Műsorújság
RTL Most

A Verdák c. animációs filmhez kapcsolódó rajzpályázat - részvételi szabályzat

A pályázaton való részvétel a hivatalos részvételi szabályzat automatikus tudomásulvételét és elfogadását jelenti.

1. A Pályázat szervezője

Az RTL Klub csatornán 2017. május 28. napján műsorra kerülő Verdák című animációs filmhez kapcsolódó rajzpályázat (a továbbiakban: „Pályázat”) szervezője a Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1222 Budapest, Nagytétényi út 29., a továbbiakban: “Szervező”).

2. A Pályázatban résztvevő személyek 

A Pályázatra jelentkezhet minden, Magyarországon tartósan letelepedett 18. életévét betöltött természetes személy, valamint kizárólag törvényes képviselőjének hozzájárulásával minden 4 és 18 év közötti kiskorú személy („Jelentkező”), akik elfogadják a Pályázat jelen részvételi szabályzatát (a továbbiakban: Részvételi Szabályzat). A kiskorú jelentkező nevében annak törvényes képviselője jár el (a továbbiakban a Jelentkező és a törvényes képviselő együtt: „Pályázó”)

A Pályázók Pályázaton való részvétellel minden külön nyilatkozat nélkül elfogadják a jelen Részvételi Szabályzatot.

A Pályázaton nem vehetnek részt:

  • a Szervező valamintnyereményfelajánló partner(ek) vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói;
  • a Szervező megbízásából a pályázat előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek, a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott, közeli hozzátartozói;
  • akit a Szervező a pályázat során a jelen Részvételi Szabályzat megsértése miatt kizárt.

3. A Pályázat időtartama

A Pályázatra való jelentkezés 2017. május 16. napján kezdődik. A pályaművek leadási határideje 2017. június 23. napja. A 2017. június 23. napját követően beküldött rajzok nem jogosítanak a Pályázaton való részvételre. Az eredményhirdetésre előreláthatólag 2017. június 30. napján kerül sor.

4. A Pályázat menete

A Jelentkezőknek az RTL Klub csatornán 2017. május 28. napján műsorra kerülő Verdák című animációs filmhez kapcsolódóan kell rajzot készíteni. A Pályázóknak a cinemaklub@rtl.hu elektronikus levélcímre kell pályaműveiket megküldeniük a nevük, lakcímük és elektronikus levélcímük – kiskorú jelentkező esetén a törvényes képviselő neve, lakcíme és elektronikus levélcíme is szükséges - megadásával. Kiskorú önálló jelentkezése esetén a Szervező e-mailban értesíti a törvényes képviselőt, aki válaszlevélben hagyhatja jóvá a pályázaton való részvételt. A jelentkezés sikerességének feltétele, hogy a jelen Részvételi Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt a törvényes képviselő elfogadja. Amennyiben a fentiek szerint a törvényes képviselő hozzájárulása nem történik meg, akkor a kiskorú a Pályázaton nem vehet részt.

A Pályázók által megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), és az ebből adódó problémákért (e-mailben küldött értesítés elmaradásáért vagy késedelméért) a Szervező felelősséget nem vállal. A Szervezőt tehát nem terheli semmilyen felelősség, ha a Pályázó szándékos, vagy gondatlan magatartásából eredően helytelen vagy hiányos adatot, vagy más személy azonosítására alkalmas adatot adott meg.

A Pályázó a pályamű megküldését a nyilvánosságra hozatal szándékával teszi. A megküldéssel egyidejűleg kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szervező a pályaművet névvel vagy anélkül az rtl.hu honlapon, vagy annak valamely aloldalán időbeli és területi korlátozás nélkül közzétegye, a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tegye, sugározza, azt bármely módon felhasználja, többszörözze és terjessze.

A nyertes Pályázó kiválasztása a következőképpen zajlik: a beérkezett pályaművek közül 2017. június 30. napjáig egy független zsűri kiválaszt 3 fő biztos nyertes Pályázót az általuk beküldött pályamunka kreativitása és egyedisége alapján.

A 3 fő nyertes értesítése előreláthatólag 2017. június 30. napján történik a nyertes Pályázó által megadott elektronikus levélcímen.

Egy Pályázó több rajzzal is pályázhat.

A Szervező nem garantálja a megküldött pályaművek közzétételét.

5. Nyeremény

Azok a Pályázók, akik a Pályázat időtartama alatt a fent meghatározott elektronikus levélcímre megküldték pályaművüket és az azonosításhoz szükséges adatokat megadták, valamint akiknek törvényes képviselőjük hozzájárulását visszaigazolta és akiket a független zsűri kiválasztott az alábbi nyereményekre jogosultak:

  • ajándékcsomag a Verdák című rajzfilmhez kapcsolódó ajándékokkal

A nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.

A nyereményhez kapcsolódó valamennyi közterhet a Szervező fizeti meg.

A Pályázaton való részvétellel, a nyeremény átvételével kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a nyertest terhelik.

