Műsorújság
RTL Most

A Star Wars c. filmsorozathoz kapcsolódó kvízjáték - részvételi szabályzat

A Star Wars c. filmsorozathoz kapcsolódó kvízjátékon (a továbbiakban: Játék) való részvétel a hivatalos részvételi szabályzat automatikus tudomásulvételét és elfogadását jelenti.

A Játék szervezője

Az RTL Klub csatornán 2017. október 29. napjától 7 héten át minden vasárnap műsorra kerülő Star Wars c. filmsorozathoz kapcsolódó kvízjáték (a továbbiakban: „Játék”) szervezője a Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1222 Budapest, Nagytétényi út 29.; a továbbiakban: “Szervező”).

A Játékban résztvevő személyek

A Játékra jelentkezhet minden, Magyarországon tartósan letelepedett 18. életévét betöltött természetes személy, valamint kizárólag törvényes képviselőjének hozzájárulásával minden 4 és 18 év közötti kiskorú személy. A kiskorú jelentkező nevében annak törvényes képviselője jár el (a továbbiakban együttesen:  „Jelentkező”), akik elfogadják a Játék jelen részvételi szabályzatát (a továbbiakban: Részvételi Szabályzat), valamint az rtl.hu honlap felhasználási feltételeit, adatvédelmi elveit és gyakorlatát, továbbá cookie szabályzatát (Honlap felhasználási feltételeiről, adatvédelmi elveiről és gyakorlatáról, valamint a cookie szabályzásról bővebb információ a következő URL-en érhető el: //rtl.hu/felhasznalas).

A Jelentkezők a Játékon való részvétellel minden külön nyilatkozat nélkül elfogadják a jelen Részvételi Szabályzatot, valamint az rtl.hu honlap felhasználási feltételeit, adatvédelmi elveit és gyakorlatát és cookie szabályzatát.

A Játékon nem vehetnek részt:

  • a Szervező, valamint  nyereményfelajánló partner(ek) vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói;
  • a Szervező megbízásából a Játék előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek, a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott, közeli hozzátartozói;
  • akit a Szervező a Játék során a jelen Részvételi Szabályzat és/vagy a felhasználási feltételek megsértése miatt kizárt.

A Játék időtartama

A Játék 2017. október 29. napján kezdődik és 2017. december 17. napjáig tart. Az ezt követően a Játékra érkezett esetleges válaszok, nem jogosítanak a Játékon való részvételre. Az eredményhirdetésre előreláthatólag 2017. december 18. napján kerül sor a Játék aloldalán.

A Játék menete

A Jelentkezőknek az RTL Klub csatornán 2017. október 29. napjától 2017. december 10. napjáig minden vasárnap műsorra kerülő Star Wars c. filmsorozathoz kapcsolódóan kell minden vasárnap az adott epizódhoz kapcsolódó kérdéseket megválaszolniuk. A Jelentkezőknek a műsorszám internetes oldalán (www.rtl.hu/starwars) megtalálható kvíz kérdésnél kell a helyes választ kiválasztaniuk, továbbá meg kell adniuk az azonosításhoz szükséges adataikat (név, lakcím és e-mail cím).

A Jelentkezők által megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), és az ebből adódó problémákért (e-mailben küldött értesítés elmaradásáért vagy késedelméért) a Szervező felelősséget nem vállal. A Szervezőt tehát nem terheli semmilyen felelősség, ha a Jelentkező szándékos, vagy gondatlan magatartásából eredően helytelen vagy hiányos adatot, vagy más személy azonosítására alkalmas adatot adott meg.

Nyeremény

A 7 fő nyertes 1-1 ajándékcsomagot kap, amely a Star Wars c. filmsorozathoz kapcsolódó ajándékot tartalmaz az alábbiak szerint.

A nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.

A nyereményhez kapcsolódó valamennyi közterhet a Szervező fizeti meg.

A Játékon való részvétellel, a nyeremény átvételével kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek (pl. a helyszínére történő utazás költségei) a nyerteseket terhelik.

Nyertes definiálása

Nyertesnek ismeri el a Szervező azokat a Jelentkezőket, akik a fent meghatározott internetes oldalon szereplő, az aktuális vasárnapon sugárzott epizódhoz kapcsolódó kvíz kérdések mindegyikére helyes választ ad, továbbá a beazonosításhoz szükséges adataikat is megadták, valamint egyenlő számú helyes válasz beküldése esetén nevük kisorsolásra került.

Nyertes kiértesítése

A Játék nyerteseit a Szervező a megadott e-mail címen kiértesíti a nyeremény tárgyáról, illetve a nyeremény átvételének feltételeiről. Amennyiben a nyertes a kiértesítő e-mailben szereplő telefonszámon 5 napon belül nem jelentkezik, úgy a nyertes elveszíti jogosultságát a nyeremény átvételére, és a kisorsolt következő legtöbb helyes választ adó Jelentkező lép a helyébe, akit telefonon kísérel meg a nyereményről Szervező kiértesíteni.

