KERESÉS search-close

Általános Szerződési Feltételek

szerző:
2015.01.01. 00:00
A Magyar RTL Televízió Zrt. RTL Klub elnevezésű, SD formátumú lineáris audiovizuális médiaszolgáltatása terjesztésével kapcsolatos ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (“ÁSZF”)

I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Jelen ÁSZF-ben használt kifejezések a következő jelentésekkel bírnak:

„Egyedi Szerződés”: a Médiaszolgáltató és a Műsorterjesztő között a Csatorna terjesztése tárgyában létrejött egyedi, írásbeli megállapodás, illetőleg a Műsorterjesztő IV. pont szerinti ajánlata és annak Médiaszolgáltató általi visszaigazolása.

„Egyéni előfizető”: természetes személy vagy a 2004. évi XXXIV. tv.-ben meghatározott kis- és középvállalkozások, aki illetve amely gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén kívül veszi igénybe az előfizetői szerződés szerinti szolgáltatást.

„Előfizető”: olyan egyéni vagy üzleti előfizető, aki képes és/vagy jogosult lineáris audiovizuális médiaszolgáltatások vételére a Műsorterjesztővel kötött érvényes megállapodása alapján, függetlenül attól, hogy ténylegesen fogadja-e vagy veszi-e ezen lineáris audiovizuális médiaszolgáltatásokat, illetve fizet-e szolgáltatási díjat a Műsorterjesztőnek.

„Honlap”: a www.rtlklub.hu internetes oldal.

„Kiegészítő médiaszolgáltatások”: a Csatornához kapcsolódó, tartalomszolgáltatást is magában foglaló mindazon szolgáltatás, amelyet műsorterjesztő rendszeren továbbítanak, és amely nem minősül sem médiaszolgáltatásnak, sem elektronikus hírközlési szolgáltatásnak. Kiegészítő médiaszolgáltatásnak minősül a jelen Szerződés keretében az elektronikus műsorkalauz, az eredeti nyelvű hangsáv, a teletext és a felirat.

„Műsor vagy Csatorna”: a jelenleg RTL Klub elnevezésű, országos vételkörzetű, magyar nyelvű, SD formátumú lineáris televíziós médiaszolgáltatás..

“Médiaszolgáltatás”: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 56. és 57. cikkében meghatározott, önálló, üzletszerűen - rendszeresen, nyereség elérése érdekében, gazdasági kockázatvállalás mellett - végzett gazdasági szolgáltatás, amelyért egy médiaszolgáltató szerkesztői felelősséget visel, amelynek elsődleges célja műsorszámoknak tájékoztatás, szórakoztatás vagy oktatás céljából a nyilvánossághoz való eljuttatása valamely elektronikus hírközlő hálózaton keresztül.

„Médiaszolgáltató”: a Csatorna médiaszolgáltatója, a Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1222 Budapest, Nagytétényi út 29.; Cg. 01-10-043422).

„Műsorterjesztés vagy terjesztés”: bármely átviteli rendszerrel megvalósuló elektronikus hírközlési szolgáltatás, amelynek során a Médiaszolgáltató által előállított digitális műsorszolgáltatási jeleket a Médiaszolgáltatótól az Előfizető televíziós vevőkészülékéhez továbbítják, függetlenül az alkalmazott átviteli rendszertől, és technológiától. Műsorterjesztésnek minősül különösen a műsorszórás, a műholddal végzett műsorterjesztés, a hibrid üvegszálas-koaxiális átviteli rendszeren végzett műsorterjesztés, emellett a médiaszolgáltatás Internet Protokoll segítségével történő továbbítása valamely átviteli rendszeren, ha a szolgáltatás jellege, illetve feltételei megegyeznek a műsorterjesztéssel, illetve ez helyettesíti a más módon megvalósított műsorterjesztést. Műsorterjesztésnek minősül az olyan műsorterjesztés is, amelyhez az előfizető külön díj ellenében, vagy más elektronikus hírközlési szolgáltatás díjával csomagban értékesített díj ellenében férhet hozzá. A tíznél kevesebb vevőkészülék csatlakoztatására alkalmas átviteli rendszer segítségével történő jeltovábbítás nem minősül műsorterjesztésnek.

„Műsorterjesztő”: az a személy, amely műsorterjesztési szolgáltatást nyújt - ideértve a digitális műsorszóró hálózat üzemeltetőjét is, ha a műsorterjesztést saját maga végzi - és az NMHH elektronikus hírközlési szolgáltatások nyilvántartásában, mint működő (aktív) műsorterjesztő, illetve műsorelosztó nyilvántartott/bejegyzett, illetve a nyilvántartásba vétele iránti szándékát az NMHH-nak már bejelentette és a Csatorna terjesztése tárgyában a Médiaszolgáltatóval Szerződést köt. Amennyiben az átviteli hálózatot nem a Műsorterjesztő üzemelteti, az Előfizetőnek nyújtott szolgáltatás feltételeit meghatározó, illetve az Előfizetővel szerződést kötő szolgáltató minősül Műsorterjesztőnek.

