Műsorújság
RTL Most

A mi kis falunk kvíz - Részvételi és Adatkezelési Szabályzat

Az M-RTL Zrt. (székhely: 1222 Budapest, Nagytétényi út 29.; a továbbiakban: „M-RTL”) által szervezett, 2019. március 13. 16:00 - 2019. március 17. 23:59 között lebonyolításra kerülő,  „A mi kis falunk” című műsorhoz kapcsolódó nyereményjátékhoz (a továbbiakban: „Nyereményjáték”).

A Nyereményjátékban való részvétel feltétele:

A Nyereményjátékra jelentkezhet minden, Magyarországon tartósan letelepedett természetes személy, (a továbbiakban együttesen: „Jelentkező”), akik elfogadják a Nyereményjáték jelen részvételi szabályzatát (a továbbiakban: Részvételi Szabályzat) és akik az rtl.hu weboldalon a Nyereményjáték időtartama alatt kihelyezett 10 db kérdésre helyes választ adnak. 14 és 18 év közötti kiskorú kizárólag törvényes képviselőjének hozzájárulásával jelentkezhet a Nyereményjátékra. 14 év alatti kiskorú jelentkező nevében pedig kizárólag annak törvényes képviselője jár el.

A Jelentkezők a Nyereményjátékon való részvétellel minden külön nyilatkozat nélkül elfogadják a jelen Részvételi Szabályzatot, valamint az M-RTL adatvédelmi elveit és gyakorlatát, adatkezelési szabályzatát.

A Nyereményjátékon nem vehetnek részt:

  • az M-RTL, valamint  nyereményfelajánló partner vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói;
  • az M-RTL megbízásából a Nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek, a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott, közeli hozzátartozói;
  • akit az M-RTL a Nyereményjáték során a jelen Részvételi Szabályzat megsértése miatt kizárt.

 

A Nyereményjáték időtartama:

A Nyereményjáték 2019. március 13. napján 16:00-kor kezdődik és 2019. március 15. napján 23:59-ig tart. Az ezt követően a Nyereményjátékra érkezett esetleges válaszok nem jogosítanak a Nyereményjátékon való részvételre.

 

A Nyereményjáték menete:

Az rtl.hu weboldalon kihelyezésre kerül 9 db feleletválasztós kérdés. A Jelentkezőnek helyesen kell válaszolnia a weboldalon található kérdésekre, majd az ott kihelyezett válaszadó mezőben meg kell adnia a meghatározott adatait.

M-RTL-t nem terheli semmilyen felelősség, ha Jelentkező elérhetőségi, illetve az azonosítására alkalmas adatot nem adott meg.

 

Nyeremény:

5 db páros belépőjegy „A mi kis falunk” című műsor 3. évad 6. részének mozis premier-vetítésre a Cinemapink Mom Park moziban.

A nyeremények másra át nem ruházhatóak, készpénzre át nem válthatóak.

A sorsolások M-RTL által, gépi sorsolások útján, a véletlenszerűség elvének megfelelően kerülnek lebonyolításra.

A sorsolások nem nyilvánosak. A nyeremények sorsolására 2019. március 16. napján kerül sor.

A sorsolás helyszíne: RTL KLUB Székház; 1222 Budapest, Nagytétényi út 29.

A nyereményekhez kapcsolódó valamennyi közterhet az M-RTL fizeti meg.

A Nyereményjátékon való részvétellel, a nyeremény átvételével kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek a nyerteseket terhelik.

 

Nyertes meghatározása

Nyertesnek ismeri el M-RTL azokat a Jelentkezőket, akik az rtl.hu weboldalon található 9 db feleltválasztós kérdésre a Nyereményjáték időtartama alatt a legtöbb helyes választ adták, valamint egyenlő számú helyes válasz esetén nevük kisorsolásra került, továbbá a nyeremény biztosításához szükséges, beazonosításra alkalmas adataikat is megadták.

 

Nyertesek értesítése

A Nyereményjáték nyerteseit az M-RTL a megadott e-mailcímre írt üzenetben kiértesíti a nyeremény tárgyáról, illetve a nyeremény átvételének feltételeiről. Amennyiben a nyertes a kiértesítő üzenetben szereplő telefonszámon 2 napon belül nem jelentkezik, úgy a nyertes elveszíti jogosultságát a nyeremény átvételére, és a kisorsolt következő legtöbb helyes választ adó Jelentkező lép a helyébe.

 

Egyéb rendelkezések:

M-RTL nem vállal felelősséget a Jelentkező által tévesen vagy hibásan, hiányosan megadott adatokkal okozott következményekért, mely a Nyereményjátékból való kizárást is eredményezheti.

