Műsorújság
RTL Most

A Barátok Közt c. műsorhoz kapcsolódó kvízjáték - részvételi szabályzat

A Barátok Közt c. műsorhoz kapcsolódó kvízjátékon (a továbbiakban: Játék) való részvétel a hivatalos részvételi szabályzat automatikus tudomásulvételét és elfogadását jelenti.

1.    A Játék szervezője

Az RTL Klub csatornán futó Barátok Közt című műsorhoz kapcsolódó kvízjáték (a továbbiakban: „Játék”) szervezője az UFA Magyarország Kft. (székhely: 1222 Budapest, Nagytétényi út 29., a továbbiakban: “Szervező”).

2.    A Játékban résztvevő személyek

A Játékra jelentkezhet minden, Magyarországon tartósan letelepedett nagykorú személy („Jelentkező”), akik elfogadják a Játék jelen részvételi szabályzatát (a továbbiakban: Részvételi Szabályzat), valamint az rtl.hu honlap felhasználási feltételeit, adatvédelmi elveit és gyakorlatát, továbbá cookie szabályzatát (Honlap felhasználási feltételeiről, adatvédelmi elveiről és gyakorlatáról, valamint a cookie szabályzásról bővebb informácit ITT ÉRTEK EL).

A Jelentkezők a Játékon való részvétellel minden külön nyilatkozat nélkül elfogadják a jelen Részvételi Szabályzatot, valamint az rtl.hu honlap felhasználási feltételeit, adatvédelmi elveit és gyakorlatát és cookie szabályzatát.

A Játékon nem vehetnek részt:

o    a Szervező, valamint  nyereményfelajánló partner(ek) vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói;

o    a Szervező megbízásából a Játék előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek, a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott, közeli hozzátartozói;

o    akit a Szervező a Játék során a jelen Részvételi Szabályzat és/vagy a felhasználási feltételek megsértése miatt kizárt.

3.    A Játék időtartama

A Játék 2019.február 19. napján 12:00 órakor kezdődik és 2019.02.24 napján 12:00 óráig tart. Az ezt követően a Játékra érkezett esetleges válaszok, nem jogosítanak a Játékon való részvételre. Az eredményhirdetésre előreláthatólag 2019. márciusában kerül sor a sorozat Facebook oldalán.

4.    A Játék menete

A Jelentkezőknek az RTL Klub csatornán futó Barátok Közt című műsorszámmal kapcsolatban kell kérdéseket megválaszolniuk a Barátok közt hivatalos Facebook oldalán, (amit ITT ÉRHETSZ EL) játéknap egy Jelentkező esetében csak egy helyes válasz kerül értékelésre.

A Jelentkezők által megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), és az ebből adódó problémákért (e-mailben küldött értesítés elmaradásáért vagy késedelméért) a Szervező felelősséget nem vállal. A Szervezőt tehát nem terheli semmilyen felelősség, ha a Jelentkező szándékos, vagy gondatlan magatartásából eredően helytelen vagy hiányos adatot, vagy más személy azonosítására alkalmas adatot adott meg.

5.    Nyeremény

A 2 fő nyertes közül egy fő, egy alkalmas stúdiólátogatásra szóló belépőt kap. A másik nyertes fő egy „Barátok közt” bögrét.

A nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.

A nyereményhez kapcsolódó valamennyi közterhet a Szervező fizeti meg.

A Játékon való részvétellel, a nyeremény átvételével kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek (pl. a helyszínére történő utazás költségei) a nyerteseket terhelik.

6.    Nyertes definiálása

Nyertesnek ismeri el a Szervező azokat a Jelentkezőket, akik a fent meghatározott internetes oldalon szereplő kérdésre a összesen helyes választ adták, továbbá a beazonosításhoz szükséges adataikat is megadták, valamint egyenlő számú helyes válasz beküldése esetén nevük kisorsolásra került. 

7.    Nyertes kiértesítése

A Játék nyerteseit a Szervező a megadott telefonszámon és/vagy e-mail címen kiértesíti a nyeremény tárgyáról, illetve a nyeremény átvételének feltételeiről. Amennyiben a nyertes a kiértesítő e-mailben szereplő telefonszámon 1 napon belül nem jelentkezik, úgy a nyertes elveszíti jogosultságát a nyeremény átvételére, és a kisorsolt következő legtöbb helyes választ adó Jelentkező lép a helyébe, akit telefonon kísérel meg a nyereményről Szervező kiértesíteni.