„Mttv.”: a médiaszolgáltatásokról és tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény.

„NMHH”: a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság.
 
„Szerződés”: az Egyedi Szerződés és jelen ÁSZF együttesen. 

„Üzleti előfizető”: az a vállalkozás (ideértve az egyéni vállalkozót), szervezet, amely gazdasági, üzleti, vagy létesítő okiratában, jogszabályban meghatározott tevékenysége keretében veszi igénybe az elektronikus hírközlési szolgáltatást. Üzleti előfizető többek között, de nem kizárólagosan a

Költségvetési előfizető: olyan szervezet, amely részben, vagy egészben az állam és/vagy annak szervei, intézményei által finanszírozott és közfeladatokat lát el (többek között ideértve az önkormányzatokat, iskolákat, kórházakat, óvodákat, öregek napközi otthonait és a börtönöket), és üzleti előfizetői szerződés alapján veszi igénybe a szolgáltatást.

Közületi előfizető: olyan gazdálkodó szervezet, üzleti egység, vagy más szervezetet (a Költségvetési előfizetőn és a Szállodai előfizetőn kívül) amely televíziós műsor vételét végzi közületi találkozóhelyeken való megtekintés céljából (többek között ideértve a bárokat, vendéglőket, rendezvényeket vagy üzleti helyiségeket) és üzleti előfizetői szerződés alapján veszi igénybe a szolgáltatást.

Szállodai előfizető: olyan gazdálkodó szervezet, amely – üzleti célból, vendéglátó ipari (szállodai) szolgáltatást nyújt (többek között ideértve hoteleket, moteleket, panziókat, és bármilyen más olyan szálláshelyeket, amely nem magánlakás) és üzleti előfizetői szerződés alapján veszi igénybe a szolgáltatást.

“Vételkörzet”: a Csatronára előfizetett vagy az azt is tartalmazó műsorterjesztési szolgáltatásra előfizetett háztartások száma és a Központi Statisztikai Hivatal által meghatározott, egy háztartásban átlagosan élők számának szorzata.

II. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1. A Médiaszolgáltató, mint az Mttv. 78. § (1) bekezdése értelmében kötelezett médiaszolgáltató, jelen ÁSZF-ben teszi közzé a Csatorna terjesztésével kapcsolatban kialakított általános szerződési keretfeltételeit az Mttv. 79. § - ban foglaltaknak megfelelően.

2. A Médiaszolgáltató kötelezi magát arra, hogy amennyiben a jelen ÁSZF-et módosítja, úgy a módosított ÁSZF-et, annak hatályba lépése előtt 30 nappal a Honlapon közzéteszi.

3. A Médiaszolgáltató és a Műsorterjesztő közötti szerződéses viszonyt a jelen ÁSZF, valamint az Egyedi Szerződés együttesen hivatott szabályozni. A jelen ÁSZF és az Egyedi Szerződés közötti bármely ellentmondás esetén az Egyedi Szerződés rendelkezései az irányadóak. A Műsorterjesztőnek a IV/1. pont alapján a terjesztésére vonatkozó ajánlata megküldésével a jelen ÁSZF-et a Műsorterjesztő által megismertnek és elfogadottnak kell tekinteni azzal, hogy az ÁSZF – tekintettel a műsorterjesztés speciális jellegére – az általános szerződéses feltételektől eltérő feltételeket is tartalmazhat, de a kialakult gyakorlatnak megfelelően.

III. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI, A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI

1. A Médiaszolgáltató a jelen ÁSZF-ben és a Szerződésben meghatározott feltételek szerint nem kizárólagos jogot enged a Műsorterjesztőnek a Csatorna vételére és egyidejű, változatlan, teljes adásidőben történő terjesztésére az Előfizetők részére, azok televíziós vevőkészülékeihez, a Műsorterjesztő azon programcsomagjában, amely az Mttv. szerint a továbbítási kötelezettség alá eső közszolgálati médiaszolgáltatásokra kialakított programcsomag és/vagy az azutáni legolcsóbb, illetve legkisebb összegű előfizetői díjú és a fenti  programcsomag után legnagyobb lefedettséggel rendelkező programcsomag. Ha Műsorterjesztőnél nincs ilyen elkülönített csomag kialakítására vonatkozó kötelezettség, akkor a Műsorterjesztő a Csatornát a legnagyobb lefedettséggel rendelkező és legolcsóbb programcsomagban terjesztheti. Műsorterjesztő a Csatornát Magyarország területén, a Szerződésben meghatározott időtartam alatt terjesztheti.
 
Félreértések elkerülése végett rögzítésre kerül, hogy a jelen ÁSZF és az Egyedi Szerződés nem jogosítja fel a Műsorterjesztőt a Csatorna nem-lineáris, emelt szintű technikai minőségű vagy olyan terjesztésére, amelynek végpontja nem az Előfizető televíziós vevőkészüléke vagy amely lineáris médiaszolgáltatásnak nem tekinthető szolgáltatások terjesztésére irányul.

