Műsorújság
RTL Most

8:08 Minden reggel– Ízes élet nyereményjáték

Az IKO SALES HOUSE Kft. (Cg. 01-09-718632; 1222 Budapest, Nagytétényi út 29.) által szervezett „8:08 Minden reggel– Ízes élet nyereményjáték” szolgáltatás leírása és szabályai, adatkezelés
8:08 Minden reggel– Ízes élet nyereményjáték

1. A szolgáltatás

A nyereményjáték normál díjas telefonhívás alapú szolgáltatás, amelynek során a játékosok kvízjáték keretében normál díjas telefonhívás során válaszolnak a feltett kérdésre, szabad szavas válasz formájában. A kérdést helyesen megfejtő játékosok résztvevőnek minősülnek. A játékosok közül kizárólag a résztvevők (azaz a kérdést helyesen megfejtők) vesznek részt a nyeremények kisorsolásában.

A „8:08 Minden reggel– Ízes élet nyereményjáték” szolgáltatás szervezője az IKO Sales House Kft. (a továbbiakban: ISH).

A „8:08 Minden reggel– Ízes élet nyereményjáték” szolgáltatás célja, hogy olyan tudásalapú interaktív játékot hozzon létre, amelyben a játékosok a helyes válasz megadásának feltételével különböző nyereményeket nyerhetnek.

A jelentkezők a 8:08 Minden reggel adásában értesülnek az aktuálisan megválaszolandó kérdésről, amelyre a választ a 06 1 424 68 08-as telefonszámra történő híváson keresztül adhatják meg, naponta reggel 9.30-ig. (Normál díjas hívás)


2. A nyeremények

A nyereményeket a felajánlástól függően naponta vagy hetente sorsolják ki az adás ideje alatt a 9.30-ig helyesen válaszoló betelefonálók között. A napi nyereményt az adott napon 9:30-ig helyes választ adó betelefonálók (résztvevők) között, míg a heti nyereményt a hét bármely adásnapján 9:30-ig helyes választ adó betelefonálók (résztvevők) között sorsolják ki.

A 8:08 Minden reggel– Ízes élet nyereményjáték kisorsolt nyerteseit a(z aktuális) Nyeremény felajánlója a nyertes hívást követő 30 napon belül telefonon – azon a telefonszámon, amelyről a nyertes hívást indították – kiértesíti nyertességük tényéről, nyereményük tárgyáról, illetve a nyeremény átvételének feltételeiről. Amennyiben a nyertes telefonon nem érhető el (nincs térerő, külföldön tartózkodik, ki van kapcsolva, nem veszi fel stb.), a kiértesítést a Nyeremény felajánlója 30 napon keresztül, napi két alkalommal, különböző napszakban kísérli meg. Amennyiben ez alatt az idő alatt a kisorsolt nyertest a fentiekben meghatározott telefonszámon a Nyeremény felajánlója elérni nem tudja, a kisorsolt nyertes nyereményre való jogosultsága megszűnik.


3. A nyertes definiálása

Nyertesnek ismeri el ISH azt a résztvevőt, aki az alábbi három feltétel közül az a) vagy a b), és a c) pontban meghatározott feltétel(ek)nek eleget tesz/eleget tud tenni:

a) Kérésre igazolja, hogy az adott telefonszámnak, amelyről a szolgáltatást igénybe vette és amelyről a helyes választ megadta, az előfizetője/kártyatulajdonosa;

b) Kérésre igazolja, hogy ismeri azon telefonszám előfizetőjét /kártyatulajdonosát, amelyről a szolgáltatást igénybe vette, és amelyről a helyes választ megadta, és az előfizető/kártyatulajdonos igazolja, hogy valóban a nyereményért jelentkező játékos („résztvevő”) vette igénybe a Szolgáltatást;

c) Kérésre igazolja, hogy ismeri a nyertes hívás időpontját.

A sikeres kiértesítés alkalmával beazonosított nyertes a személyes adatait az alábbiak szerint köteles megadni:

- név; anyja neve; születési hely és idő; lakcím;
- személyi igazolvány szám és adóazonosító jel (ha nem kiskorú a nyertes);


4. Adatkezelés

A résztvevő a megadott telefonszám felhívásával és válaszának megadásával tudomásul veszi, hogy a nyeremények átadásáról/átvételéről kép ,-hang és filmfelvétel készülhet a Magyar RTL Televízió Zrt., és/vagy az ISH, és/vagy a nyereményt felajánló cég által/megbízásából, és egyben feltétlen hozzájárulását is adja ezen felvételek rögzítéséhez, azok egészének és részleteinek későbbi, az M-RTL rt./ISH/a nyereményt felajánló cég által a Műsorhoz (8:08 Minden reggel, illetve Ízes élet) kapcsolódó, és/vagy reklám és egyéb promóciós célú felhasználásához, bármely technikával történő nyilvánossághoz közvetítéséhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez idő-és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás, vagy bármely egyéb ellenszolgáltatás nélkül. A nyertesnek a promóciós szereplésekre a játék lezárását követően 90 napig rendelkezésre kell állnia.