8.    Egyéb

A Szervező nem vállal felelősséget a Jelentkező személy által tévesen vagy hibásan, hiányosan megadott adatokkal okozott következményekért, mely a Játékon való részvétel kizárását is eredményezheti.A Szervező jogosult kizárni a Játékból azt a résztvevőt, aki tisztességtelen módon, a jelen Részvételi Szabályzatban, illetve a honlapokra vonatkozó Felhasználási Feltételekben foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.

A Szervező kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a jelentkezés esetleges hibáiból, hiányosságaiból, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve a Szervező által szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, a Jelentkezőnél felmerülő károkért való felelősséget.

A Jelentkezők elfogadják, hogy a jelen Részvételi Szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak.ú

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket vagy magát a Játékot kiegészítse vagy módosítsa. A Szervező jogosult a Játékot bármikor visszavonni. A Szervező a Játékkal kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását a www.rtl.hu vagy a www.rtl.hu/rtlklub/baratok/kviz weboldalakon, vagy a Barátok Közt Facebook oldalán teszi nyilvánossá.

Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó.

A jelen Részvételi Szabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében az RTL.hu adatvédelmi elvei és gyakorlata, felhasználási feltételei, valamint a cookie szabályzata az irányadók, amelyeket a résztvevő a Játékban való részvétellel automatikusan elfogad. Az RTL.hu adatvédelmi elvei és gyakorlata, felhasználási feltételei, valamint cookie szabályzata az alábbi internet címen érhetők el: (amit ITT ÉRHETSZ EL).

9.    Adatvédelem

A Jelentkező a kvíz kérdés megválaszolásával és adatai megküldésével engedélyezi, hogy a Játék szervezése és eredményes lebonyolítása céljából a Szervező személyes adatait a jogszabályoknak, így különösen az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (továbbiakban: Infotörvény) megfelelően kezelje.

A Jelentkező a kvíz kérdés megválaszolásával és adatai megküldésével kijelenti, hogy a Játék feltételeit megismerte, azokat elfogadta, a Játékhoz kapcsolódó adatkezelés célját megértette és minderre tekintettel, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy

(i)    az általa a Játék kapcsán megadott személyes adatokat a Szervező a Játék lebonyolítása érdekében megőrizze és kezelje 2 évig;

(ii)    azt 3. személy részére továbbítsa, illetve más adatfeldolgozóval feldolgoztassa;

(iii)    minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül a későbbiekben saját marketingtevékenységéhez, célzott reklámkiszolgálás céljából és ügyfél tájékoztatás céljára felhasználhassa.

A Játékon való részvétel önkéntes. A Szervező minden személyes adatot, amelyhez a felhasználás során jut hozzá, bizalmasan és a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli. A Jelentkező ahhoz is hozzájárul, hogy személyes adatait az adatkezelő alkalmazásában álló személyek is megismerhessék.

A Játékon a résztvevők minden további feltétel nélkül beleegyeznek abba, hogy a Játék során megadott adatait (név, születési idő, e-mail cím, telefonszám) a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül saját marketing tevékenysége, valamint célzott reklámkiszolgálás céljából felhasználhassa. Az adatszolgáltatás önkéntes.A Szervező a hatályos szabályozással összhangban, így különös tekintettel a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdésére, ezen adatokat mindaddig kezeli, amíg a résztvevő a hozzájárulását vissza nem vonja.

A Jelentkező a Szervezőtől bármikor tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, és kérheti azok helyesbítését. Abban az esetben, ha a Jelentkező adatai jövőbeli felhasználáshoz mégsem kíván hozzájárulni, így különösen, ha nem kívánja, hogy a jövőben további névre szóló kereskedelmi ajánlattal megkeressék, nevének és lakcímének megadásával írásban bármikor korlátozás nélkül és ingyenesen kérheti adatai törlését a nyilvántartásból a Szervezőtől az alábbi címen vagy elérhetőségen: 1222 Budapest, Nagytétényi út 29. vagy kviz@baratok.hu e-mail címen.

Az adatkezelés jogalapja a Jelentkező engedélye. UFA Magyarország Kft. adatkezelésére, valamint a Jelentkező adatkezeléssel kapcsolatos jogaira az Infotörvény rendelkezései vonatkoznak.

A Jelentkező által kért tájékoztatásnak, illetőleg helyesbítésnek UFA Magyarország Kft. köteles a legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül eleget tenni, illetve a tájékoztatást írásban megadni. A tájékoztatását UFA Magyarország Kft. csak a jogszabályban meghatározott esetekben tagadhatja meg. 

A személyes adatok védelmével kapcsolatos panasszal az adatvédelmi hatósághoz és a bírósághoz lehet fordulni.

A változtatás jogát fenntartjuk.

Budapest, 2019.02.19

 

Legnézettebb videók