2. Műsorterjesztő az alábbi módokon juthat a Csatorna műsorjeléhez:
 
- a digitális földfelszíni televíziós platformról való vétellel;
- ingyenesen elviheti a jelszolgáltató központból (BIX);
- közvetlenül az arra jogosított kábelszolgáltatókkal, műszaki szolgáltatókkal kötött megállapodás alapján a kábelszolgáltatóktól, műszaki szolgáltatóktól származtatva.

3. A Csatorna műsorjelének vétele, valamint erre alkalmas vevőberendezés beszerzése, illetve üzemeltetése a Műsorterjesztő kötelessége és költsége.

4. A Médiaszolgáltató a műsorszétosztás módját és technikai megoldását, paramétereit – a bevezetést legalább 30 nappal megelőző írásbeli értesítés mellett – egyoldalúan jogosult módosítani.

5. A Médiaszolgáltató biztosítja, hogy az általa előállított és szétosztott jelek minősége valamennyi jogszabályban, szabványban és a jelen ÁSZF-ben meghatározott követelményeknek megfelelnek, ugyanakkor a jelátadás műszaki, technikai megfelelőssége, minősége tekintetében a Médiaszolgáltató kizárja a felelősségét és a jel valamint a jelátadás minősége miatt a Műsorterjesztő nem léphet fel semminemű igénnyel vagy követeléssel, etekintetben a Médiaszolgáltató a felelősségét kizárja.

6. Műsorterjesztő tudomásul veszi, hogy a Csatorna Médiaszolgáltató által sugárzott műsorjele – a berendezések karbantartásából vagy más egyéb okból eredően – megszakadhat. Ennek következtében a Műsorterjesztő az esetleges műsorkimaradások miatt nem léphet fel semminemű igénnyel vagy követeléssel Médiaszolgáltatóval szemben.

7. A Médiaszolgáltató és a Műsorterjesztő az adásidő teljes időtartama alatt elérhető műszaki ügyeletet biztosítanak a következő telefonszámon: 06-1-382-8585

8. A Médiaszolgáltató kizárólagos jogosultsága a Műsor tartalmi meghatározása, valamint elő- és összeállítása, szerkesztése és az egyes műsorszámok tárgynapon belüli elosztása, elhelyezése.

9. A Műsorterjesztő jogosult és köteles az Előfizetők televíziós vevőkészülékéhez a Csatorna jelének és a kapcsolódó Kiegészítő médiaszolgáltatásoknak egyidejű változatlan továbbítására. A Műsorterjesztő kizárólag a Szerződésben meghatározott átviteli rendszeren és technológiával és az ott megjelölt Vételkörzetben terjesztheti a Csatornát.

A Csatorna jelének az Előfizetők televíziós vevőkészülékéhez történő továbbítása (ide értve az Előfizetőknek a vételhez esetleg szükséges berendezések biztosítását is) a Műsorterjesztő kötelezettsége, kockázata, felelőssége és költsége.

A Műsorterjesztő köteles egyidejűleg, változatlanul – ideértve valamennyi cím, logó és felirat, továbbá a kiegészítő médiaszolgáltatások terjesztését is -, minden korlátozástól mentesen, önálló, külön csatornán terjeszteni a Csatornát az Előfizetők részére és nem jogosult – többek között – a Csatorna (át)szerkesztésére, bővítésére, rövidítésére, módosítására, megszakítására, rögzítésére, többszörözésére, tárolására stb., kivéve, ha az Egyedi Szerződés ettől eltérően rendelkezik. Műsorterjesztő köteles biztosítani, hogy az Előfizetők televíziós vevőkészülékén a Csatorna változatlan formában és tartalommal jelenjen meg, azaz Műsorterjesztő nem jogosult a Műsorba, műsorjelekbe kereskedelmi közleményt vagy bármely egyéb műsort, műsorelemet illeszteni, továbbá nem jogosult egyéb módon sem megváltoztatni a Csatorna tartalmát és/vagy formai megjelenését a képernyőn, vagy a műsorjelbe bármilyen más módon beavatkozni, kivéve, ha jogszabály ettől eltérően rendelkezik. E rendelkezés értelemszerűen kiterjed a Csatorna műsoridőn felüli adásidejére is, amelyben a Médiaszolgáltató promóciós anyagokat, saját, illetőleg a Médiaszolgáltató vagy vállalatcsoportja által működtetett csatornákra vonatkozó promóciós anyagokat, illetve magát, saját, vagy más televíziós csatornákat bemutató, népszerűsítő műsort, teszt jeleket, kiegészítő médiaszolgáltatásokat sugároz.