Egyéb

A Szervező nem vállal felelősséget a Jelentkező személy által tévesen vagy hibásan, hiányosan megadott adatokkal okozott következményekért, mely a Játékon való részvétel kizárását is eredményezheti.

A Szervező jogosult kizárni a Játékból azt a résztvevőt, aki tisztességtelen módon, a jelen Részvételi Szabályzatban, illetve a honlapokra vonatkozó Felhasználási Feltételekben foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.

A Szervező kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a jelentkezés esetleges hibáiból, hiányosságaiból, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve a Szervező által szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, a Jelentkezőnél felmerülő károkért való felelősséget.

A Jelentkezők elfogadják, hogy a jelen Részvételi Szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak.
A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket vagy magát a Játékot kiegészítse vagy módosítsa. A Szervező jogosult a Játékot bármikor visszavonni. A Szervező a Játékkal kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását a www.rtl.hu vagy a www.rtl.hu/starwars weboldalakon teszi nyilvánossá.

Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó.

A jelen Részvételi Szabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében az rtl.hu adatvédelmi elvei és gyakorlata, felhasználási feltételei, valamint a cookie szabályzata az irányadók, amelyeket a résztvevő a Játékban való részvétellel automatikusan elfogad. Az rtl.hu adatvédelmi elvei és gyakorlata, felhasználási feltételei, valamint cookie szabályzata az alábbi internet címen érhetők el: //rtl.hu/felhasznalas

Adatvédelem

A Jelentkező a kvíz kérdés megválaszolásával és adatai megküldésével engedélyezi, hogy a Játék szervezése és eredményes lebonyolítása céljából a Szervező személyes adatait a jogszabályoknak, így különösen az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (továbbiakban: Infotörvény) megfelelően kezelje.

A Jelentkező a kvíz kérdés megválaszolásával és adatai megküldésével kijelenti, hogy a Játék feltételeit megismerte, azokat elfogadta, a Játékhoz kapcsolódó adatkezelés célját megértette és minderre tekintettel, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy

  • az általa a Játék kapcsán megadott személyes adatokat a Szervező a Játék lebonyolítása érdekében megőrizze és kezelje 2 évig;
  • azt 3. személy részére továbbítsa, illetve más adatfeldolgozóval feldolgoztassa;
  • minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül a későbbiekben saját marketingtevékenységéhez, célzott reklámkiszolgálás céljából és ügyfél tájékoztatás céljára felhasználhassa.

A Játékon való részvétel önkéntes. A Szervező minden személyes adatot, amelyhez a felhasználás során jut hozzá, bizalmasan és a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli.

A Jelentkező ahhoz is hozzájárul, hogy személyes adatait az adatkezelő alkalmazásában álló személyek is megismerhessék.

A Játékon a résztvevők minden további feltétel nélkül beleegyeznek abba, hogy a Játék során megadott adatait (név, születési idő, e-mail cím, telefonszám) a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül saját marketing tevékenysége, valamint célzott reklámkiszolgálás céljából felhasználhassa. Az adatszolgáltatás önkéntes.

A Szervező a hatályos szabályozással összhangban, így különös tekintettel a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdésére, ezen adatokat mindaddig kezeli, amíg a résztvevő a hozzájárulását vissza nem vonja.

A Jelentkező a Szervezőtől bármikor tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, és kérheti azok helyesbítését. Abban az esetben, ha a Jelentkező adatai jövőbeli felhasználáshoz mégsem kíván hozzájárulni, így különösen, ha nem kívánja, hogy a jövőben további névre szóló kereskedelmi ajánlattal megkeressék, nevének és lakcímének megadásával írásban bármikor korlátozás nélkül és ingyenesen kérheti adatai törlését a nyilvántartásból a Szervezőtől az alábbi címen vagy elérhetőségen: 1222 Budapest, Nagytétényi út 29. vagy online@rtl.hu e-mail címen.

Az adatkezelés jogalapja a Jelentkező engedélye. A Szervező adatkezelésére, valamint a Jelentkező adatkezeléssel kapcsolatos jogaira az Infotörvény rendelkezései vonatkoznak.

A Jelentkező által kért tájékoztatásnak, illetőleg helyesbítésnek UFA Magyarország Kft. köteles a legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül eleget tenni, illetve a tájékoztatást írásban megadni. A tájékoztatását UFA Magyarország Kft. csak a jogszabályban meghatározott esetekben tagadhatja meg.

A személyes adatok védelmével kapcsolatos panasszal az adatvédelmi hatósághoz és a bírósághoz lehet fordulni.

Szervező adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-92932/2016.

A változtatás jogát fenntartjuk.
 

Budapest, 2017. november 2.

Magyar RTL Televízió Zrt.

Szervező

Legnézettebb videók