KÖZÖNSÉGSZAVAZÁS ÉS NYEREMÉNYJÁTÉK

Szabályzat

A nyereményjátékban való részvétel a hivatalos részvételi szabályzat automatikus tudomásulvételét és elfogadását jelenti.


1. A nyereményjáték szervezője

A COMET közönségszavazás és nyereményjáték (a továbbiakban: „nyereményjáték”) szervezője a Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1222 Budapest, Nagytétényi út 29.), valamint a Telekom New Média Zrt. (székhely: 1222 Budapest Nagytétényi út 29.) (a továbbiakban: TNM) a továbbiakban: “Szervezők”).


2. A nyereményjátékban résztvevő személyek

A nyereményjátékra jelentkezhet minden, Magyarországon tartósan letelepedett 18. életévét betöltött természetes személy, aki elfogadja a jelen nyereményjáték részvételi szabályzatát (a továbbiakban: Részvételi Szabályzat), valamint a www.rtl.hu/comet honlap felhasználási feltételeit, adatvédelmi elveit és gyakorlatát és cookie szabályzatát (Honlapok felhasználási feltételeiről, adatvédelmi elveiről és gyakorlatáról, valamint a cookie szabályzásról bővebb információ a következő URL-en érhető el: //rtl.hu/felhasznalas)

A résztvevők a nyereményjátékban való részvétellel minden külön nyilatkozat nélkül elfogadják a jelen részvételi szabályzatot, valamint az rtl.hu/comet honlap felhasználási feltételeit, adatvédelmi elveit és gyakorlatát és cookie szabályzatát.

A nyereményjátékban nem vehetnek részt:

a Szervezők valamint nyereményfelajánló partner(ek) vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói;
a Szervezők megbízásából a nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek, a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott, közeli hozzátartozói;
akit a Szervezők a nyereményjáték során a jelen Részvételi Szabályzat és/vagy a felhasználási feltételek megsértése miatt kizártak.


3. A nyereményjáték időtartama

A nyereményjáték 2017.október 25. napján 12:00 órakor kezdődik és 2017. december 8-án 12:00 óráig tart. A nyereményjáték időtartama előtt vagy után beérkező szavazatok nem jogosítanak a nyereményjátékban való részvételre. Az eredményhirdetésre előreláthatólag 2017. december 8. napján kerül sor a nyereményjáték aloldalán.


4. A nyereményjáték menete

a. internetes szavazás

A résztvevőnek az rtl.hu/comet/szavazas internetes oldalon szavazatot kell leadnia a Comet jelöltjeire, továbbá meg kell adnia az azonosításhoz szükséges e-mail címét. Ezt követően lesz jogosult arra, hogy a nyereményjáték lezárultát követő nyereménysoroláson részt vegyen.

Érvényes szavazólapnak tekinthető, ha a játékos legalább egy kategóriában kiválasztott egy jelöltet és kitöltötte az űrlapon található kötelező mezőket.

Egy email címről egy kategóriában huszonnégy óránként egy alkalommal adható le szavazat.

b. applikációs szavazás

A résztvevőnek az RTL24 applikációba való regisztráció és bejelentkezés után a COMET fül almenü elérhető szavazófelületen kell szavaznia. Érvényes szavazatnak számít, ha legalább egy kategóriában legalább egyszer szavazatot ad le. Egy felhasználó egy kategóriában minden nap 12:00 órától a következő nap 12:00 órájáig egy alkalommal adhat le szavazatot.

A sikeres szavazás, valamint a nyereményjátékban való részvétel feltétele minden, a szavazáshoz – vagy azt lehetővé tévő applikációs regisztrációhoz – szükséges adat, információ hiánytalan megadása. A résztvevők által megadott email cím hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), és az ebből adódó problémákért (email kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért) a Szervezők felelősséget nem vállalnak. A Szervezőket tehát nem terheli semmilyen felelősség, ha a résztvevő szándékos, vagy gondatlan magatartásából eredően helytelen adatot, vagy más személy azonosítására alkalmas adatot adott meg.


5. Nyeremény

Azok között a résztvevők között, akik a nyereményjáték időtartama alatt érvényes szavazatot adnak le az rtl.hu/comet/szavazas oldalon megtalálható űrlap hiánytalan és pontos kitöltésével, vagy az RTL24 applikációba történő belépéssel és az ottani Comet szavazás megfelelő használatával a Szervezők az alábbi nyereményeket sorsolják ki:

6 db páros belépő a 2017. december 8-án tartandó COMET díjátadóra.

A sorsolások a Sorsolási bizottság jelenlétében 2017. november 4. napjától kezdve 2017. december 2. napjáig hetente egyszer történnek, valamint a közönségszavazás lezárta után 2017. december 8. napján. A sorsolásokon részt vesz minden olyan Résztvevő, aki a sorsolás napján 12:00 óráig érvényes szavazatot adott le.

A nyereményjáték kisorsolt nyerteseit a Szervezők email-ben kiértesítik a nyeremény átvételének feltételeiről. A nyertes hiteles és teljes körű azonosítását követően a Szervezők a COMET díjátadó rendezvény helyszínén adják át a nyereményt a nyertesnek.

A nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók.

A nyereményhez kapcsolódó valamennyi közterhet a Szervezők fizetik meg.

A nyereményjátékban való részvétellel, a nyeremény átvételével kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a nyertest terhelik.


6. Nyertes definiálása

Nyertesnek ismerik el a Szervezők azt a résztvevőt,

aki a fent meghatározott honlapon vagy applikáción keresztül sikeresen szavazatot ad le,
a Szervezők által kijelölt háromtagú sorsolási bizottság előtt tartott sorsoláson az e-mail címe kisorsolásra kerül
valamint a Szervezők által, a nyeremény kiértesítéséről szóló, a regisztráció során megadott e-mail címre kiküldött e-mailben szereplő telefonszámon felveszi a Szervezőkkel a kapcsolatot és megfelelően azonosítja magát.


7. Nyertes kiértesítése

A nyereményjáték kisorsolt nyertesét a Szervezők a szavazás során megadott email címen kiértesítik a nyeremény tárgyáról, illetve a nyeremény átvételének feltételeiről. Amennyiben a nyertes a COMET díjátadó rendezvény helyszínén nem veszi át a nyereményt, úgy a nyertes elveszíti jogosultságát a nyeremény átvételére.


8. Egyéb

A Szervezők nem vállalnak felelősséget a szavazáson résztvevő személy által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért, mely a nyereményjátékban való részvétel kizárását is eredményezheti.

A Szervezők jogosultak kizárni a nyereményjátékból azt a résztvevőt, aki a nyereményjátékban tisztességtelen módon, a jelen részvételi szabályzatban, illetve a honlapokra vonatkozó felhasználási feltételekben foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.

A Szervezők kizárnak mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a nyereményjáték során, a regisztráció esetleges hibáiból, hiányosságaiból, a nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve a Szervezők által szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, a résztvevőnél felmerülő károkért való felelősséget.

A résztvevők elfogadják, hogy a jelen részvételi szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervezők számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak.

A Szervezők fenntartják maguknak a jogot arra, hogy ezen feltételeket vagy magát a nyereményjátékot kiegészítsék vagy módosítsák. A Szervezők jogosultak a nyereményjátékot bármikor visszavonni. A Szervezők a nyereményjátékkal kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását az rtl.hu/comet weboldalon teszik nyilvánossá.

A nyereményjáték hivatalos internet címe: www.rtl.hu/comet, amely a játék meghirdetett időtartama alatt üzemel.

Bármilyen vitás kérdésben a Szervezők döntése irányadó.

A jelen részvételi szabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében az rtl.hu adatvédelmi elvei és gyakorlata, felhasználási feltételei, valamint a cookie szabályzata az irányadók, amelyeket a résztvevő a nyereményjátékban való részvétellel, a www.rtl.hu/comet honlapon való regisztrálással automatikusan elfogad. Az rtl.hu adatvédelmi elvei és gyakorlata, felhasználási feltételei, valamint cookie szabályzata az alábbi internet címen érhetők el: www.rtl.hu/felhasznalas.


9. Adatvédelem

a. rtl.hu/comet adatvédelem

A résztvevő a nyereményjátékban való részvételével és adatai megküldésével engedélyezi, hogy a nyereményjáték szervezése és eredményes lebonyolítása céljából a Szervezők személyes adatait a jogszabályoknak, így különösen az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (továbbiakban: Infotörvény) megfelelően kezeljék. Az adatkezelés jogalapja a résztvevő hozzájárulása.

A résztvevő a nyereményjátékban való részvételével és adatai megküldésével kijelenti, hogy a nyereményjáték feltételeit megismerte, azokat elfogadta, a nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelés célját megértette és minderre tekintettel, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy

az általa a nyereményjáték kapcsán megadott személyes adatokat a Szervezők a 2011. évi CXII. törvény5.§ (1) bekezdése a) pontja alapján a nyereményjáték lebonyolítása céljából a jelentkezést követő naptól számított 5 évig megőrizzék és kezeljék.

A nyereményjátékban való részvétel önkéntes. A Szervezők minden személyes adatot, amelyhez a felhasználás során jutnak hozzá, a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően bizalmasan kezelnek, azt harmadik személyeknek nem adják át, azokat harmadik személyek nem ismerhetik meg, az adatokat hozzáférhetővé nem teszik, adatfeldolgozót nem vesznek igénybe, az adatkezelés szabályaiknak mindenben eleget tesznek. A résztvevő hozzájárul, hogy személyes adatait az adatkezelők alkalmazásában álló személyek is megismerhessék.

A nyereményjátékban való részvétel az adatkezeléshez és az adatok tárolásához történő hozzájárulásnak minősül.

A nyereményjátékban résztvevők minden további feltétel nélkül beleegyeznek abba, hogy a regisztráció során megadott adatai (e-mail cím) a Szervezők adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervezők – a résztvevő esetleges tiltási nyilatkozata kézhezvételéig – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül saját marketing tevékenysége valamint célzott reklámkiszolgálás céljából felhasználhassák. Az adatszolgáltatás önkéntes.