6. Nyertes definiálása

Nyertesnek ismeri el a Szervező azokat a Pályázókat, akik a fent meghatározott elektronikus levélcímre megküldték pályaművüket és a beazonosításhoz szükséges adataikat megadták valamint akiknek a törvényes képviselője a hozzájárulását visszaigazolta, valamint:

  • akiket a független zsűri kiválasztott, valamint
  • a Szervező által, a nyeremény kiértesítéséről szóló, a regisztráció során megadott elektronikus levélcímre kiküldött értesítésben szereplő telefonszámon 5 napon belül felveszi a Szervezővel a kapcsolatot és megfelelően azonosítja magát.

7. Nyertes kiértesítése

A Pályázat nyerteseit a Szervező a megadott elektronikus levélcímen kiértesíti a nyeremény tárgyáról, illetve a nyeremény átvételének feltételeiről. Amennyiben a nyertes a kiértesítő e-mailben szereplő telefonszámon 5 napon belül nem jelentkezik, úgy a nyertes elveszíti jogosultságát a nyeremény átvételére, és a független zsűri által kiválasztott másik Pályázó lép a helyébe. Amennyiben ő sem jelentkezik a kiértesítést követően 3 napon belül, úgy ő is elveszti jogosultságát a nyeremény átvételére.

Az ajándékcsomag munkanapokon előzetes időpont egyeztetés alapján, a fentiek szerinti jelentkezést követően, a kiértesítést követő 60 napon belül, személyesen a Szervező székhelyén (székhely: 1222 Budapest, Nagytétényi út 29.) vagy postai úton vehető át, a nyertes megfelelő azonosítását követően.

Amennyiben a kiértesítést követő 60 napon belül az ajándékcsomag átvétele nem történik meg, úgy azzal ezt követően a Szervező szabadon rendelkezhet.

8. Szerzői jogok

A jelen Szabályzat elfogadásával a Pályázó teljes felelősséget vállal azért, hogy csak saját alkotást küld el a Szervező részére, továbbá kijelenti és szavatolja, hogy a pályaművel kapcsolatos felhasználási jogosultsággal teljes körűen rendelkezik.

A nyertes pályaművek szerzői joga, értve ez alatt a vagyoni jogokat, így különösen a felhasználás, kereskedelmi hasznosítás, többszörözés, terjesztés, átdolgozás jogát, időbeli és területi korlátozás nélkül, az ajándékcsomag Szervező részéről történt maradéktalan átadása esetén kizárólag a Szervezőt illetik. A nyertes pályaművek reklámcélú felhasználásához, különös tekintettel a Pályázat céljára is, a nyertes Pályázók kifejezett hozzájárulásukat adják. A Szervező által a pályamű felhasználásával készített szellemi alkotáson az alkotó természetes személy nevét feltünteti.

Pályaművének elküldésével Pályázó kifejezetten lemond arról, hogy a felhasználóktól szellemi alkotáshoz kötődő jogcímen bármilyen további díjazásban részesüljön. 

Valamennyi Pályázó kifejezetten engedélyezi, hogy a megküldött pályaművet Szervező minden médiában és bármely terjesztési módon nyilvánosságra hozza, időbeli és területi korlátozás nélkül közzétegye, a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tegye, azt bármely módon felhasználja, többszörözze és terjessze. Így különösen, de nem kizárólagosan a Szervező jogosult a pályaműveket az RTL Klub, valamint más Magyarországon fogható televíziós csatornán sugározni és bármely internetes felületen (pl. www.rtl.hu és aloldalai, stb.) közzétenni.

Szervező ugyanakkor nem garantálja a pályaművek közzétételét. Az esetlegesen átadott műpéldányok a Szervező tulajdonába kerülnek.

Szervező jogosult a jelen nyilatkozat alapján szerzett jogosultságai egészét vagy annak egy részét harmadik félre átengedményezni.

A Pályázó elismeri, hogy a Szervező tulajdona minden olyan jog, amely a Szervezővel, valamint az RTL Klubbal kapcsolatos szellemi alkotásokhoz, fogalmakhoz, logókhoz, védjegyekhez, szlogenekhez és emblémákhoz, valamint az azokhoz fonetikai vagy vizuális szempontból hasonlító szellemi alkotásokhoz, fogalmakhoz, logókhoz, védjegyekhez, szlogenekhez és emblémákhoz kötődnek. A Pályázó a Szervező védjegyeit, az RTL Klub védjegyet, illetve azokhoz hasonló védjegyeket, mint sajátja semmilyen módon nem használhatja, azokat semmilyen negatív összefüggésben nem említheti, nem másolhatja, nem módosíthatja.

9. Egyéb

A Szervező nem vállal felelősséget a Pályázó személy által tévesen vagy hibásan, hiányosan megadott adatokkal okozott következményekért, mely a Pályázaton való részvétel kizárását is eredményezheti.

A Szervező jogosult kizárni a Pályázatból azt a résztvevőt, aki a Pályázaton tisztességtelen módon, a jelen részvételi szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.

