Közönségszavazás és nyereményjáték

Szabályzat

A nyereményjátékban való részvétel a hivatalos részvételi szabályzat automatikus tudomásulvételét és elfogadását jelenti.
1. A nyereményjáték szervezője
A COMET 2016 közönségszavazás és nyereményjáték (a továbbiakban: „nyereményjáték”) szervezője a Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1222 Budapest, Nagytétényi út 29.), a továbbiakban: “Szervező”).
2. A nyereményjátékban résztvevő személyek
A nyereményjátékra jelentkezhet minden, Magyarországon tartósan letelepedett 18. életévét betöltött természetes személy, aki elfogadja a jelen nyereményjáték részvételi szabályzatát (a továbbiakban: Részvételi Szabályzat), valamint a www.rtl.hu/comet honlap felhasználási feltételeit, adatvédelmi elveit és gyakorlatát és cookie szabályzatát (Honlapok felhasználási feltételeiről, adatvédelmi elveiről és gyakorlatáról, valamint a cookie szabályzásról bővebb információ a következő URL-en érhető el: http://rtl.hu/felhasznalas)
A résztvevők a nyereményjátékban való részvétellel minden külön nyilatkozat nélkül elfogadják a jelen részvételi szabályzatot, valamint az rtl.hu/comet honlap felhasználási feltételeit, adatvédelmi elveit és gyakorlatát és cookie szabályzatát.
A nyereményjátékban nem vehetnek részt:
  • a Szervező valamint nyereményfelajánló partner(ek) vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói;
  • a Szervező megbízásából a nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek, a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott, közeli hozzátartozói;
  • akit a Szervező a nyereményjáték során a jelen Részvételi Szabályzat és/vagy a felhasználási feltételek megsértése miatt kizárt.
3. A nyereményjáték időtartama
A nyereményjáték 2016. szeptember 15. napján 11:00 órakor kezdődik és 2016. november 23-án 24:00 óráig tart. A nyereményjáték időtartama előtt vagy után beérkező szavazatok nem jogosítanak a nyereményjátékban való részvételre. Az eredményhirdetésre előreláthatólag 2016. november 24. napján kerül sor a nyereményjáték aloldalán.
4. A nyereményjáték menete
A résztvevőnek az rtl.hu/comet/szavazas internetes oldalon szavazatot kell leadnia a Comet 2016 jelöltjeire, továbbá meg kell adnia az azonosításhoz szükséges adatait (név, születési idő, telefonszám és e-mail cím). Ezt követően lesz jogosult arra, hogy a nyereményjáték lezárultát követő nyereménysoroláson részt vegyen.

Érvényes szavazólapnak tekinthető, ha a játékos minden kategóriában kiválasztott egy jelöltet és kitöltötte az űrlapon található kötelező mezőket.

Egy email címről naponta egy alkalommal adható le szavazat.

A sikeres szavazás, valamint a nyereményjátékban való részvétel feltétele minden, a szavazás során kért adat, információ hiánytalan megadása. A résztvevők által megadott email címek, adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), és az ebből adódó problémákért (email kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért) a Szervező felelősséget nem vállal. A Szervezőt tehát nem terheli semmilyen felelősség, ha a résztvevő szándékos, vagy gondatlan magatartásából eredően helytelen adatot, vagy más személy azonosítására alkalmas adatot adott meg.
5. Nyeremény
Azok között a résztvevők között, akik a nyereményjáték időtartama alatt érvényes szavazatot adnak le az rtl.hu/comet/szavazas oldalon megtalálható űrlap hiánytalan és pontos kitöltésével, a Szervező az alábbi nyereményeket sorsolja ki:
10 db páros belépő a 2016. november 25-én tartandó COMET 2016 díjátadóra.

A nyereményjáték kisorsolt nyerteseit a Szervező telefonon kiértesíti a nyeremény átvételének feltételeiről. A nyertes hiteles és teljes körű azonosítását követően a Szervező a COMET 2016 díjátadó rendezvény helyszínén adja át a nyereményt a nyertesnek.

A nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók.

A nyereményhez kapcsolódó valamennyi közterhet a Szervező fizeti meg.

A nyereményjátékban való részvétellel, a nyeremény átvételével kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a nyertest terhelik.
6. Nyertes definiálása
  • Nyertesnek ismeri el a Szervező azt a résztvevőt, aki a fent meghatározott honlapon sikeresen szavazatot ad le,
  • a Szervező által kijelölt háromtagú sorsolási bizottság előtt tartott sorsoláson az e-mail címe kisorsolásra kerül
  • valamint a Szervező által, a nyeremény kiértesítéséről szóló, a regisztráció során megadott e-mail címre kiküldött e-mailben szereplő telefonszámon felveszi a Szervezővel a kapcsolatot és megfelelően azonosítja magát.
7. Nyertes kiértesítése
A nyereményjáték kisorsolt nyertesét a Szervező a szavazás során megadott telefonszámon kiértesíti a nyeremény tárgyáról, illetve a nyeremény átvételének feltételeiről. Amennyiben a nyertes a COMET 2016 díjátadó rendezvény helyszínén nem veszi át a nyereményt, úgy a nyertes elveszíti jogosultságát a nyeremény átvételére.
8. Egyéb
A Szervező nem vállal felelősséget a szavazáson résztvevő személy által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért, mely a nyereményjátékban való részvétel kizárását is eredményezheti.
A Szervező jogosult kizárni a nyereményjátékból azt a résztvevőt, aki a nyereményjátékban tisztességtelen módon, a jelen részvételi szabályzatban, illetve a honlapokra vonatkozó felhasználási feltételekben foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.

