KERESÉS search-close

Rajzpályázat - részvételi szabályzat

szerző:
2016.06.06. 16:12

A pályázaton való részvétel a hivatalos részvételi szabályzat automatikus tudomásulvételét és elfogadását jelenti.

Rajzpályázat - részvételi szabályzat

 

Az RTL Klub csatornán futó Kicsi Óriások című műsorhoz kapcsolódó rajzpályázat (a továbbiakban: „Pályázat”) szervezője a Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1222 Budapest, Nagytétényi út 29., a továbbiakban: “Szervező”).

 

A Pályázatban résztvevő személyek 

 

A Pályázatra jelentkezhet minden, Magyarországon tartósan letelepedett 4 és 14 év közötti kiskorú személy („Jelentkező”) kizárólag törvényes képviselőjének hozzájárulásával, akik elfogadják a Pályázat jelen részvételi szabályzatát (a továbbiakban: Részvételi Szabályzat), valamint az rtl.hu honlap felhasználási feltételeit, adatvédelmi elveit és gyakorlatát , továbbá cookie szabályzatát (Honlap felhasználási feltételeiről, adatvédelmi elveiről és gyakorlatáról, valamint a cookie szabályzásról bővebb információ a következő URL-en érhető el: //rtl.hu/felhasznalas). A kiskorú jelentkező nevében annak törvényes képviselője jár el (a továbbiakban a kiskorú és a törvényes képviselő együtt: „Pályázó”)

 

A Pályázók Pályázaton való részvétellel minden külön nyilatkozat nélkül elfogadják a jelen részvételi szabályzatot, valamint az rtl.hu honlap felhasználási feltételeit, adatvédelmi elveit és gyakorlatát és cookie szabályzatát.

 

A Pályázaton nem vehetnek részt:

a Szervező valamint  nyereményfelajánló partner(ek) vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói;
a Szervező megbízásából a pályázat előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek, a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott, közeli hozzátartozói;
akit a Szervező a pályázat során a jelen Részvételi Szabályzat és/vagy a felhasználási feltételek megsértése miatt kizárt.

 

A Pályázat időtartama

 

A Pályázatra való jelentkezés 2016. június 6. napján kezdődik. A pályaművek leadási határideje 2016. június 27. napja. A 2016. június 27. napját követően feltöltött rajzok nem jogosítanak a Pályázaton való részvételre. Az eredményhirdetésre előreláthatólag 2016. július 4. és 11. között kerül sor.

 

A Pályázat menete

 

A Jelentkezőknek az RTL Klub csatornán futó Kicsi Óriások című műsorszámhoz kapcsolódóan kell rajzot készíteni, amely a műsor reklámkampánya során felhasználásra kerülhet. l A jelentkezőknek a műsorszámhoz kapcsolódó internetes oldalon (//rtl.hu/rtlklub/kicsioriasok/plakatverseny) megtalálható feltöltő dobozba kell megadniuk az azonosításhoz szükséges adatokat (név, cím, születési idő, törvényes képviselő neve, telefonszáma és e-mail címe), valamint feltöltenie azt a Jelentkező által készített rajzot, amivel részt kíván venni a Pályázaton. Kiskorú önálló jelentkezése esetén a Szervező e-mailban értesíti a törvényes képviselőt, aki válaszlevélben hagyhatja jóvá a pályázaton való részvételt. A jelentkezés sikerességének feltétele, hogy a Részvételi Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt a törvényes képviselő elfogadja. Amennyiben a fentiek szerint a törvényes képviselő hozzájárulása nem történik meg, akkor a kiskorú a pályázaton nem vehet részt.

 

A Pályázók által megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), és az ebből adódó problémákért (e-mailben küldött értesítés elmaradásáért vagy késedelméért) a Szervező felelősséget nem vállal. A Szervezőt tehát nem terheli semmilyen felelősség, ha a Pályázó szándékos, vagy gondatlan magatartásából eredően helytelen vagy hiányos adatot, vagy más személy azonosítására alkalmas adatot adott meg.

 

A Pályázó a pályamű megküldését a nyilvánosságra hozatal szándékával teszi. A megküldéssel egyidejűleg kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szervező a pályaművet névvel vagy anélkül az rtl.hu honlapon, vagy annak valamely aloldalán, illetve a Kicsi Óriások facebook oldalán (https://www.facebook.com/kicsioriasok) időbeli és területi korlátozás nélkül közzétegye, a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tegye, sugározza, azt bármely módon felhasználja többszörözze és terjessze.