10. A Médiaszolgáltató minden tőle telhetőt megtesz a Csatorna esetleges illegális, engedély nélküli terjesztése ellen. Mindazonáltal Műsorterjesztő tudomásul veszi, hogy szabálytalan vételezés, engedély nélküli terjesztés előfordulhat, továbbá azt is, hogy a Csatorna az Antenna Hungária Zrt. által működtett digitális földfelszíni televíziós platformon szabadon fogható, kódolatlan adásként elérhető. Műsorterjesztő ezt kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy ezen tény nem tekinthető a Médiaszolgáltató részéről jelen Szerződés megszegésének.

11. Műsorterjesztő a Médiaszolgáltató által szolgáltatott Műsor terjesztéséért az Előfizetők felé külön díjat nem számíthat fel, azt a Műsorterjesztő önálló televíziós csatornaként, televíziós műsorként nem értékesítheti, azt csak a III/1. pontban meghatározott programcsomagban terjesztheti az Előfizetők felé és biztosítani köteles, hogy Előfizetői is ennek megfelelően járjanak el.

12. A Műsorterjesztő önálló, külön csatornát biztosít a Műsor elosztására. E csatornán más televíziós műsort, műsorszámot (különösen reklámot) csak a Médiaszolgáltató előzetes írásbeli engedélyével oszthat el.

13. A Műsorterjesztő saját költségén köteles a saját érdekkörében esetlegesen felmerülő műszaki-, technikai hibák észlelésére és lehető legrövidebb időn belül történő elhárítására. 

14. A Csatorna terjesztése a Műsorterjesztő felelőssége, kockázata és költsége, és a Műsorterjesztő tartozik felelősséggel a mindenkori jogszabályok és a jelen Szerződés rendelkezéseinek betartásáért. A Médiaszolgáltató kizárja a felelősségét a műsorterjesztéssel és Előfizetőkkel kapcsolatban.

15. Amennyiben a Műsorterjesztő a jelen Szerződéssel érintett fejállomások vagy azok valamelyikének tulajdonjogát, üzemeltetési jogát, bérleti jogát vagy használati jogát át kívánja ruházni (akár ingyenesen, akár ellenérték fejében) harmadik személyre, vagy azokra bármely más módon harmadik személyek részére használati jogot kíván engedni, úgy köteles azt írásban - legkésőbb a vonatkozó megállapodás megkötését követő 30 (harminc) napon belül - bejelenteni a Médiaszolgáltató részére, mely esetben a Szerződés az adott fejállomás tekintetében megszűnik. Amennyiben Műsorterjesztő nem tesz eleget az előzőek szerinti bejelentési kötelezettségének, akkor - minden egyes bejelentés elmulasztásakor - a Médiaszolgáltató, a Műsorterjesztő által a mulasztást közvetlenül megelőző kettő negyedévben a Médiaszolgáltató részére megfizetendő – a jelen Megállapodás rendelkezései szerint kalkulált – összesített díjnak (függetlenül attól, hogy az ténylegesen elszámolásra vagy megfizetésre került volna) az 1/6-ával (egyhatodával) megegyező összegű kötbérre jogosult. A Médiaszolgáltató a kötbér összegéről számlát állít ki, amelynek kézhezvételét követő 5 (öt) napon belül köteles a Műsorterjesztő a kötbért a Médiaszolgáltató részére megfizetni.

16. Amennyiben a Műsorterjesztőnél új fejállomások kerülnek létesítésre (megvételre, bérlésre, üzemeltetésre, használatba vételre vagy más módon), úgy ezen új rendszer(ek)en a Csatorna a jelen Szerződés feltételeivel azonos módon terjesztendő.


IV. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁS

1. A Médiaszolgáltató a Műsorterjesztő tisztességes és ésszerű, a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelő írásbeli ajánlatára, amennyiben az ajánlat megfelel az Mttv-ben, az egyéb jogszabályokban és a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételeknek, a Műsorterjesztővel írásban megköti az Egyedi Szerződést, illetőleg a Műsorterjesztő ajánlatára vonatkozó engedélyét kiadja, mellyel a Felek között a Szerződés létrejön.

2. A Műsorterjesztő ajánlatának az alábbiakat kell tartalmaznia:

- Műsorterjesztő neve, cégjegyzékszáma, nyilvántartási száma, adószáma, bankszámlaszáma;
- Műsorterjesztés módja;
- Vételkörzet meghatározása;
- előfizetői csomag meghatározása;
- Előfizetők száma;
- fejállomás megnevezése;
- Műsorterjesztő nyilatkozata, amely szerint rendelkezik a Műsorterjesztéshez szükséges valamennyi hatósági és egyéb engedéllyel, a jogszabályban előírt bejelentési, közzétételi kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett/eleget tesz, illetve a nyilvántartásba vétele iránti szándékát az NMHH-nak már bejelentette; műsorterjesztési tevékenysége a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak maradéktalanul megfelel; az általa üzemeltetett műsorterjesztő rendszer alkalmas a Műsor terjesztésére, oly módon, hogy az valamennyi vonatkozó jogszabálynak, szabványnak és a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően, magas színvonalon teszi lehetővé a Műsor Előfizetőkhöz történő eljuttatását;
- annak a kábelszövetségnek a megnevezése, amelynek a Műsorterjesztő a tagja, illetve ha egyik szövetségnek sem tagja, akkor ennek közlése.