M-RTL jogosult kizárni a Nyereményjátékból azt a Jelentkezőt, aki tisztességtelen módon, a jelen Részvételi Szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.

M-RTL kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Nyereményjáték során, a jelentkezés esetleges hibáiból, hiányosságaiból, a Nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve az M-RTL által szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, a Jelentkezőnél felmerülő károkért való felelősséget.

A Jelentkezők elfogadják, hogy a jelen Részvételi Szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével M-RTL részére okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak.

M-RTL fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen Részvételi Szabályzatot vagy magát a Nyereményjátékot kiegészítse vagy módosítsa. M-RTL jogosult a Nyereményjátékot bármikor visszavonni. M-RTL a Nyereményjátékkal kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását a rtl.hu weboldalon teszi nyilvánossá.

A Jelentkező tudomásul veszi, hogy M-RTL a Nyereményjáték során bekövetkező technikai problémákért, illetve a rendszer, szerver túlterheltségéből eredő leállásokért, nehézségekért nem vállal felelősséget.

M-RTL nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása, vagy bármely más, M-RTL-nek fel nem róható technikai hiba, akadály miatt a Nyereményjátékban való részvétel késedelmet szenved, vagy nem valósul meg.

M-RTL fenntartja a Nyereményjáték szabályai és mechanizmusa, nyereményei és a jelen Részvételi Szabályzat megváltoztatásának jogát.

Amennyiben a Nyereményjáték során visszaélés vagy sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, M-RTL fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjátékot szüneteltesse, vagy törölje.
 

Adatvédelem

A jelen Részvételi Szabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében M-RTL adatvédelmi elvei és gyakorlata az irányadók, amelyeket a Jelentkező a Játékban való részvétellel automatikusan elfogad. M-RTL adatvédelmi elvei és gyakorlata az alábbi internet címen érhetők el: https://rtl.hu/adatvedelem

A Jelentkező a Nyereményjátékban való részvételével és adatai megadásával engedélyezi, hogy a Nyereményjáték szervezése és eredményes lebonyolítása céljából M-RTL személyes adatait a jogszabályoknak, így különösen az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (továbbiakban: Infotörvény), és a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 2016/679/EU rendeletének (továbbiakban: GDPR) megfelelően kezelje.

A Jelentkező a Nyereményjátékban való rézvételével és adatai megküldésével kijelenti, hogy a Nyereményjáték feltételeit megismerte, azokat elfogadta, a Nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelés célját megértette és minderre tekintettel, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy

 

(i)       az általa a Nyereményjáték kapcsán megadott személyes adatokat M-RTL a Nyereményjáték lebonyolítása érdekében megőrizze és a játék lezárásáig kezelje

 

A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes. M-RTL minden személyes adatot, amelyhez a felhasználás során jut hozzá, bizalmasan és a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli.

A Jelentkező ahhoz is hozzájárul, hogy személyes adatait az adatkezelő alkalmazásában álló személyek is megismerhessék.

M-RTL a hatályos szabályozással összhangban, így különös tekintettel a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdésére, ezen adatokat mindaddig kezeli, amíg a Jelentkező a hozzájárulását vissza nem vonja.

A Jelentkező M-RTL-től bármikor tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, és kérheti azok helyesbítését. Abban az esetben, ha a Jelentkező adatai jövőbeli felhasználásához mégsem kíván hozzájárulni, így különösen, ha nem kívánja, hogy a jövőben további névre szóló kereskedelmi ajánlattal megkeressék, nevének és lakcímének megadásával írásban bármikor korlátozás nélkül és ingyenesen kérheti adatai törlését a nyilvántartásból M-RTL-től az alábbi címen vagy elérhetőségen: 1222 Budapest, Nagytétényi út 29. vagy online@rtl.hu e-mail címen.

Az adatkezelés jogalapja a Jelentkező adatkezeléshez történő egyértelmű, önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása, amit a Nyereményjátékban való részvétel jelez.

M-RTL adatkezelésére, valamint a Jelentkező adatkezeléssel kapcsolatos jogaira az Infotörvény és a GDPR rendelkezései vonatkoznak.

A Jelentkező által kért tájékoztatásnak, illetőleg helyesbítésnek M-RTL köteles haladéktalanul, legfeljebb azonban 30 napon belül eleget tenni, illetve a tájékoztatást írásban megadni. A tájékoztatását M-RTL csak a jogszabályban meghatározott esetekben tagadhatja meg.

A személyes adatok védelmével kapcsolatos panasszal az adatvédelmi hatósághoz és a bírósághoz lehet fordulni.

Budapest, 2019. március 11.

 

Magyar RTL Televízió Zrt.

Legnézettebb videók