 

A nyertes Pályázó kiválasztása a következőképpen zajlik: a beérkezett pályaművek közül 2016. július 4-ig egy független zsűri kiválaszt 2 fő biztos nyertes Pályázót az általuk beküldött pályamunka kreativitása és egyedisége alapján. Ezzel egyidőben kiválasztanak további 3 pályamunkát, amik feltöltésre kerülnek a Kicsi Óriások facebook oldalára (https://www.facebook.com/kicsioriasok), ahol a pályaművekre szavazni lehet. A szavazáson 2016. július 5-től július 8. 24:00 óráig legtöbb szavaztot kapó plakát készítője lesz a Pályázat 3. nyertese.

 

A 3 fő nyertes kihirdetése előreláthatólag 2016. július 4. és 11. között történik a fent hivatkozott oldalon.

 

Fontos tudnivaló, hogy a plakátokra leadott szavazatok kizárólag abban az esetben érvényesek, ha a szavazat leadása előtt a szavazók lájkolták a www.facebook.com/kicsioriasok oldalt.

 

Egy Pályázó több rajzzal is pályázhat.

 

A Szervező nem garantálja a megküldött pályaművek közzétételét.

 

Nyeremény

 

Azok a Pályázók, akik a Pályázat időtartama alatt a fent meghatározott internetes oldalon lévő feltöltő dobozba feltöltötték pályaművüket és az azonosításhoz szükséges adatokat megadták, valamint akiknek törvényes képviselőjük hozzájárulását visszaigazolta és akiket, vagy a független zsűri kiválasztott, vagy aki a Kicsi Óriások Facebook oldalán a legtöbb szavazatot kapta, az alábbi nyereményekre jogosultak:

 

100.000,- Ft értékű játék csomag,
valamint rajzuk felhasználásra kerül a Kicsi Óriások című műsor óriásplakátjain.

 

A nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.

 

A nyereményhez kapcsolódó valamennyi közterhet a Szervező fizeti meg.

 

A Pályázaton való részvétellel, a nyeremény átvételével kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a nyertest terhelik.

 

Nyertes definiálása

 

Nyertesnek ismeri el a Szervező azokat a Pályázókat, akik a fent meghatározott internetes oldalon lévő feltöltő dobozba feltöltötték pályaművüket és a beazonosításhoz szükséges adataikat megadták valamint akiknek a törvényes képviselője a hozzájárulását visszaigazolta, valamint:

akiket a független zsűri kiválasztott és az is, aki Kicsi Óriások facebook oldalán (https://www.facebook.com/kicsioriasok) a legtöbb szavazatot kapta pályaművére, valamint
a Szervező által, a nyeremény kiértesítéséről szóló, a regisztráció során megadott e-mail címre kiküldött e-mailben szereplő telefonszámon 5 napon belül felveszi a Szervezővel a kapcsolatot és megfelelően azonosítja magát.

 

Nyertes kiértesítése

 

A Pályázat nyerteseit a Szervező a megadott e-mail címen kiértesíti a nyeremény tárgyáról, illetve a nyeremény átvételének feltételeiről. Amennyiben a nyertes a kiértesítő e-mailben szereplő telefonszámon 3 napon belül nem jelentkezik, úgy a nyertes elveszíti jogosultságát a nyeremény átvételére, és a Facebook-szavazáson második legtöbb szavazatot kapó Pályázó lép a helyébe. Amennyiben ő sem jelentkezik a kiértesítést követően 3 napon belül, úgy ő is elveszti jogosultságát a nyeremény átvételére.

 

A játék csomag munkanapokon előzetes időpont egyeztetés alapján, a fentiek szerinti jelentkezést követően, a kiértesítést követő 60 napon belül, személyesen a Szervező székhelyén (székhely: 1222 Budapest, Nagytétényi út 29.) vagy postai úton vehető át, a nyertes megfelelő azonosítását követően.

 

Amennyiben a kiértesítést követő 60 napon belül a játék csomag átvétele nem történik meg, úgy azzal ezt követően a Szervező szabadon rendelkezhet.

 

Szerzői jogok

 

A jelen Szabályzat elfogadásával a Pályázó teljes felelősséget vállal azért, hogy csak saját alkotást küld el a Szervező részére, továbbá kijelenti és szavatolja, hogy a pályaművel kapcsolatos felhasználási jogosultsággal teljes körűen rendelkezik.