Abban az esetben, ha a kérelem nem tartalmazza a fenti adatokat, információkat, nyilatkozatokat, akkor Médiaszolgáltató jogosult a Műsorterjesztőt hiánypótlásra felhívni, amelynek a Műsorterjesztő köteles eleget tenni.

3. A Műsorterjesztő a fentiek szerinti ajánlatát a Médiaszolgáltató által kijelölt kapcsolattartó részére köteles írásos formában eljuttatni. A Felek egyöntetűen elfogadják, hogy az elektronikus levelezés (e-mail), valamint a telefax formája megfelel hivatalos kommunikációnak ajánlat, illetve visszaigazolás esetén.

 Kijelölt kapcsolattartó:
 Név:
 Cím:
 Fax:
 Email:

4. A Médiaszolgáltató a Műsorterjesztő jelen ÁSZF szerint adott ajánlatát annak kézhezvételét követő 30 napon belül visszaigazolja, amennyiben az ajánlat megfelel az Mttv-ben, az egyéb jogszabályokban és a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételeknek.

5. A Médiaszolgáltató jogosult a Műsorterjesztő ajánlatát visszautasítani, amennyiben az ajánlatban foglaltak teljesítése objektív műszaki vagy gazdasági okok alapján lehetetlen, és e feltételek tekintetében a szerződéskötésre irányuló eljárásban a felek nem tudnak megegyezni.

6. A Műsorterjesztő felelőssége az NMHH-nál a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a Műsor terjesztésének bejelentése.

V. A MÉDIASZOLGÁLTATÓ DÍJKÉPZÉSI POLITIKÁJÁNAK ALAPELVEI, A DÍJAZÁS IDŐSZAKA, A DÍJFIZETÉS MÓDJA ÉS IDEJE

1. A Médiaszolgáltató a Csatorna terjesztésére vonatkozó, a jelen ÁSZF-ben és az Egyedi Szerződésben meghatározott terjedelmű jog biztosítása ellenében bizonyos jogcímeken díjakra jogosult. A Médiaszolgáltató a programdíjra való jogosultságát - az Mttv. 206. § (3a) és 207. §. (6) bekezdéseire tekintettel is - a jelen ÁSZF kiadásának időpontjában a Műsorterjesztők felé a Csatorna vonatkozásában nem érvényesíti, de ez nem jelenti azt, hogy ezen jogáról lemondana, vagy az bármilyen módon egyebekben korlátozható lenne és fenntartja magának a jogot arra, hogy programdíj iránti díjigényét is bármikor érvényesítse. Amennyiben a Médiaszolgáltató akként dönt, hogy a díjigényét a Műsorterjesztőkkel szemben érvényesíti, úgy jelen ÁSZF-et megfelelően módosítja és az azzal kapcsolatos díjképzési politikájának alapelveit, módszerét közzéteszi.

2. Amennyiben a Médiaszolgáltató a díjigényét érvényesíti, úgy minden tárgyhónapot követő 15. napig (amennyiben tárgyhónapot követő hónap 15-e nem munkanap, akkor az azt követő első munkanapon) a V/4. pont alapján megküldött előfizetői jelentés alapján számlát bocsát ki, 15 napos fizetési határidővel a Csatorna felhasználásáért a Műsorterjesztő részére.

A számla alapja a tárgyhónap első napján fennálló előfizetői létszám plusz a tárgyhónap utolsó napján fennálló előfizetői létszám osztva kettővel.

A 2007. évi CXXVII. törvény 58. §. paragrafusa alapján a felek határozott időre szóló elszámolásban állapodnak meg, a fizetési határidőt tekintik a teljesítés időpontjának.

A Műsorterjesztő a díjat a számla esedékességekor átutalással köteles a Médiaszolgáltatónak megfizetni.

3. A Műsorterjesztő 15 napot meghaladó fizetési késedelme esetén, ha tartozását az arra vonatkozó fizetési felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül sem rendezi, a Médiaszolgáltató egyoldalúan külön felhívás nélkül jogosult a Csatorna terjesztésére a Szerződéssel megadott engedélyt felfüggeszteni a tartozás kiegyenlítését követő munkanap 24. óráig. A felfüggesztés időszaka alatt a Műsorterjesztő nem jogosult a Csatorna terjesztésére. A felfüggesztés idejére a Médiaszolgáltatót napi kötbér illeti meg, melynek összege megegyezik a felfüggesztést megelőző hónapban kiszámlázott díj 1/30-ad részével. A felfüggesztés nem korlátozza a Médiaszolgáltató Szerződés felmondására vonatkozó jogosultságát.