Játékos engedélyezi, hogy ISH a nyereményjáték eredményes lebonyolítása céljából a személyes adatait a jogszabályoknak megfelelően kezelje. Játékos kijelenti, hogy a nyereményjáték feltételeit megismerte, azokat elfogadta, az ahhoz kapcsolódó adatkezelés célját megértette és minderre tekintettel, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat ISH a nyereményjáték lebonyolítása, illetve a nyereményt felajánló cég a nyeremények átadása érdekében nyilvántartsa, kezelje és feldolgozza, , illetve adatfeldolgozóval feldolgoztassa.

Játékos nyertessége esetére kifejezetten hozzájárul, hogy adatait ISH szerződéses partnere (a nyereményt felajánló cég) részére átadja a nyeremény Játékosnak történő eljuttatása céljából.

Játékos ISH-tól bármikor tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, és kérheti azok helyesbítését ISH-tól az alábbi címen: 1222 Budapest, Nagytétényi u. 29.

Játékos által megadott személyes adatok addig kezelhetőek ISH által, amíg Játékos azok törlését nem kéri. Amennyiben Játékos személyes adatainak törlése iránti kérelmet nem terjeszt elő, az adatkezelés időtartama a Felhasználó általi regisztrációtól számított öt év. Játékos bármikor kérheti adatai törlését, a törlésre irányuló szándék közlése ISH székhelyére (1222 Budapest, Nagytétényi út 29.) történő törlésre irányuló írásbeli nyilatkozat postai úton történő elküldésével történik. A törlésre irányuló kérelemnek tartalmaznia kell a Játékos jelentkezés során megadott és törölni kért adatait a beazonosíthatóság céljából. Amennyiben Játékos kéri, akkor kérelme kézhezvételét követő 30 napon belül ISH törli az adatbázisból a Játékos minden adatát, amelyről Játékost a törlésre irányuló kérelemben megjelölt értesítési címen írásban tájékoztatja.
ISH tájékoztatja a Felhasználót, hogy személyes adatait kizárólag a fentiekben meghatározott célból, mértékig és ideig kezeli.

A játékos általi adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért ISH felelősséget nem vállal.

Az adatbázis harmadik félnek nem kerül átadásra.5. Felelősség kizárása

A helytelen választ adók, továbbá a játék időtartamán kívül helyes választ adók a sorsolásból kizárásra kerülnek, a nyereménysorsoláson részt nem vehetnek. Sem ISH, sem a nyereményt felajánló cég nem köteles vizsgálni, hogy valóban az a személy a kisorsolt (nyereményre jogosult) résztvevő, aki a nyereményfelajánló cég által indított telefonhívásra válaszol (a telefont felveszi), illetve a nyereményt átveszi.


6. Feltételek elfogadása

A résztvevő tudomásul veszi, hogy a megadott telefonszám felhívásával jelentkezik a játékra, és egyúttal a játékkal kapcsolatban jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszi, elfogadja, és egyben kijelenti, hogy a játékban saját akaratából, saját felelősségére vesz részt.
A Szervezők fenntartják a Szabályzat módosításának jogát. Az esetleges módosításokat a Honlapon közzéteszi.

A megadott személyes adatok tekintetében Játékost terheli a felelősség, hogy azok megfelelnek a valóságnak. ISH a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, továbbá nem terheli felelősség azon esetleges károkért, amelyek a személyes adatok valótlanságából, pontatlanságából vagy hiányosságából kifolyólag keletkeztek.

7. Ügyfélszolgálat, információk, elérhetőségek, jogérvényesítés

A szolgáltatással kapcsolatban a 06 1 424-6800 vagy a 06 1 382-8283-as telefonszámon elérhető ügyfélszolgálaton van mód információ, tájékoztatás kérésére, bejelentés megtételére, munkanapokon 10-18 óra között.

Játékos bármikor jogosult tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről ISH székhelyére (1222 Budapest, Nagytétényi út 29.) elküldött levélben. Kérésére ISH részletes tájékoztatást nyújt az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. A tájékoztatást ISH a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadja.
Játékos bármikor kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését. ISH a valóságnak meg nem felelő személyes adatot, amennyiben a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll megfelelően helyesbíti. ISH köteles továbbá törölni a Játékos személyes adatait, amennyiben:
- a kezelése jogellenes,
- a Játékos kéri,
- hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
- az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott ideje lejárt,
- azt bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

Játékos tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. ISH – az adatkezelés egyidejű felfüggesztése mellett – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a Játékost írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, ISH köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben a Játékos ISH döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül- bírósághoz fordulhat.

Játékos a hatályos jogszabályok, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat ISH adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.
ISH kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Legnézettebb videók