 

            A nyertes pályaművek szerzői joga, értve ez alatt a vagyoni jogokat, így különösen a felhasználás, kereskedelmi hasznosítás, többszörözés, terjesztés, átdolgozás jogát, időbeli és területi korlátozás nélkül, a 100.000 Ft értékű játék csomag M-RTL részéről történt maradéktalan átadása esetén kizárólag a Szervezőt illetik. A nyertes pályaművek reklámcélú felhasználásához, különös tekintettel a Pályázat céljára is, a nyertes Pályázók kifejezett hozzájárulásukat adják. A Szervező által a pályamű felhasználásával készített szellemi alkotáson az alkotó természetes személy nevét feltünteti.

Pályaművének elküldésével Pályázó kifejezetten lemond arról, hogy a felhasználóktól szellemi alkotáshoz kötődő jogcímen bármilyen további díjazásban részesüljön. 

 

Valamennyi Pályázó kifejezetten engedélyezi, hogy a megküldött pályaművet Szervező minden médiában és bármely terjesztési módon nyilvánosságra hozza, időbeli és területi korlátozás nélkül közzétegye, a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tegye, azt bármely módon felhasználja, többszörözze és terjessze. Így különösen, de nem kizárólagosan a Szervező jogosult a pályaműveket az RTL Klub, valamint más Magyarországon fogható televíziós csatornán sugározni és bármely internetes felületen (pl. www.rtl.hu és aloldalai, a Kicsi Óriások facebook oldalán, stb.) közzétenni.

 

Szervező ugyanakkor nem garantálja a pályaművek közzétételét. Az esetlegesen átadott műpéldányok az M-RTL tulajdonába kerülnek.

 

Szervező jogosult a jelen nyilatkozat alapján szerzett jogosultságai egészét vagy annak egy részét harmadik félre átengedményezni.

 

A Pályázó elismeri, hogy a Szervező tulajdona minden olyan jog, amely a Magyar RTL Televízió Zrt-vel, valamint az RTL Klubbal, illetve a Kicsi Óriások című műsorral kapcsolatos szellemi alkotásokhoz, fogalmakhoz, logókhoz, védjegyekhez, szlogenekhez és emblémákhoz, valamint az azokhoz fonetikai vagy vizuális szempontból hasonlító szellemi alkotásokhoz, fogalmakhoz, logókhoz, védjegyekhez, szlogenekhez és emblémákhoz kötődnek. A Pályázó a Magyar RTL Televízió Zrt. védjegyeit, az RTL Klub védjegyet, illetve azokhoz hasonló védjegyeket, mint sajátja semmilyen módon nem használhatja, azokat semmilyen negatív összefüggésben nem említheti, a www.rtl.hu/rtlklub/kicsioriasok oldalról nem távolíthatja el, nem másolhatja, nem módosíthatja.

 

Egyéb

 

A Szervező nem vállal felelősséget a Pályázó személy által tévesen vagy hibásan, hiányosan megadott adatokkal okozott következményekért, mely a Pályázaton való részvétel kizárását is eredményezheti.

A Szervező jogosult kizárni a Pályázatból azt a résztvevőt, aki a Pályázaton tisztességtelen módon, a jelen részvételi szabályzatban, illetve a honlapokra vonatkozó felhasználási feltételekben foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.

 

A pályamű elküldésével a Pályázó vállalja, hogy a harmadik személyek szerzői jogainak megsértéséből fakadó következményekért helytáll. Ha a Pályázó, vagy a Szervező ellen a művel vagy a Pályázattal kapcsolatban bármilyen hatósági, vagy bírósági peres eljárás indul, akkor a Pályázó köteles közbenjárni, hogy a Szervezőt az eljárásból, ill. perből elbocsássák, továbbá köteles beavatkozóként a perbe belépni és hozzájárulni ahhoz, hogy a Szervezőt elbocsássák a perből, velük szemben az eljárást megszüntessék, ill. az elmarasztaló határozat alól mentesítsék.

 

A Szervező kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Pályázat során, a jelentkezés esetleges hibáiból, hiányosságaiból, a Pályázat során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve a Szervező által szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, a Pályázónál felmerülő károkért való felelősséget.

 

A Pályázó kijelenti, hogy a megküldött pályamű nem sérti harmadik fél szerzői jogát, személyiségi jogait, szabadalmát, védjegyét vagy bármely más jogát vagy jogos érdekét.

 

A Pályázók elfogadják, hogy a jelen részvételi szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak.


A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket vagy magát a Pályázatot kiegészítse vagy módosítsa. A Szervező jogosult a Pályázatot bármikor visszavonni. A Szervező a Pályázattal kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását a www.rtl.hu vagy a www.rtl.hu/kicsioriások weboldalakon teszi nyilvánossá.