4. A Műsorterjesztő – függetlenül attól, hogy a Médiaszolgáltató a díjigényét érvényesíti-e vagy sem - köteles minden tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig az Előfizetőkre vonatkozó adatokra (különös tekintettel az Előfizetők számára, programcsomagokra lebontva) vonatkozó jelentését a Médiaszolgáltatónak megküldeni, egyes Előfizető típusokra lebontva (Egyéni, Költségvetési, Közületi, Szállodai) Amennyiben a Műsorterjesztő a meghatározott határidőn belül nem küldi meg az előzőekben részletezettek szerint az Előfizetőire vonatkozó jelentését és a díjfizetésre kötelezett, úgy a Műsorterjesztő hozzájárul, hogy a Médiaszolgáltató a számlát a megelőző időszak előfizetői jelentés adatai alapján állítsa ki, fenntartva az esetleges többlet felhasználási díj iránti igényét. Amennyiben Műsorterjesztő, Médiaszolgáltató erre vonatkozó figyelemfelhívásának ellenére, egynél több alkalommal elmulasztja az adatszolgáltatási kötelezettségét, tudomásul veszi és elismeri, hogy a jelentés elmaradásából, illetve késedelméből eredő jogkövetkezményeket kizárólag a Műsorterjesztő viseli. A pótlólag, vagy utólag megküldött előfizetői jelentésből származó korrekciót a Médiaszolgáltató a pótjelentés kézhezvételét követő bármelyik számlájában - a számlán külön szerepeltetve a korrekciós adatokat - beszámítja, illetve érvényesíti.

5. A Műsorterjesztő köteles gondoskodni a jogszabályban előírt közös jogkezelők felé fennálló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséről, adatszolgáltatás teljesítéséről és az Szjt. szerinti engedélyek beszerzéséről, így különösen az ARTISJUS Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület felé fennálló szerzői jogdíj fizetési kötelezettségéről. A Médiaszolgáltató ezzel kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállal.

6. A Műsorterjesztő köteles az Előfizetőkkel kapcsolatos adatokat naprakész módon, pontosan és hitelesen nyilvántartani, és lehetővé tenni, hogy ezen adatokat (különösen az Előfizetői létszámot) Médiaszolgáltató megfelelő módon, a Műsorterjesztő szokásos munkaidejében betekintés útján ellenőrizhesse az Egyedi Szerződés időtartama alatt és annak lejáratát követő 6 hónapon belül.

7. A Médiaszolgáltató jogosult és köteles ellenőrzési szándékáról a Műsorterjesztőt legalább 15 munkanappal korábban írásban értesíteni és az ellenőrzést saját költségén oly módon elvégezni, hogy az a céljának megvalósulásán túl a Műsorterjesztő jogos gazdasági érdekeit, üzemvitelét, valamint az Előfizetők adatainak biztonságát ne sértse vagy veszélyeztesse. Az ellenőrzés eredményéről jegyzőkönyv készül, amelynek megállapításai mind a Médiaszolgáltatóra, mind a Műsorterjesztőre nézve kötelezőek. Amennyiben az ellenőrzés során az adott időszakra jelentett és tényleges előfizetői létszám között eltérés mutatkozik, a Médiaszolgáltatónak joga van az előfizetői létszámkülönbségre jutó előfizetői díjat és a mindenkor érvényes, a Polgári Törvénykönyvben meghatározott kamat szerinti késedelmi kamatot a Műsorterjesztővel megfizettetni. Amennyiben az ellenőrzés során az adott időszakra jelentett és tényleges előfizetői létszám között 5%-nál nagyobb eltérés mutatkozik, Médiaszolgáltató az ellenőrzés indokolt és igazolt költségeit a Műsorterjesztőre átterhelheti és jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

A fentiek vonatkozásában a Felek a jóhiszeműség és tisztesség alapelveinek figyelembevételével a legmesszebbmenőkig együttműködni kötelesek, továbbá kötelesek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint más kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseit és céljait betartani.

VI. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK, MEGSZŰNÉSÉNEK ESETEI ÉS FELTÉTELEI, A SZERZŐDÉSSZEGÉS ÉS ANNAK JOGKÖVETKEZMÉNYEI

1. A Szerződés az Egyedi Szerződésben rögzített időpontban lép hatályba és ha az Egyedi Szerződés másképp nem rendelkezik, határozatlan időtartamra jön létre. A Szerződést csak az Egyedi Szerződésben vagy a lenti VI.3. pontban meghatározott esetekben lehet megszüntetni.