A Szervező kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a nyereményjáték során, a regisztráció esetleges hibáiból, hiányosságaiból, a nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve a Szervező által szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, a résztvevőnél felmerülő károkért való felelősséget.

A résztvevők elfogadják, hogy a jelen részvételi szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket vagy magát a nyereményjátékot kiegészítse vagy módosítsa. A Szervező jogosult a nyereményjátékot bármikor visszavonni. A Szervező a nyereményjátékkal kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását az rtl.hu/comet weboldalon teszi nyilvánossá.

A nyereményjáték hivatalos internet címe: www.rtl.hu/comet, amely a játék meghirdetett időtartama alatt üzemel.

Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó.

A jelen részvételi szabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében az rtl.hu adatvédelmi elvei és gyakorlata, felhasználási feltételei, valamint a cookie szabályzata az irányadók, amelyeket a résztvevő a nyereményjátékban való részvétellel, a www.rtl.hu/comet honlapon való regisztrálással automatikusan elfogad. Az rtl.hu adatvédelmi elvei és gyakorlata, felhasználási feltételei, valamint cookie szabályzata az alábbi internet címen érhetők el: www.rtl.hu/felhasznalas.
9. Adatvédelem
A résztvevő a nyereményjátékban való részvételével és adatai megküldésével engedélyezi, hogy a nyereményjáték szervezése és eredményes lebonyolítása céljából a Szervező személyes adatait a jogszabályoknak, így különösen az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (továbbiakban: Infotörvény) megfelelően kezelje. Az adatkezelés jogalapja a résztvevő hozzájárulása.

A résztvevő a nyereményjátékban való részvételével és adatai megküldésével kijelenti, hogy a nyereményjáték feltételeit megismerte, azokat elfogadta, a nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelés célját megértette és minderre tekintettel, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy
  • az általa a nyereményjáték kapcsán megadott személyes adatokat a Szervező a 2011. évi CXII. törvény5.§ (1) bekezdése a) pontja alapján a nyereményjáték lebonyolítása céljából a jelentkezést követő naptól számított 5 évig megőrizze és kezelje.

A nyereményjátékban való részvétel önkéntes. A Szervező minden személyes adatot, amelyhez a felhasználás során jut hozzá, a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően bizalmasan kezel, azt harmadik személyeknek nem adja át, azokat harmadik személyek nem ismerhetik meg, az adatokat hozzáférhetővé nem teszi, adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az adatkezelés szabályainak mindenben eleget tesznek. A résztvevő hozzájárul, hogy személyes adatait az adatkezelő alkalmazásában álló személyek is megismerhessék.

A nyereményjátékban való részvétel az adatkezeléshez és az adatok tárolásához történő hozzájárulásnak minősül.

A nyereményjátékban résztvevők minden további feltétel nélkül beleegyeznek abba, hogy a regisztráció során megadott adatai (e-mail cím) a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező – a résztvevő esetleges tiltási nyilatkozata kézhezvételéig – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül saját marketing tevékenysége valamint célzott reklámkiszolgálás céljából felhasználhassa. Az adatszolgáltatás önkéntes.

A résztvevő személyes adatai kezelésével összefüggésben tájékoztatást kérhet a Szervezőtől. A résztvevő által kért tájékoztatásnak a Szervező köteles a legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül eleget tenni, illetve a tájékoztatást írásban megadni. A tájékoztatását a Szervező csak a jogszabályban meghatározott esetekben tagadhatja meg. A személyes adatok helyesbítését, törlését, zárolását a Szervezőhöz eljuttatott nyilatkozatával bármikor kezdeményezheti. A nyilatkozat megküldhető elektronikus úton a help@rtlmost.hu e-mail címre vagy postai úton a Szervező székhelyére (1222 Budapest, Nagytétényi út 29.). A személyes adatok törlése, zárolása, helyesbítése a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül történik meg. Amennyiben az adatkezelés jogszerűségét kifogásolja, tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve a bírósághoz fordulhat.

Adatkezelés engedélyszáma: NAIH-105697/2016

Az a résztvevő, aki nem kívánja, hogy a jövőben további névre szóló kereskedelmi ajánlattal megkeressék, adatai törlését a nyilvántartásból írásban kérheti a következő címen: Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1222 Budapest, Nagytétényi út 29.). Az adatkezelés jogalapja a résztvevő engedélye. A résztvevőt az adatkezeléssel kapcsolatos jogok az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint illetik meg.
A változtatás jogát fenntartjuk.

Budapest, 2016. szeptember 15.

Magyar RTL Televízió Zrt.
Szervez
18
A tartalom megtekintése csak 18 éven felüliek számára engedélyezett! Figyelem! Ez a médiatartalom kiskorúakra káros elemeket is tartalmaz.
!

Figyelem, a következő videó a nyugalom megzavarására alkalmas képsorokat tartalmazhat!

Megnézem
Nem nekem való
!

A tartalom megtekintése csak az X-Faktor Elit Klub tagjai számára engedélyezett!

A tartalom megtekintése csak az X-Faktor Elit Klub tagjai számára engedélyezett!