsolatban a TELEKOM NEW MÉDIA ZRT. (1) 372-4950-es telefonszámon elérhető ügyfélszolgálatánál lehet érdeklődni 0-24 óra között. A TELEKOM NEW MÉDIA ZRT. a beérkező kérdéseket, észrevételeket feldolgozza és az egyes hívókat minden esetben visszahívja, a beérkező észrevételekről, kérdésekről a TELEKOM NEW MÉDIA ZRT. ügyfélszolgálata egyedi sorszámmal ellátott listát vezet. TELEKOM NEW MÉDIA ZRT. ügyfélszolgálata a hívó által megadott hívószámon hívja vissza az ügyfeleket.Kelt: Budapest, 2018. május 24.


Magyar RTL Televízió Zrt., Telekom New Media Zrt.

Legnézettebb videók