A pályamű elküldésével a Pályázó vállalja, hogy a harmadik személyek szerzői jogainak megsértéséből fakadó következményekért helytáll. Ha a Pályázó, vagy a Szervező ellen a művel vagy a Pályázattal kapcsolatban bármilyen hatósági, vagy bírósági peres eljárás indul, akkor a Pályázó köteles közbenjárni, hogy a Szervezőt az eljárásból, ill. perből elbocsássák, továbbá köteles beavatkozóként a perbe belépni és hozzájárulni ahhoz, hogy a Szervezőt elbocsássák a perből, velük szemben az eljárást megszüntessék, ill. az elmarasztaló határozat alól mentesítsék.

A Szervező kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Pályázat során, a jelentkezés esetleges hibáiból, hiányosságaiból, a Pályázat során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve a Szervező által szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, a Pályázónál felmerülő károkért való felelősséget.

A Pályázó kijelenti, hogy a megküldött pályamű nem sérti harmadik fél szerzői jogát, személyiségi jogait, szabadalmát, védjegyét vagy bármely más jogát vagy jogos érdekét.

A Pályázók elfogadják, hogy a jelen részvételi szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket vagy magát a Pályázatot kiegészítse vagy módosítsa. A Szervező jogosult a Pályázatot bármikor visszavonni. A Szervező a Pályázattal kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását a www.rtl.hu/cinemaklub weboldalon teszi nyilvánossá.

Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó.

A jelen részvételi szabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében az RTL.hu adatvédelmi elvei és gyakorlata, felhasználási feltételei, valamint a cookie szabályzata az irányadók, amelyeket a résztvevő a pályázatban való részvétellel automatikusan elfogad. Az RTL.hu adatvédelmi elvei és gyakorlata, felhasználási feltételei, valamint cookie szabályzata az alábbi internet címen érhetők el: //rtl.hu/felhasznalas.

10. Adatvédelem

A Pályázó a pályamű megküldésével engedélyezi, hogy a Pályázat szervezése és eredményes lebonyolítása céljából a Szervező személyes adatait a jogszabályoknak, így különösen az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (továbbiakban: Infotörvény) megfelelően kezelje.

A Pályázó a pályamű megküldésével kijelenti, hogy a Pályázat feltételeit megismerte, azokat elfogadta, a Pályázathoz kapcsolódó adatkezelés célját megértette és minderre tekintettel, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy

(i)   az általa a pályázat kapcsán megadott személyes adatokat a Szervező a Pályázat lebonyolítása érdekében megőrizze és kezelje 2 évig;

(ii)  minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül a későbbiekben saját marketingtevékenységéhez, célzott reklámkiszolgálás céljából és ügyfél tájékoztatás céljára felhasználhassa;

(iii) az általa megküldött pályaművet időbeli és területi korlátozás nélkül a nyilvánosság számára elérhetővé tegye.

A Pályázaton való részvétel önkéntes. A Szervező minden személyes adatot, amelyhez a felhasználás során jut hozzá, bizalmasan és a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli.

A Pályázó ahhoz is hozzájárul, hogy személyes adatait az adatkezelő alkalmazásában álló személyek is megismerhessék.

A Pályázaton a résztvevők minden további feltétel nélkül beleegyeznek abba, hogy a Pályázat során megadott adatait (név, cím, születési idő, e-mail cím, telefonszám) a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül saját marketing tevékenysége, valamint célzott reklámkiszolgálás céljából felhasználhassa. Az adatszolgáltatás önkéntes.

A Szervező a hatályos szabályozással összhangban, így különös tekintettel a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdésére, ezen adatokat mindaddig kezeli, amíg a résztvevő a hozzájárulását vissza nem vonja.

A Pályázó a Szervezőtől bármikor tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, és kérheti azok helyesbítését. Abban az esetben, ha a Pályázó adatai jövőbeli felhasználáshoz mégsem kíván hozzájárulni, így különösen, ha nem kívánja, hogy a jövőben további névre szóló kereskedelmi ajánlattal megkeressék, nevének és lakcímének megadásával írásban bármikor korlátozás nélkül és ingyenesen kérheti adatai törlését a nyilvántartásból a Szervezőtől az alábbi címen vagy elérhetőségen: 1222 Budapest, Nagytétényi út 29. vagy online@rtl.hu e-mail címen.

Az adatkezelés jogalapja a Pályázó engedélye. Szervező adatkezelésére, valamint a Pályázó adatkezeléssel kapcsolatos jogaira az Infotv. rendelkezései vonatkoznak.

A Felhasználó által kért tájékoztatásnak, illetőleg helyesbítésnek Szervező köteles a legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül eleget tenni, illetve a tájékoztatást írásban megadni. A tájékoztatását Szervező csak a jogszabályban meghatározott esetekben tagadhatja meg. 

A személyes adatok védelmével kapcsolatos panasszal az adatvédelmi hatósághoz és a bírósághoz lehet fordulni.

Szervező adatkezelési nyilvántartási száma: …

A változtatás jogát fenntartjuk.

 

Budapest, 2017. május 22.
 

Magyar RTL Televízió Zrt.

Szervező

Legnézettebb videók