2. A Szerződés módosítására csak írásban, a Felek egyező akaratával és akaratából kerülhet sor.

3.  A Szerződés megszűnik:

3.1 az Egyedi Szerződésben meghatározott határozott időtartam lejártával vagy határozatlan időtartam esetén 30 napos rendes felmondással;
3.2 a Médiaszolgáltató és a Műsorterjesztő közös megegyezésével;
3.3 a Médiaszolgáltató vagy a Műsorterjesztő súlyos szerződésszegése esetében, a sérelmet szenvedő fél azonnali hatályú felmondásával;
3.4 a Szerződés lehetetlenülése esetében, ideértve, ha valamelyik fél bármely okból elveszti, illetve megszünteti a Szerződés teljesítésére vonatkozó jogosultságát, illetve tevékenységét;
3.5 30 napot meghaladó vis maior esetén;
3.6 ha a vonatkozó jogszabályok alapján a Médiaszolgáltató vagy a Műsorterjesztő csődeljárás, felszámolás vagy végelszámolás alá kerül, a másik fél azonnali hatályú felmondásával.

4. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan:

 4.1 A Műsorterjesztő részéről:
a) a Műsorterjesztő – amennyiben fizetési kötlezettsége áll fenn - bármely fizetési kötelezettségével 30 napot meghaladó késedelembe esik és azt az arra vonatkozó fizetési felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül sem rendezi
b) a Műsor terjesztésének elmulasztása a Műsorterjesztőnek felróható okból, amennyiben ennek időtartama az egybefüggő 72 órát vagy egy hónap alatt összesen a 72 óra időtartamot meghaladja;
c) a műsorterjesztéshez előírt bármely engedély, jóváhagyás, hozzájárulás elvesztése;
d) bármely, a Műsorterjesztő létszámjelentési kötelezettségével összefüggő rendelkezés megsértése, amennyiben az két egymást követő jelentéssel kapcsolatban fordul elő;
e) amennyiben az V/6. pont szerinti ellenőrzés során az adott időszakra jelentett és tényleges előfizetői létszám között 5%-nál nagyobb eltérés mutatkozik
f) a Műsor jogellenes vagy nem a jelen Szerződés rendelkezéseinek megfelelő terjesztése.

4.2 A Médiaszolgáltató részéről:
a) a Műsor szolgáltatásának elmulasztása a Médiaszolgáltatónak felróható okból, amennyiben ennek időtartama az egybefüggő 72 órát vagy egy hónap alatt összesen a 72 óra időtartamot meghaladja;

5. A másik fél súlyos szerződésszegése esetén, ha a szerződésszegő fél az okozott sérelmet írásbeli felszólítás ellenére, a megadott ésszerű határidőn belül (15 nap) nem orvosolja, úgy a sérelmet szenvedett fél jogosult a Szerződést írásban, az indok megjelölésével, azonnali hatállyal felmondani. Azonnali hatályú felmondás esetén a Szerződés hatálya a felmondás kézhezvételének napjával szűnik meg.

6. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Szerződés határozott időre jön létre és az a Műsorterjesztőnek felróható okból az Egyedi Szerződésben rögzített határozott időpont előtt megszűnik, úgy Médiaszolgáltató kötbérre jogosult, melynek havi összege a Szerződésből még hátralévő teljes időtartamra vonatkozóan a Műsorterjesztő által a Szerződés megszűnését megelőző hat hónapban fizett díjak átlaga alapján kiszámított havi összeg és amely a megszűnést követő 8 napon belül egyösszegben fizetendő.

7. A Szerződés megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos valamennyi jognyilatkozatot írásban, indoklással ellátva kell megtenni és tértivevényes küldeményként a másik fél részére megküldeni.

8. Megérkezettnek, illetve kézbesítettnek akkor tekintendő bármely a jelen Szerződés alapján tett nyilatkozat:
 személyes kézbesítés esetén, amikor a másik fél aláírásával igazoltan átvette;
 a postai úton történő kézbesítés esetén, amikor a tértivevény tanúsága szerint azt a másik fél átvette, illetőleg amennyiben bármely ok miatt a másik Fél a küldeményt nem veszi át, úgy a postára adás napjától számított 5. munkanapon.
 telefax útján történő kézbesítés esetén, a visszaigazoló szelvény dátumával;
 az elektronikus úton történő kézbesítés esetén, amikor a másik fél számára hozzáférhetővé válik.
A személyes, fax és elektronikus úton megküldött nyilatkozatoknál, ha a kézbesítési dátum 16 óra utáni, vagy munkaszüneti nap, akkor a következő munkanap 11 órai időponttal tekintendő kézbesítettnek.

9. A Műsor terjesztésének a Médiaszolgáltató részéről a fentiek szerinti okok folytán történő beszüntetése miatt a Műsorterjesztő a Médiaszolgáltatóval szemben kár/kártalanítási/költségigényt vagy bármilyen követelést nem terjeszthet elő. Az előfizetői igényekkel szemben a Műsorterjesztő köteles helytállni, a Médiaszolgáltató kizárja ezekkel kapcsolatban a felelősségét.