 

Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó.

 

A jelen részvételi szabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében az RTL.hu adatvédelmi elvei és gyakorlata, felhasználási feltételei, valamint a cookie szabályzata az irányadók, amelyeket a résztvevő a pályázatban való részvétellel automatikusan elfogad. Az RTL.hu adatvédelmi elvei és gyakorlata, felhasználási feltételei, valamint cookie szabályzata az alábbi internet címen érhetők el: //rtl.hu/felhasznalas

 

Adatvédelem

 

A Pályázó a pályamű megküldésével engedélyezi, hogy a Pályázat szervezése és eredményes lebonyolítása céljából a Szervező személyes adatait a jogszabályoknak, így különösen az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (továbbiakban: Infotörvény) megfelelően kezelje.

 

A Pályázó a pályamű megküldésével kijelenti, hogy a Pályázat feltételeit megismerte, azokat elfogadta, a Pályázathoz kapcsolódó adatkezelés célját megértette és minderre tekintettel, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy

 

az általa a pályázat kapcsán megadott személyes adatokat a Szervező a Pályázat lebonyolítása érdekében megőrizze és kezelje 2 évig;
minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül a későbbiekben saját marketingtevékenységéhez, célzott reklámkiszolgálás céljából és ügyfél tájékoztatás céljára felhasználhassa;
az általa megküldött pályaművet időbeli és területi korlátozás nélkül a nyilvánosság számára elérhetővé tegye.

 

A Pályázaton való részvétel önkéntes. A Szervező minden személyes adatot, amelyhez a felhasználás során jut hozzá, bizalmasan és a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli.

A Pályázó ahhoz is hozzájárul, hogy személyes adatait az adatkezelő alkalmazásában álló személyek is megismerhessék.

 

A Pályázaton a résztvevők minden további feltétel nélkül beleegyeznek abba, hogy a Pályázat során megadott adatait (név, cím, születési idő, e-mail cím, telefonszám) a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül saját marketing tevékenysége, valamint célzott reklámkiszolgálás céljából felhasználhassa. Az adatszolgáltatás önkéntes.

A Szervező a hatályos szabályozással összhangban, így különös tekintettel a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdésére, ezen adatokat mindaddig kezeli, amíg a résztvevő a hozzájárulását vissza nem vonja.

 

A Pályázó a Szervezőtől bármikor tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, és kérheti azok helyesbítését. Abban az esetben, ha a Pályázó adatai jövőbeli felhasználáshoz mégsem kíván hozzájárulni, így különösen, ha nem kívánja, hogy a jövőben további névre szóló kereskedelmi ajánlattal megkeressék, nevének és lakcímének megadásával írásban bármikor korlátozás nélkül és ingyenesen kérheti adatai törlését a nyilvántartásból a Szervezőtől az alábbi címen vagy elérhetőségen: 1222 Budapest, Nagytétényi út 29. vagy online@rtl.hu e-mail címen.

 

Az adatkezelés jogalapja a Pályázó engedélye. M-RTL adatkezelésére, valamint a Pályázó adatkezeléssel kapcsolatos jogaira az Infotv. rendelkezései vonatkoznak.

 

A Felhasználó által kért tájékoztatásnak, illetőleg helyesbítésnek M-RTL köteles a legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül eleget tenni, illetve a tájékoztatást írásban megadni. A tájékoztatását M-RTL csak a jogszabályban meghatározott esetekben tagadhatja meg. 

 

A személyes adatok védelmével kapcsolatos panasszal az adatvédelmi hatósághoz és a bírósághoz lehet fordulni.

 

Szervező adatkezelési nyilvántartási száma:

 

A változtatás jogát fenntartjuk.

 

 

Budapest, 2016. június 6.

 

 

 

Magyar RTL Televízió Zrt.

Szervező

^
18

A tartalom megtekintése csak 18 éven felüliek számára engedélyezett! Figyelem! Ez a médiatartalom kiskorúakra káros elemeket is tartalmaz. Amennyiben azt szeretné, hogy az Ön környezetében kiskorúak hasonló tartalmakhoz csak egyedi kód megadásával - azaz kiskorúak kizárása mellett – férjenek hozzá, kérjük, használjon szűrőprogramot. Szűrőprogram letöltése és további információk itt.

A tartalom megtekintése csak 18 éven felüliek számára engedélyezett!

Elmúltam 18, megnézem
Nem nekem való
!

Figyelem, a következő videó a nyugalom megzavarására alkalmas képsorokat és hanghatásokat tartalmazhat!

Megnézem
Nem nekem való