A résztvevő személyes adatai kezelésével összefüggésben tájékoztatást kérhet a Szervezőktől. A résztvevő által kért tájékoztatásnak a Szervezők kötelesek a legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül eleget tenni, illetve a tájékoztatást írásban megadni. A tájékoztatását a Szervezők csak a jogszabályban meghatározott esetekben tagadhatják meg. A személyes adatok helyesbítését, törlését, zárolását a Szervezőkhöz eljuttatott nyilatkozatával bármikor kezdeményezheti. A nyilatkozat megküldhető elektronikus úton a help@rtlmost.hu e-mail címre vagy postai úton a Szervezők székhelyére (1222 Budapest, Nagytétényi út 29.). A személyes adatok törlése, zárolása, helyesbítése a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül történik meg. Amennyiben az adatkezelés jogszerűségét kifogásolja, tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve a bírósághoz fordulhat.

Adatkezelés engedélyszáma: NAIH-63033/2013.

Az a résztvevő, aki nem kívánja, hogy a jövőben további névre szóló kereskedelmi ajánlattal megkeressék, adatai törlését a nyilvántartásból írásban kérheti a következő címen: Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1222 Budapest, Nagytétényi út 29.). Az adatkezelés jogalapja a résztvevő engedélye. A résztvevőt az adatkezeléssel kapcsolatos jogok az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint illetik meg.

b. RTL24 applikáció adatvédelem

A felhasználó/résztvevő a szavazásban való részvétellel vagy a FACEBOOK-profillal vagy az RTL MOST PROFIL-al történő belépéssel engedélyezi és önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az RTL, valamint TNM a szavazás szervezése és eredményes lebonyolítása céljából a személyes adatait a jogszabályoknak megfelelően kezelje.

A Résztvevő kijelenti /Facebook-profil illetve RTL MOST PROFIL-belépéssel elismeri, hogy a szavazás feltételeit megismerte, azokat elfogadta, a szavazáshoz kapcsolódó adatkezelés célját megértette és minderre tekintettel, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat a RTL valamint TNM a szavazások lebonyolítása érdekében nyilvántartsa, kezelje és feldolgozza, azt 3. személy részére továbbítsa, illetve adatfeldolgozóval feldolgoztassa.

A Facebook-profillal történt regisztráció során megadott profilkép felhasználására adott engedéllyel résztvevő tudomásul vette, hogy képmásának az applikációhoz/alkalmazáshoz kapcsolódóan történő felhasználásáért ellenszolgáltatásra nem jogosult. Résztvevő továbbá tudomásul veszi azt is, hogy sem az RTL, sem pedig a TNM nem köteles a képmása megjelenítésére.

A Résztvevő az RTL-től, valamint TNM-től bármikor tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, és kérheti azok helyesbítését. Abban az esetben, ha a Résztvevő adatai jövőbeli felhasználáshoz mégsem kíván hozzájárulni, így különösen, ha nem kívánja, hogy a jövőben további névre szóló kereskedelmi ajánlattal megkeressék, nevének és lakcímének megadásával írásban bármikor korlátozás nélkül és ingyenesen kérheti adatai törlését a nyilvántartásból az RTL, valamint TNM az alábbi címen vagy elérhetőségen: Bp. XXII. Nagytétényi u. 29. sz. email: help@rtlmost.hu

Az adatbázis harmadik félnek nem kerül átadásra.

Az RTL a hatályos szabályozással összhangban, ezen adatokat mindaddig kezeli, amíg az adatkezelési cél fennáll, illetve amíg a Résztvevő a hozzájárulását vissza nem vonja.

A TNM a hatályos szabályozással összhangban, ezen adatokat mindaddig kezeli, amíg az adatkezelési cél fennáll, illetve amíg a Résztvevő a hozzájárulását vissza nem vonja.

TNM adatkezelési szabályzata az alábbi internetes linken érhető el:

http://www.telekomnewmedia.hu/doc/adatvedelmi_tajekoztato.pdf

TNM adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH – 68471/2013 V. Felelősség kizárása

A szolgáltatás időtartamán kívül beérkezett szavazatokért az RTL és a TNM semmilyen felelősséget nem vállalnak. A jelen szabályzatban foglalt feltételeknek meg nem felelő szavazatok érvénytelenek, és azok a szavazásból kizárásra kerülnek, részt nem vehetnek,

Az RTL és a TNM a nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával, illetve a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti.

 

A változtatás jogát fenntartjuk.

 

Budapest, 2017. október 25.

Magyar RTL Televízió Zrt., Telekom New Média Zrt.

Szervezők

támogatók

Hell XIXO LG BB Douglas Sierra Schwarzkopf FIRST Craft Beer Kft.
18
A tartalom megtekintése csak 18 éven felüliek számára engedélyezett! Figyelem! Ez a médiatartalom kiskorúakra káros elemeket is tartalmaz.
!

Figyelem, a következő videó a nyugalom megzavarására alkalmas képsorokat és hanghatásokat tartalmazhat!

Megnézem
Nem nekem való