10. A Műsorterjesztő haladéktalanul köteles a Médiaszolgáltatónak bejelenteni, ha
- a cégadataiban (ide értve a társasági formájában), tulajdonosaiban/tulajdoni szerkezetében irányítási jogokban változás következik be,
- a Vételkörzete változik (csökken vagy bővül), a rendszereladást, rendszerbővítést (vételt),
- a műsorterjesztés módja változik (egyik technológiáról áttér másik technológiára vagy más technológiával is végez műsorterjesztést); 
- ha módosul a programcsomag struktúrája különös tekintettel, ha ez a Csatorna programcsomagban való elhelyezését érinti.
- ha vele szemben felszámolási és/vagy csődeljárás indul, illetve ha elhatározza a jogutód nélküli megszűnését.

VII. KÁRTÉRÍTÉS, VIS MAIOR

1. A felek kötelesek megtéríteni a Ptk. előírásai szerinti minden olyan a másik félnek okozott kárt, amely az Egyedi Szerződésben vagy a jelen ÁSZF-ben meghatározott kötelmek felróható megszegéséből ered.

2. Vis maiornak minősülő adáshiba, illetve műsorelosztás szüneteltetése miatt a felek kártérítési kötelezettséget nem vállalnak. A vis maior olyan természeti- vagy emberi hatás, amelynek következményei a technikai fejlettség adott szintjén nem háríthatók el. Ezek: földrengés, villámcsapás, vihar, árvíz, illetve háború, forradalom, terrorcselekmények, általános sztrájk, hatósági intézkedés, irányadó jogszabályok a Szerződés teljesítését akadályozó, vagy korlátozó lényeges módosulása. A vis maiornak minősülő adáshiba, adáskimaradás időszakára nem jár díj.

VIII. A MÉDIASZOLGÁLTATÓ VÉDJEGYHEZ FŰZŐDŐ JOGOSULTSÁGAI

 A Műsorterjesztő tudomásul veszi, hogy Médiaszolgáltató a Műsorok nevéül is szolgáló védjegyek időbeli, területi, módbeli felhasználásához csak a Szerződés Műsorterjesztő részéről történő maradéktalan teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges, legszűkebb mértékben (pl. EPG, azaz Elektronikus műsorújság) járul hozzá. Amennyiben a védjegy(ek) felhasználásának jogszerűségével  kapcsolatosan a legkisebb kétség, kétely merül fel, a Műsorterjesztő előzetesen köteles a Médiaszolgáltatótól írásbeli álláspontot és engedélyt kérni a felhasználásról, a felhasználáshoz. E rendelkezések megsértése szerződésszegésnek minősül.

IX. VEGYES RENDELKEZÉSEK

1. A Műsorterjesztő nem jogosult a Szerződésből eredő jogait és kötelezettségei, így a műsorterjesztés jogát sem harmadik személyre átruházni, jogok átruházása esetében a Médiaszolgáltató előzetes érdemi tájékoztatása, illetve kötelezettségek átruházása esetében írásbeli hozzájárulása nélkül.

2. A Szerződő Felek a jelen Szerződés tartalmát és valamennyi a saját, illetve a másik fél jogosultságaival, kötelezettségeivel összefüggő tényt, adatot, információt szigorúan bizalmasan, üzleti titokként kötelesek megőrizni és kezelni, azt csak – jogszabályi kötelezettség kivételével – a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulásával hozhatják harmadik személy tudomására vagy nyilvánosságra.

3. Médiaszolgáltató jogosult a Szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit részben vagy egészben változatlan feltételekkel a cégcsoporton belüli harmadik személyre átruházni a Műsorterjesztő fél írásbeli tájékoztatása mellett, amely átruházáshoz a Műsorterjesztő a Szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul és lemond ezen nyilatkozat visszavonásának jogáról.

4. A jelen ÁSZF-ben és az Egyedi Szerződésben nem rögzített kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az Mttv. és a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, valamint egyéb, a médiaszolgáltatásra és műsorterjesztésre vonatkozó jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadóak.

5. A felek törekednek arra, hogy a szerződésből eredő vitás ügyeket peren kívül rendezzék.

Jelen ÁSZF 2015. január 1. napjával határozatlan időre lép hatályba.

Budapest, 2014. december 1.

^
18

A tartalom megtekintése csak 18 éven felüliek számára engedélyezett! Figyelem! Ez a médiatartalom kiskorúakra káros elemeket is tartalmaz. Amennyiben azt szeretné, hogy az Ön környezetében kiskorúak hasonló tartalmakhoz csak egyedi kód megadásával - azaz kiskorúak kizárása mellett – férjenek hozzá, kérjük, használjon szűrőprogramot. Szűrőprogram letöltése és további információk itt.

A tartalom megtekintése csak 18 éven felüliek számára engedélyezett!

Elmúltam 18, megnézem
Nem nekem való
!

Figyelem, a következő videó a nyugalom megzavarására alkalmas képsorokat és hanghatásokat tartalmazhat!

Megnézem
Nem nekem való